A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 630 561 529
EKO-MŚP

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA MŚP PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

Część 5 - EKO-MŚP

Zakres ogólny

Cel części 5 - EKO-MŚP

1)     Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na paliwo służące do ogrzewania budynku/lokalu użytkowego wykorzystywanego na cele prowadzonej działalności gospodarczej dzięki jego ociepleniu i wymianie nieefektywnego źródła ciepła oraz ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do środowiska w opolskich strefach ochrony powietrza1, w tym upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej.

2)     Efektem ekologicznym części 5 Programu jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną na potrzeby ogrzewania, ograniczenie lub uniknięcie emisji szkodliwych gazów do atmosfery oraz wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE.

Zakres szczegółowy

1. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania:

1)     Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 672).

2)     Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

3)     Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Treść niniejszej części jest integralnym elementem Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Oba te dokumenty należy czytać łącznie.

2. Beneficjenci:

Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnieni są przedsiębiorcy należący do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorców (zwani dalej wnioskodawcą), będący właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynki lub lokale użytkowe, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, albo będący użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych, na których znajdują się należące do nich budynki użytkowe, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej, będące w trakcie budowy, położonych na terenie województwa opolskiego.

3. Rodzaje przedsięwzięć:

3.1.   W ramach Programu EKO-MŚP mogą być finansowane przedsięwzięcia w budynkach/lokalach użytkowych wykorzystywanych na cele prowadzonej działalności gospodarczej polegające na:

1)     wymianie źródeł ciepła w istniejących budynkach/lokalach użytkowych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności:

-      kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),

-      kotły gazowe,

-      kotły na lekki olej opałowy,

-      piece zasilane prądem elektrycznym,

-      podłączenie do sieci ciepłowniczej,

wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., służącą na potrzeby istniejących budynków/lokali użytkowych jako podstawowe źródło ciepła, gwarantujące uzyskanie efektu ekologicznego, polegającego na zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zmniejszeniu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania.

[1] na mocy odpowiednich uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, ustanowiono dwie strefy ochrony powietrza obejmujące cały obszar województwa

Wymiana źródła ciepła jest obligatoryjnym elementem przedsięwzięcia.

W ramach Programu możliwa jest także wymiana kotłów na ekogroszek na nowe ogrzewanie niewęglowe.

Na podstawie informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku o pożyczkę WFOŚiGW w Opolu wyliczy efekt ekologiczny przedsięwzięcia, polegający na redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (Mg/r) oraz zmniejszeniu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania (GJ/r). Uzyskanie efektu rzeczowego będzie równoznaczne z osiągnięciem wyliczonego efektu ekologicznego.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania pożyczki jest trwała likwidacja w budynku/lokalu użytkowym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem, wszystkich dotychczasowych, służących ogrzewaniu pieców lub kotłów opalanych paliwem stałym, za wyjątkiem:

a)   wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,

b)   pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,

c)   pieców objętych ochroną konserwatora zabytków,

d)   kominków opalanych drewnem.

W przypadkach wskazanych w lit. a-c konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

Przez datę rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumie się datę zawarcia umowy z pierwszym wykonawcą lub datę wystawienia pierwszej faktury związanej z realizacją przedsięwzięcia, jeśli jest wcześniejsza (np. zakup pieca bez jego montażu).

Data zakończenia przedsięwzięcia nie może być późniejsza niż 6 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW w Opolu umowy pożyczki.

Przez datę zakończenia przedsięwzięcia rozumie się datę spisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru robót lub odbioru robót z usterkami umożliwiającymi prawidłową eksploatację całej instalacji;

2)     termoizolacji istniejących budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej (wymiana okien z parapetami, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem.

Projekt może obejmować wymianę okien i drzwi bez ocieplenia ścian (lub odwrotnie) pod warunkiem, że budynek posiada:

-      ocieplone wszystkie ściany - jeżeli planowana jest wymiana okien i drzwi,

-      wszystkie okna i drzwi balkonowe jednoramowe z zestawem co najmniej dwuszybowym oraz drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,5 W/m2K - jeżeli planowane jest ocieplenie ścian.

Inwestycja może obejmować również ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami/garażem, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą.

Wymiana bramy garażowej jest możliwa tylko w przypadku garażu ogrzewanego, zawartego w bryle budynku.

Po zakończeniu inwestycji, niezależnie od jej zakresu, budynek musi posiadać ocieplone wszystkie ściany, a także wymienione wszystkie drzwi zewnętrzne oraz okna i drzwi balkonowe niebędące jednoramowymi z zestawem co najmniej dwuszybowym.

W przypadku braku pisemnej zgody konserwatora zabytków na ocieplenie z zewnątrz wszystkich ścian budynku zabytkowego, dopuszczalne jest ocieplenie tych ścian, co do których konserwator nie wyraża sprzeciwu (przy złożeniu wraz wnioskiem o pożyczkę kopii stanowiska konserwatora zabytków).

Na podstawie informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku o pożyczkę WFOŚiGW w Opolu wyliczy efekt ekologiczny przedsięwzięcia, polegający na redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (Mg/r) oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną na potrzeby ogrzewania (GJ/r). Uzyskanie efektu rzeczowego będzie równoznaczne z osiągnięciem wyliczonego efektu ekologicznego.

Przez datę rozpoczęcia rozumie się datę zawarcia umowy z pierwszym wykonawcą lub datę wystawienia pierwszej faktury związanej z realizacją przedsięwzięcia, jeśli jest wcześniejsza.

Data zakończenia przedsięwzięcia nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty zawarcia z WFOŚiGW w Opolu umowy pożyczki.

Przez datę zakończenia przedsięwzięcia rozumie się datę spisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru robót lub odbioru robót z usterkami nie wpływającymi na prawidłowe ocieplenie budynku;

3)     zakupie i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną na potrzeby istniejących lub nowobudowanych budynków/lokali użytkowych, tj.:

a)   źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt

b)   pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,

c)   kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt,

d)   systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

e)   małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Dopuszcza się udzielenie pożyczki na zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej, niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła wskazanej w lit. a-e przeznaczonej dla jednego budynku/lokalu użytkowego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Na podstawie informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku o pożyczkę WFOŚiGW w Opolu wyliczy efekt ekologiczny przedsięwzięcia stosując wskaźniki podane w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE. Uzyskanie efektu rzeczowego będzie równoznaczne z osiągnięciem wyliczonego efektu ekologicznego.

Przez datę rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumie się datę zawarcia umowy z pierwszym wykonawcą lub datę wystawienia pierwszej faktury związanej z realizacją przedsięwzięcia, jeśli jest wcześniejsza.

Przez datę zakończenia inwestycji rozumie się datę spisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru robót lub odbioru robót z usterkami umożliwiającymi prawidłową eksploatację całej instalacji.

Data zakończenia przedsięwzięcia/inwestycji nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty zawarcia z WFOŚiGW w Opolu umowy pożyczki.

Pożyczka może zostać udzielona na instalacje:

-      w których wszystkie użyte urządzenia będą nowe fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, będą posiadały co najmniej 5 letnią gwarancję producenta, a także będą spełniały wymogi określone w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE,

-      które będą posiadały liczniki niezbędne do prawidłowego prezentowania danych o wielkości produkcji ciepła i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, o ile konieczność ich instalacji wynika z załącznika nr 1 do niniejszej części Programu

Wymagania techniczne dla instalacji OZE,

-      co do których wykonawca potwierdzi, że:

a)   instalacja została zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta,

b)   spełnione zostały wszystkie wymogi określone w  Programie,

c)   instalacja gwarantuje określoną przez niego wielkość rocznego uzysku energii, co może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii – dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych,

d)   ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji.

3.2. Fundusz nie finansuje zadań zakończonych przed dniem podjęcia przez Zarząd  uchwały o udzieleniu finansowania. Fundusz może pokryć koszty poniesione przed datą zawarcia umowy pożyczki, jeżeli koszty te zostały poniesione po podjęciu przez Zarząd uchwały o dofinansowaniu.

4. Wymagania techniczne:

4.1  dla źródła ciepła i instalacji oraz dla wykonawcy (instalatora)

1)      Wymagania techniczne dla źródła ciepła i instalacji:

a)   wymogi dla kotłów opalanych paliwami stałymi (biomasa - w tym drewno, ekogroszek), które muszą być spełnione łącznie:

-      kotły powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą i spełniać wymagania klasy 5 określone w tej normie. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

-      posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%,

-      powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących), nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, muszą być dedykowane do spalania określonego rodzaju paliwa (musi to wynikać z dokumentacji kotła),

b)   w przypadku kotłów na drewno możliwe jest zastosowanie tylko kotłów gazujących,

c)   wszystkie źródła ciepła muszą posiadać certyfikat CE,

d)   moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku/mieszkania na ciepło,

e)   wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe,

f)    instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi normami oraz zaleceniami producenta.

2)      Wymagania techniczne dla wykonawcy (instalatora):

Wykonawca instalacji powinien posiadać uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne oraz ustawą o odnawialnych źródłach energii.

4.2  dla termoizolacji w istniejących budynkach

1)   Przegrody budowlane poddane termomodernizacji muszą spełniać warunki cieplne określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych oraz okien i drzwi zewnętrznych nie mogą być wyższe od wskazanych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.

2)   Materiały ociepleniowe, okna i drzwi muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat CE.

3)   Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane, polskimi normami oraz zaleceniami producenta.

4)   Prace z zakresu termomodernizacji budynków muszą być prowadzone zgodnie z: ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348).

Prace należy wykonywać w szczególności z uwzględnieniem potrzeb i biologii ptaków i nietoperzy, które często wykorzystują do schronienia lub gniazdowania elementy budynków (np. szczeliny miedzy płytami, przestrzenie pod parapetami, otwory wentylacyjne, stropodachy).

4.3  dla instalacji OZE oraz dla wykonawcy (instalatora)

1)   Wymagania techniczne dot. montażu instalacji i urządzeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE.

2)   Wymagania techniczne dla wykonawcy (instalatora):

Montażu instalacji, objętej dofinansowaniem w ramach Programu może dokonać wykonawca spełniający co najmniej jedno z wymagań:

a)   może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj.: ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

b)   jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię zamontowanego w instalacji lub jego autoryzowanego dystrybutora;

c)   posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;

d)   posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń.

5. Koszty kwalifikowane:

5.1  dla wymiany źródła ciepła i instalacji

1)   Okres kwalifikowania kosztów liczony jest od dnia podjęcia przez Zarząd WFOŚiGW w Opolu uchwały o dofinansowaniu.

2)   Okres kwalifikowania kosztów kończy się po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia inwestycji.

3)   Do kosztów kwalifikowanych inwestycji można włączyć jedynie następujące koszty:

a)   dla kotłów opalanych paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek), kotłów gazowych i kotłów na lekki olej opałowy:

-      demontażu starego źródła ciepła,

-      zakupu i montażu nowego źródła ciepła wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem,

-      zakupu i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.,

-      dla kotłów gazowych – wykonanie przyłącza do sieci gazowej w zakresie należącym do właściciela nieruchomości.

b)   dla pieców zasilanych prądem elektrycznym:

-      demontażu starego źródła ciepła,

-      zakupu i montażu nowego źródła ciepła,

-      podłączenia do zewnętrznego źródła energii elektrycznej,

-      wykonania wewnętrznej linii zasilającej,

-      zakupu i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.,

c)   dla podłączenia do sieci ciepłowniczej:

-      demontażu starego źródła ciepła,

-      wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym (jeżeli dotyczy),

-      zakupu i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

4)   Koszt kwalifikowany stanowi również koszt zabudowy zbiorników lub wymienników c.w.u.

5)   Koszty kwalifikowane dla poszczególnych elementów inwestycji, wskazanych w pkt 3), nie mogą być wyższe niż:

a)   dla wymiany źródła ciepła wraz z niezbędną armaturą, wyposażeniem i zasilaniem:

-      15.000 zł - dla zakupu i montażu kotła gazowego, olejowego, opalanego ekogroszkiem oraz pieców zasilanych prądem elektrycznym,

-      18.000 zł - dla zakupu i montażu kotła opalanego biomasą,

-      10.000 zł - dla wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym, przy czym podane kwoty obejmują również koszt demontażu zastępowanego źródła ciepła.

b)   dla zakupu i montażu /wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.:

-      10.000 zł - łącznie za wszystkie instalacje.

6)   Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli wnioskodawca ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia  podatku VAT.

7)   Do kosztów przedsięwzięcia nie zalicza się opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

5.2    dla termoizolacji w istniejących budynkach

1)     Okres kwalifikowania kosztów liczony jest od dnia podjęcia przez Zarząd WFOŚiGW w Opolu uchwały o dofinansowaniu.

2)     Okres kwalifikowania kosztów kończy się po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia inwestycji.

3)     Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane wynoszą:

a)   dla ocieplenia ścian zewnętrznych - 150 zł/m2 wykonanego ocieplenia,

b)  dla ocieplenia dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami:

-  300 zł/m2 wykonanego ocieplenia - jeżeli zakres prac obejmuje dodatkowo wymianę konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, co bezpośrednio wynika z wprowadzonych warstw izolacyjnych,

-  150 zł/m2 wykonanego ocieplenia - w pozostałych przypadkach,

c)   dla ocieplenia podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą - 150 zł/m2 wykonanego ocieplenia,

d)  dla wymiany okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych - 600 zł/m2 powierzchni stolarki.

4)     Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zawiera także koszt usunięcia i utylizacji starego ocieplenia, azbestu i demontażu zastępowanych okien i drzwi.

5)     Jeżeli przed termomodernizacją wymagane są prace innego typu, np. wyburzenia, naprawa fundamentów, położenie izolacji przeciwwilgociowej, powinny one zostać wykonane przed realizacją zadań przewidzianych w Programie i nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

6)     Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów robót towarzyszących - instalacji odgromowej, elektrycznej, obróbek blacharskich, remontu i przebudowy kominów i innych elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remontu schodów i balkonów.

7)     Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli wnioskodawca ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

8)     Do kosztów przedsięwzięcia nie zalicza się opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

5.3    dla zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną 

1)     Okres kwalifikowania kosztów liczony jest od dnia podjęcia przez Zarząd WFOŚiGW w Opolu uchwały o dofinansowaniu.

2)     Okres kwalifikowania kosztów kończy się po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia inwestycji.

3)     Koszty kwalifikowane obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji spełniających kryteria określone w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE.

4)     Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli wnioskodawca ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

5)     Koszty przekraczające limity, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE (pkt III) nie będą uznane za kwalifikowane.

6)     Do kosztów przedsięwzięcia nie zalicza się opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

 6.  Załączniki do wniosku o pożyczkę

Załącznikami do wniosku o pożyczkę są:

6.1. Dokumenty ogólne dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć:

1)     dokumenty potwierdzające prawo własności istniejącego lub będącego w budowie budynku/lokalu użytkowego (w przypadku, gdy budynek/lokal użytkowy stanowi współwłasność kilku osób lub podmiotów i współwłaścicieli reprezentuje tylko jeden z nich, należy przedłożyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu na realizację przedsięwzięcia i reprezentowanie ich przez jednego ze współwłaścicieli przy uzyskaniu i rozliczaniu pożyczki),

2)     dokumenty formalno-prawne wnioskodawcy i poręczyciela (jeśli dotyczy),

3)     dokumenty ekonomiczno-finansowe wnioskodawcy i poręczyciela (jeśli dotyczy) niezbędne do określenia zdolności kredytowej,

4)     dokumenty wskazane przez Fundusz, niezbędne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej,

5)     kopie posiadanej dokumentacji projektowej oraz wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń lub zgłoszeń. W przypadku gdy nie jest wymagane pozwolenie budowlane ani zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych, projekt może być sporządzony przez osobę nieposiadającą uprawnień budowlanych do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej. W przypadku gdy prace wymagają pozwolenia budowlanego oraz w przypadku wykonywania prac na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, Fundusz wymaga przedłożenia projektu budowlanego sporządzonego przez osobę posiadającą takie uprawnienia,

6)     kopie umowy z wykonawcą/-ami przedsięwzięcia lub faktura/y lub rachunek/ki wystawione przez dostawcę/wykonawcę instalacji ( (jeśli są zawarte),

6.2. Pozostałe dokumenty dotyczące wymiany źródła ciepła:

1)     dokument potwierdzający dobór źródła ciepła, zawierający dane i wyliczenia dotyczące zapotrzebowania budynku/mieszkania na ciepło, o ile takie informacje nie są zawarte w dokumentacji projektowej,

2)     certyfikat CE nowego źródła ciepła (jeżeli wnioskodawca jest w jego posiadaniu na etapie składania wniosku o pożyczkę),

3)     dokumentacja fotograficzna źródeł ciepła, o których mowa w pkt 3.1.1) lit. a)-c) w przypadku trwałego ich odłączenia bez demontażu,

6.3. Pozostałe dokumenty dotyczące termoizolacji istniejących budynków:

1)     dokumenty potwierdzające dobór ocieplenia zgodnego z wymogami Programu zawierające dane i wyliczenia dotyczące współczynników przenikania ciepła przez ocieplane przegrody oraz zapotrzebowania budynku na ciepło, o ile takie informacje nie są zawarte w dokumentacji projektowej,

2)     dokument potwierdzający dobór okien i drzwi spełniających wymogi Programu. W przypadku nieujęcia w projekcie wymiany drzwi zewnętrznych i bramy garażowej (jeśli dotyczy), należy przedłożyć dokument potwierdzający, że posiadają one współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,5 W/m2K (oświadczenie wnioskodawcy, dokumenty producenta itp.),

3)     certyfikaty CE okien i drzwi (jeżeli wnioskodawca jest w ich posiadaniu na etapie składania wniosku o pożyczkę),

4)     zdjęcia przedstawiające budynek/lokal użytkowy przed termomodernizacją (wszystkie elewacje i pozostałe elementy). W przypadku rozpoczętej inwestycji, należy przedłożyć zdjęcia przedstawiające aktualny stan prac,

6.4. Pozostałe dokumenty dotyczące zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną:

1)     kopie posiadanej dokumentacji technicznej OZE oraz wszystkich wymaganych prawem pozwoleń lub zgłoszeń (jeśli dotyczy), w tym projekt instalacji zawierający w szczególności:

a)   schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku nr 1),

b)   opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń, w tym określenie producenta głównych urządzeń, ich ilość, powierzchnia w przypadku paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, moc zainstalowanych urządzeń, sprawność i uzysk energii,

c)   kosztorys,

2)     dokumenty potwierdzające zgodność projektowanych urządzeń z odpowiednimi normami technicznymi, o których mowa w pkt II załącznika nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE (jeśli dotyczy) – odpowiednio dla zakupu i montażu OZE.

7. Dokumenty warunkujące rozliczenie i wypłatę pożyczki:

7.1  dla wymiany źródła ciepła i instalacji

Warunkiem wypłaty pożyczki jest skuteczne ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty oraz przedłożenie następujących dokumentów:

a)   kopii umów z wybranym wykonawcą (jeśli nie została przedłożona wraz z wnioskiem o pożyczkę),

b)   oświadczenie osoby, która dokonała montażu instalacji, że posiada stosowne uprawnienia (jeżeli są wymagane):

Wykonawca instalacji powinien spełniać przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

-     może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

-     jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora;

-     posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;

-     posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń;

-     posiada dyplom mistrzowski wydany przez Cech Rzemiosł Różnych;

c)   dokumentu potwierdzającego demontaż lub trwałe odłączenie starego źródła ciepła, zawierającego informacje o terminie i liczbie trwale odłączonych palenisk lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji,

d)   protokołu odbioru częściowego lub końcowego każdego elementu przedsięwzięcia  (sporządzonego zgodnie ze wzorem obowiązującym dla Programu),

e)   faktur lub rachunków wystawionych przez wykonawcę instalacji,

f)    potwierdzenia dokonanej zapłaty należnej kwoty (w przypadku refundacji) lub wkładu własnego beneficjenta (w przypadku wypłaty pożyczki bezpośrednio na rachunek wykonawcy),

g)   zdjęć przedstawiających zamontowanie kotła i instalacji w budynku/lokalu użytkowym,

h)   certyfikatu CE zamontowanego źródła ciepła - jeśli nie został on dostarczony z wnioskiem o pożyczkę,

i)    kopii umowy sprzedaży gazu z zakładem gazowniczym lub sprzedaży prądu z zakładem energetycznym (odpowiednio dla kotłów gazowych –jeśli dotyczy i pieców elektrycznych),

j)    dokumentu potwierdzającego parametry zainstalowanego urządzenia, niezbędne do potwierdzenia uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia (jeśli brak tych informacji w protokole odbioru),

k)   inne dokumenty określone przez Fundusz.

7.2  dla termoizolacji w istniejących budynkach

Warunkiem wypłaty pożyczki jest skuteczne ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty oraz przedłożenie następujących dokumentów:

a)   kopii umów z wybranymi wykonawcami (jeśli nie zostały dostarczone wraz z wnioskiem o pożyczkę),

b)   protokołu/protokołów odbioru częściowego lub końcowego każdego elementu przedsięwzięcia będącego przedmiotem odrębnej umowy (sporządzonego zgodnie ze wzorem obowiązującym dla Programu),

c)   faktur lub rachunków wystawionych przez wykonawców,

d)   potwierdzenia dokonanej zapłaty należnej kwoty (w przypadku refundacji) lub wkładu własnego beneficjenta (w przypadku wypłaty pożyczki bezpośrednio na rachunek wykonawcy),

e)   zdjęć przedstawiających budynek po wykonanej termomodernizacji (wszystkie elewacje i pozostałe elementy - jeśli dotyczy),

f)    certyfikatów CE okien i drzwi - jeśli nie zostały one dostarczone z wnioskiem o pożyczkę,

g)   inne dokumenty określone przez Fundusz.

7.3  dla zakupu i montażu urządzeń wykorzystujących energię odnawialną 

Warunkiem wypłaty pożyczki jest ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty oraz przedłożenie następujących dokumentów:

a)   kopii umowy z wybranym wykonawcą, zawierającej w szczególności zobowiązanie do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producentów urządzeń,

b)   dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych dla wykonawcy, o których mowa w pkt. 4.3), ust.2,

c)   certyfikatu CE zamontowanego urządzenia – jeśli posiada,

d)   protokołu odbioru częściowego lub końcowego przedsięwzięcia wraz z oświadczeniem wykonawcy instalacji (zgodnie z wzorami określonymi w Załącznik nr 2),

e)   faktur lub rachunków wystawionych przez wykonawcę instalacji,

f)    potwierdzenia dokonanej zapłaty należnej kwoty (w przypadku refundacji) lub wkładu własnego beneficjenta (w przypadku wypłaty pożyczki bezpośrednio na rachunek wykonawcy),

g)   dokumentu potwierdzającego parametry zainstalowanego urządzenia, niezbędne do potwierdzenia uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia (jeśli brak tych informacji w protokole odbioru),

h)   dokumenty potwierdzające posiadaną gwarancję na instalację będącą przedmiotem wniosku (np. karta gwarancyjna, umowa gwarancji);

i)    zdjęcia przedstawiające zrealizowane instalacje „przed i po”,

j)    kopii umowy sprzedaży prądu z zakładem energetycznym, w przypadku przyłączenia instalacji do sieci energetycznej - potwierdzenie zgłoszenia przyłączenia lub kopię umowy o dostawę energii,

k)   inne dokumenty określone przez Fundusz.

8. Umorzenie pożyczki

Zasady umorzenia pożyczki zostały opisane w pkt 7.3) i 13 części ogólnej Programu. Wysokość umorzenia określają Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

9.  Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w części 5 Programu zastosowanie mają zapisy części ogólnej.

Oferta pożyczek dla przedsiebiorcow MŚP

Załączniki:

Załącznik nr 1.  Wymagania techniczne dla instalacji OZE

Program - zasady ogólne

EKO-MŚP wersja do wydruku

Wniosek o pożyczkę z załącznikami:

Wzór wniosku o pożyczkę EKO-MŚP

Załącznik do wniosku - Informacja o zobowiązaniach przedsiebiorcy

Załącznik do wniosku - Informacja dodatkowa nt. wnioskodawcy poręczyciela

Wzór zaświadczenie o zatrudnieniu o osiąganych dochodach

Wzór zestawienia dochodow i zobowiązań

Wzór oświadczenie o dochodzie ryczałt

Załącznik do wniosku dotyczący pomocy publicznej

Formularz de minimis

Zaświadczenie o pomocy de minimis

Druk upoważnienia KRD

Oświadczenie dot. danych osobowych poręczyciel

Pozostałe wzory dokumentów:

Wzór umowy

Wzór rozliczenia pożyczki

Wniosek o wypłatę pożyczki

Wzór protokół odbioru

Wzór wniosku o umorzenie

Zgoda na realizacje inwestycji

Zgoda na realizacje inwestycji i reprezentowanie

Oświadczenie montera instalcji

Oświadczenie wykonawcy instalacji OZE obowiązuje od 21.03.2017 r.

Licznik odwiedzin:
124318