A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 630 561 529
EKO-PIEC

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA MŚP PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

 

Część 1 - EKO-PIEC Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródła ciepła dla gospodarstw domowych

Zakres ogólny

Cel części 1 - EKO-PIEC

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku procesów spalania paliw stałych w budynkach mieszkalnych.

Efektem ekologicznym części 1 Programu jest ograniczenie niskiej emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zmniejszenie wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania.

Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Treść niniejszej części jest integralnym elementem Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Oba te dokumenty należy czytać łącznie.

Zakres szczegółowy

1. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania:

1)   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672).

2)   Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

2. Beneficjenci:

1)   Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących lokale lub budynki mieszkalne oraz najemcami mieszkalnych lokali komunalnych, położonych na terenie województwa opolskiego.

2)   Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym planuje wymienić źródło ciepła, należy dla każdego z nich złożyć odrębny wniosek.

3. Rodzaje przedsięwzięć:

1)   W ramach Programu EKO-PIEC mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na wymianie źródeł ciepła dla gospodarstw domowych (kotłowni lub palenisk o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym) na nowoczesne o wyższej sprawności:

a) kotły opalane paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek),

b) kotły gazowe,

c) kotły na lekki olej opałowy,

d) piece zasilane prądem elektrycznym,

e) podłączenie do sieci ciepłowniczej,

wraz z wewnętrzną instalacją c.o. i c.w.u., służące na potrzeby istniejących lokali i budynków mieszkalnych jako podstawowe źródło ciepła, gwarantujące uzyskanie efektu ekologicznego, polegającego na zmniejszeniu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zmniejszeniu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania. Wymiana źródła ciepła jest obligatoryjnym elementem przedsięwzięcia.

W ramach Programu możliwa jest także wymiana kotłów na ekogroszek na nowe ogrzewanie niewęglowe. 

2)   Na podstawie informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku o pożyczkę WFOŚiGW w Opolu wyliczy efekt ekologiczny przedsięwzięcia, polegający na redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (Mg/r) oraz zmniejszeniu wytwarzania energii cieplnej na potrzeby ogrzewania (GJ/r). Uzyskanie efektu rzeczowego będzie równoznaczne z osiągnięciem wyliczonego efektu ekologicznego.

3)   Warunkiem niezbędnym do uzyskania pożyczki jest trwała likwidacja w budynku/lokalu, w którym realizowane jest przedsięwzięcie objęte dofinansowaniem, wszystkich dotychczasowych, służących ogrzewaniu pieców lub kotłów opalanych paliwem stałym, za wyjątkiem:

a) wykorzystania pieców kaflowych jako akumulacyjnych przy ogrzewaniu elektrycznym,

b) pieców przedstawiających wysokie walory estetyczne,

c) pieców objętych ochroną konserwatora zabytków,

d) kominków opalanych drewnem.

W przypadkach wskazanych w lit. a-c konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.

4)   Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 01.01.2016 roku.

Przez datę rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumie się datę zawarcia umowy z pierwszym wykonawcą lub datę wystawienia pierwszej faktury związanej z realizacją przedsięwzięcia, jeśli jest wcześniejsza (np. zakup pieca bez jego montażu).

5)   Data zakończenia przedsięwzięcia nie może być późniejsza niż 3 miesiące od daty zawarcia z WFOŚiGW w Opolu umowy pożyczki.

Przez datę zakończenia przedsięwzięcia rozumie się datę spisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru robót lub odbioru robót z usterkami umożliwiającymi prawidłową eksploatację całej instalacji.

4. Wymagania techniczne dla źródła ciepła i instalacji oraz dla wykonawcy (instalatora)

1)   Wymagania techniczne dla źródła ciepła i instalacji:

a) wymogi dla kotłów opalanych paliwami stałymi (biomasa - w tym drewno, ekogroszek), które muszą być spełnione łącznie:

- kotły powinny posiadać certyfikat zgodności z normą PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie” lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą i spełniać wymagania klasy 5 określone w tej normie. Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wcześniejsza niż 5 lat licząc od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

- posiadać nominalną sprawność przemiany energetycznej co najmniej 85%,

- powinny być wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących), nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie, muszą być dedykowane do spalania określonego rodzaju paliwa (musi to wynikać z dokumentacji kotła),

b) w przypadku kotłów na drewno możliwe jest zastosowanie tylko kotłów gazujących,

c) wszystkie źródła ciepła muszą posiadać certyfikat CE,

d) moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku/mieszkania na ciepło,

e) wszystkie zamontowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe,

f)  instalacja musi być zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, polskimi normami oraz zaleceniami producenta.

2)   Wymagania techniczne dla wykonawcy (instalatora):

Wykonawca instalacji powinien posiadać uprawnienia zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne oraz ustawą o odnawialnych źródłach energii.

5. Koszty kwalifikowane

1)   Okres kwalifikowania kosztów dla inwestycji rozpoczyna się w dniu 1.01.2016 r. lub w dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia, jeśli jest późniejszy. W związku z tym do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą wyłącznie kwoty faktur wystawionych nie wcześniej niż w dniu  rozpoczęcia przedsięwzięcia.

2)   Okres kwalifikowania kosztów kończy się po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia inwestycji, o której mowa w pkt 3.5).

3)   Do kosztów kwalifikowanych inwestycji można włączyć jedynie następujące koszty:

a)   dla kotłów opalanych paliwami stałymi (biomasa, ekogroszek), kotłów gazowych i kotłów na lekki olej opałowy:

-   demontażu starego źródła ciepła,

-   zakupu i montażu nowego źródła ciepła wraz z niezbędną armaturą i wyposażeniem,

-   zakupu i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.,

-   dla kotłów gazowych – wykonanie przyłącza do sieci gazowej w zakresie należącym do właściciela nieruchomości.

b)   dla pieców zasilanych prądem elektrycznym:

-   demontażu starego źródła ciepła,

-   zakupu i montażu nowego źródła ciepła,

-   podłączenia do zewnętrznego źródła energii elektrycznej,

-   wykonania wewnętrznej linii zasilającej,

-   zakupu i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.,

c)   dla podłączenia do sieci ciepłowniczej:

-   demontażu starego źródła ciepła,

-   wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym (jeżeli dotyczy),

-   zakupu i montażu wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.

4)   Koszt kwalifikowany stanowi również koszt zabudowy zbiorników lub wymienników c.w.u.

5)   Koszty kwalifikowane dla poszczególnych elementów inwestycji, wskazanych w pkt 3), nie mogą być wyższe niż:

a)   dla wymiany źródła ciepła wraz z niezbędną armaturą, wyposażeniem i zasilaniem:

-   15.000 zł - dla zakupu i montażu kotła gazowego, olejowego, opalanego ekogroszkiem oraz pieców zasilanych prądem elektrycznym,

-   18.000 zł - dla zakupu i montażu kotła opalanego biomasą,

-   10.000 zł - dla wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej wraz z węzłem cieplnym,

przy czym podane kwoty obejmują również koszt demontażu zastępowanego źródła ciepła.

b)   dla zakupu i montażu/wymiany wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u.:

-   10.000 zł - łącznie za wszystkie instalacje.

6)   Podatek od towarów i usług VAT jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent nie ma możliwości żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

7)   Do kosztów przedsięwzięcia nie zalicza się opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

6. Załączniki do wniosku o pożyczkę

Załącznikami do wniosku o pożyczkę są:

a) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, a w przypadku umowy najmu lokalu komunalnego, także zgoda właściciela (gminy) na realizację inwestycji.

W przypadku gdy lokal lub budynek mieszkalny stanowi współwłasność kilku osób lub podmiotów i współwłaścicieli reprezentuje tylko jeden z nich, należy przedłożyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli budynku/lokalu na realizację przedsięwzięcia i reprezentowanie ich przez jednego ze współwłaścicieli przy uzyskaniu i rozliczaniu pożyczki,

b) zestawienie dochodów i zobowiązań wnioskodawcy i jego współmałżonka,

c) zestawienie dochodów i zobowiązań poręczyciela i jego współmałżonka (jeśli poręczyciel jest proponowany, w przypadku pożyczek o wartości większej od 15.000 zł),

d) dokumenty przedstawiające dochody gospodarstwa domowego wnioskodawcy,

e) dokumenty przedstawiające dochody gospodarstwa domowego poręczyciela (jeśli poręczyciel jest proponowany, w przypadku pożyczek o wartości większej od 15.000 zł),

f) w przypadku gdy dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną – dokumenty wskazane przez Fundusz, niezbędne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej,

g) kopie posiadanej dokumentacji projektowej oraz wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń lub zgłoszeń.

W przypadku kiedy nie jest wymagane pozwolenie budowlane ani zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych, projekt może być sporządzony przez osobę nieposiadającą uprawnień budowlanych do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej. W przypadku, kiedy montaż instalacji wymaga pozwolenia budowlanego oraz w przypadku montażu instalacji na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, Fundusz wymaga przedłożenia projektu budowlanego sporządzonego przez osobę posiadającą takie uprawnienia,

h) kopia umowy z wykonawcą (jeśli jest zawarta),

i)  dokument potwierdzający dobór źródła ciepła, zawierający dane i wyliczenia dotyczące zapotrzebowania budynku/mieszkania na ciepło, o ile takie informacje nie są zawarte w dokumentacji projektowej,

j)  certyfikat CE nowego źródła ciepła (jeżeli wnioskodawca jest w ich posiadaniu na etapie składania wniosku o pożyczkę),

k) dokumentacja fotograficzna źródeł ciepła, o których mowa w pkt 3.3) lit. a)-c) w przypadku trwałego ich odłączenia bez demontażu.

7. Dokumenty warunkujące rozliczenie i wypłatę pożyczki

Warunkiem wypłaty pożyczki jest skuteczne ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty oraz przedłożenie następujących dokumentów:

a) kopii umowy z wybranym wykonawcą (jeśli nie została przedłożona wraz z wnioskiem o pożyczkę),

b) oświadczenie osoby, która dokonała montażu instalacji, że posiada stosowne uprawnienia wykonawcze (jeżeli są wymagane). Wykonawca instalacji powinien spełniać przynajmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

-  może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

-  jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora;

-  posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;

-  posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń,

-  posiada dyplom mistrzowski wydany przez Cech Rzemiosł Różnych,

c) dokumentu potwierdzającego demontaż lub trwałe odłączenie starego źródła ciepła, zawierającego informacje o terminie i liczbie trwale odłączonych palenisk lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji,

d) protokołu odbioru częściowego lub końcowego przedsięwzięcia (sporządzonego zgodnie ze wzorem obowiązującym dla Programu),

e) faktur lub rachunków wystawionych przez wykonawcę instalacji,

f)  potwierdzenia dokonanej zapłaty należnej kwoty - w przypadku refundacji lub wkładu własnego beneficjenta – w przypadku wypłaty pożyczki bezpośrednio na rachunek wykonawcy,

g) zdjęć przedstawiających zamontowany kocioł i instalacje w lokalu/budynku mieszkalnym,

h) certyfikatu CE zamontowanego źródła ciepła - jeśli nie został on dostarczony z wnioskiem o pożyczkę,

i)  kopii umowy sprzedaży gazu z zakładem gazowniczym lub sprzedaży prądu z zakładem energetycznym (odpowiednio dla kotłów gazowych –jeśli dotyczy i pieców elektrycznych),

j)  dokumentu potwierdzającego parametry zainstalowanego urządzenia, niezbędne do potwierdzenia uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia (jeśli brak tych informacji w protokole odbioru).

8. Umorzenie pożyczki

Zasady umorzenia pożyczki zostały opisane w pkt 7.3) i 13 części ogólnej Programu.

9. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w części 1 Programu zastosowanie mają zapisy części ogólnej.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Program - zasady ogólne

EKO-PIEC wersja do wydruku 

Wniosek o pożyczkę z załącznikami:

Wzór wniosku o pożyczkę EKO-PIEC  obowiązuje od 07.03.2017 r.  

Wzór zaświadczenie o zatrudnieniu o osiąganych dochodach obowiązuje od 07.03.2017 r.

Wzór zestawienia dochodow i zobowiązań

Wzór oświadczenie o dochodzie ryczałt

Załącznik do wniosku dotyczący pomocy publicznej

Formularz de minimis

Formularz informacja o wnioskowanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

Zaświadczenie o pomocy de minimis 

Druk upoważnienia KRD

Oświadczenie dot. danych osobowych poręczyciel obowiązuje od 10.03.2017 r.

Pozostałe wzory dokumentów:

Wzór umowy obowiązuje od 07.03.2017 r.

Wzór rozliczenia pożyczki

Wniosek o wypłatę pożyczki obowiązuje od 10.03.2017 r.

Wzór protokołu odbioru  obowiązuje od 07.03.2017 r.

Wzór wniosku o umorzenie

Zgoda na realizacje inwestycji obowiązuje od 10.03.2017 r.

Zgoda na realizacje inwestycji i reprezentowanie obowiązuje od 10.03.2017 r.

Oświadczenie montera instalcji obowiązuje od 07.03.2017 r.

Licznik odwiedzin:
124318