A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 630 561 529
EKO-TERM

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA MŚP PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

 

Część 2 - EKO-TERM Poprawa jakości powietrza poprzez termomodernizację budynku jednorodzinnego bez wymiany źródła ciepła

Zakres ogólny

Cel części 2 - EKO-TERM

Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na paliwo służące do ogrzewania budynku mieszkalnego, dzięki jego ociepleniu.

Efektem ekologicznym części 2 Programu jest ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną na potrzeby ogrzewania.

Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE).

Treść niniejszej części jest integralnym elementem Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Oba te dokumenty należy czytać łącznie.

Zakres szczegółowy

1. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania:

1)   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672).

2)   Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

2. Beneficjenci:

1)   Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynki mieszkalne położone na terenie województwa opolskiego.

2)   Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku, w których planuje wykonać termomodernizację bez wymiany źródła ciepła, należy dla każdego z nich złożyć odrębny wniosek.

3. Rodzaje przedsięwzięć:

1)  W ramach Programu EKO-TERM mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające wyłącznie na termoizolacji domów mieszkalnych (wymiana okien z parapetami, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych, w tym bram garażowych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem).

2)  Projekt może obejmować wymianę okien i drzwi bez ocieplenia ścian (lub odwrotnie) pod warunkiem, że budynek posiada:

-  ocieplone wszystkie ściany - jeżeli planowana jest wymiana okien i drzwi,

-  wszystkie okna i drzwi balkonowe jednoramowe z zestawem co najmniej dwuszybowym oraz drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła nie większym niż 1,5 W/m2K - jeżeli planowane jest ocieplenie ścian.

Inwestycja może obejmować również ocieplenie dachu, stropu nad ogrzewanymi pomieszczeniami, podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą/garażem.

Wymiana bramy garażowej jest możliwa tylko w przypadku garażu ogrzewanego, zawartego w bryle budynku.

Po zakończeniu inwestycji, niezależnie od jej zakresu, budynek musi posiadać ocieplone wszystkie ściany a także wymienione wszystkie drzwi zewnętrzne oraz okna i drzwi balkonowe niebędące jednoramowymi z zestawem co najmniej dwuszybowym.

W przypadku braku pisemnej zgody konserwatora zabytków na ocieplenie z zewnątrz wszystkich ścian budynku zabytkowego, dopuszczalne jest ocieplenie tych ścian, co do których konserwator nie wyraża sprzeciwu (przy złożeniu wraz wnioskiem o pożyczkę kopii stanowiska konserwatora zabytków).

3) Na podstawie informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku o pożyczkę WFOŚiGW w Opolu wyliczy efekt ekologiczny przedsięwzięcia, polegający na redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (Mg/r) oraz zmniejszeniu zapotrzebowania na energię cieplną na potrzeby ogrzewania (GJ/r). Uzyskanie efektu rzeczowego będzie równoznaczne z osiągnięciem wyliczonego efektu ekologicznego.

4) Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 01.01.2016 roku.

Przez datę rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumie się datę zawarcia umowy z pierwszym wykonawcą lub datę wystawienia pierwszej faktury związanej z realizacją przedsięwzięcia, jeśli jest wcześniejsza.

5) Data zakończenia przedsięwzięcia nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty zawarcia z WFOŚiGW w Opolu umowy pożyczki.

Przez datę zakończenia przedsięwzięcia rozumie się datę spisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru robót lub odbioru robót z usterkami nie wpływającymi na prawidłowe ocieplenie budynku.

4. Wymagania techniczne

1) Przegrody budowlane poddane termomodernizacji muszą spełniać warunki cieplne określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1422). Współczynniki przenikania ciepła dla przegród budowlanych oraz okien i drzwi zewnętrznych nie mogą być wyższe od wskazanych w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.

2) Materiały ociepleniowe, okna i drzwi muszą być fabrycznie nowe i posiadać certyfikat CE.

3) Prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą Prawo budowlane, polskimi normami oraz zaleceniami producenta.

4) Prace z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych muszą być prowadzone zgodnie z: ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.), ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1348). Prace należy wykonywać w szczególności z uwzględnieniem potrzeb i biologii ptaków i nietoperzy, które często wykorzystują do schronienia lub gniazdowania elementy budynków (np. szczeliny między płytami, przestrzenie pod parapetami, otwory wentylacyjne, stropodachy).

5. Koszty kwalifikowane

1)   Okres kwalifikowania kosztów dla inwestycji rozpoczyna się w dniu 1.01.2016 r. lub w dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia, jeśli jest późniejszy. W związku z tym do kosztów kwalifikowanych zaliczane będą wyłącznie kwoty faktur wystawionych nie wcześniej niż w dniu rozpoczęcia przedsięwzięcia.

2)   Okres kwalifikowania kosztów kończy się po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia inwestycji, o której mowa w pkt 3.5).

3)   Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane wynoszą:

a)   dla ocieplenia ścian zewnętrznych - 150 zł/m2 wykonanego ocieplenia,

b)   dla ocieplenia dachu/stropodachu nad ogrzewanymi pomieszczeniami:

- 300 zł/m2 wykonanego ocieplenia - jeżeli zakres prac obejmuje dodatkowo wymianę konstrukcji dachu, pokrycia dachowego, co bezpośrednio wynika z wprowadzonych warstw izolacyjnych,

- 150 zł/m2 wykonanego ocieplenia - w pozostałych przypadkach,

c)   dla ocieplenia podłogi na gruncie/stropu nad nieogrzewaną piwnicą - 150 zł/m2 wykonanego ocieplenia,

d)   dla wymiany okien, drzwi balkonowych i zewnętrznych - 600 zł/m2 powierzchni stolarki.

4)   Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany zawiera także koszt usunięcia i utylizacji starego ocieplenia, azbestu i demontażu zastępowanych okien i drzwi.

5)   Jeżeli przed termomodernizacją wymagane są prace innego typu, np. wyburzenia, naprawa fundamentów, położenie izolacji przeciwwilgociowej, powinny one zostać wykonane przed realizacją zadań przewidzianych w Programie i nie stanowią kosztów kwalifikowanych.

6)   Do kosztów kwalifikowanych nie zalicza się kosztów robót towarzyszących - instalacji odgromowej, elektrycznej, obróbek blacharskich, remontu i przebudowy kominów i innych elementów konstrukcyjnych, opaski wokół budynku, remontu schodów i balkonów.

7)   Podatek od towarów i usług VAT jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent nie ma możliwości żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

8)   Do kosztów przedsięwzięcia nie zalicza się opłat z tytułu kar i odsetek za zwłokę.

6. Załączniki do wniosku o pożyczkę

Załącznikami do wniosku o pożyczkę są:

a)   dokumenty potwierdzające prawo własności budynku mieszkalnego.

W przypadku, gdy budynek mieszkalny stanowi współwłasność kilku osób lub podmiotów i współwłaścicieli reprezentuje tylko jeden z nich, należy przedłożyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli budynku na realizację przedsięwzięcia i reprezentowanie ich przez jednego ze współwłaścicieli przy uzyskaniu i rozliczaniu pożyczki,

b)   zestawienie dochodów i zobowiązań wnioskodawcy i jego współmałżonka,

c)   zestawienie dochodów i zobowiązań poręczyciela i jego współmałżonka (jeśli poręczyciel jest proponowany, w przypadku pożyczek o wartości większej od 15.000 zł),

d)   dokumenty przedstawiające dochody gospodarstwa domowego wnioskodawcy,

e)   dokumenty przedstawiające dochody gospodarstwa domowego poręczyciela (jeśli poręczyciel jest proponowany, w przypadku pożyczek o wartości większej od 15.000 zł),

f)    w przypadku, gdy dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną – dokumenty wskazane przez Fundusz, niezbędne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej,

g)   kopie: posiadanej dokumentacji projektowej oraz wszystkich wymaganych prawem decyzji, pozwoleń lub zgłoszeń.

W przypadku kiedy nie jest wymagane pozwolenie budowlane ani zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych, projekt może być sporządzony przez osobę nieposiadającą uprawnień budowlanych do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej. W przypadku kiedy prace wymagają pozwolenia budowlanego oraz w przypadku wykonywania prac na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, Fundusz wymaga przedłożenia projektu budowlanego sporządzonego przez osobę posiadającą takie uprawnienia,

h)   kopie umów z wykonawcami (jeśli są zawarte),

i)    dokumenty potwierdzające dobór ocieplenia zgodnego z wymogami Programu, zawierające dane i wyliczenia dotyczące współczynników przenikania ciepła przez ocieplane przegrody, o ile takie informacje nie są zawarte w dokumentacji projektowej,

j)    dokument potwierdzający dobór okien i drzwi, spełniających wymogi Programu. W przypadku nieujęcia w projekcie wymiany drzwi zewnętrznych i bramy garażowej (jeśli dotyczy), należy przedłożyć dokument potwierdzający, że posiadają one współczynnik przenikania ciepła nie większy niż 1,5 W/m2K (oświadczenie wnioskodawcy, dokumenty producenta itp.),

k)   certyfikat CE okien i drzwi (jeżeli wnioskodawca jest w ich posiadaniu na etapie składania wniosku o pożyczkę),

l)    zdjęcia przedstawiające budynek mieszkalny przed termomodernizacją (wszystkie elewacje i pozostałe elementy). W przypadku rozpoczętej inwestycji, należy przedłożyć zdjęcia przedstawiające aktualny stan prac.

7. Dokumenty warunkujące rozliczenie i wypłatę pożyczki

Warunkiem wypłaty pożyczki jest skuteczne ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty oraz przedłożenie następujących dokumentów:

a)   kopii umów z wybranymi wykonawcami (jeśli nie zostały dostarczone wraz z wnioskiem o pożyczkę),

b)   protokołu/protokołów odbioru częściowego lub końcowego każdego elementu przedsięwzięcia będącego przedmiotem odrębnej umowy (sporządzonego zgodnie ze wzorem obowiązującym dla Programu),

c)   faktur lub rachunków wystawionych przez wykonawców,

d)   potwierdzenia dokonanej zapłaty należnej kwoty - w przypadku refundacji lub wkładu własnego beneficjenta – w przypadku wypłaty pożyczki bezpośrednio na rachunek wykonawcy,

e)   zdjęć przedstawiających budynek mieszkalny po wykonanej termomodernizacji (wszystkie elewacje i pozostałe elementy - jeśli dotyczy),

f)    certyfikatów CE okien i drzwi - jeśli nie zostały one dostarczone z wnioskiem o pożyczkę.

8. Umorzenie pożyczki

Zasady umorzenia pożyczki zostały opisane w pkt 7.3) i 13 części ogólnej Programu.

9. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w części 2 Programu zastosowanie mają zapisy części ogólnej.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Program - zasady ogólne

EKO-TERM wersja do wydruku

Wniosek o pożyczkę z załącznikami:

Wzór wniosku o pożyczkę EKO-TERM obowiązuje od 07.03.2017 r.  

Wzór zaświadczenie o zatrudnieniu o osiąganych dochodach obowiązuje od 07.03.2017 r.  

Wzór zestawienia dochodów i zobowiązań

Wzór oświadczenie o dochodzie ryczalt

Załącznik do wniosku dotyczący pomocy publicznej

Formularz de minimis

Formularz informacja o wnioskowanej pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

Zaświadczenie o pomocy de minimis obowiązuje

Druk upoważnienia KRD

Oświadczenie dot. danych osobowych poręczyciel obowiązuje od 10.03.2017 r.

Pozostałe wzory dokumentów:

Wzór umowy obowiązuje od 07.03.2017 r.  

Wzór rozliczenia pożyczki

Wniosek o wypłatę pożyczki obowiązuje od 10.03.2017 r.

Wzór protokołu odbioru obowiązuje od 07.03.2017 r.  

Wzór wniosku o umorzenie

Zgoda na realizacje inwestycji obowiązuje od 10.03.2017 r.

Zgoda na realizacje inwestycji i reprezentowanie obowiązuje od 10.03.2017 r.

Oświadczenie montera instalcji obowiązuje od 07.03.2017 r.  

Licznik odwiedzin:
124318