A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 630 561 529
OZE

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW NALEŻĄCYCH DO SEKTORA MŚP PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

 

Część 4 - OZE Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

Zakres ogólny

Cel części 4 - OZE

1. Celem Programu OZE jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do środowiska w opolskich strefach ochrony powietrza (na mocy odpowiednich uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, ustanowiono dwie strefy ochrony powietrza obejmujące cały obszar województwa ), w tym upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz wytwarzaniu energii z OZE.

2. Efektem ekologicznym części 4 Programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji szkodliwych gazów do atmosfery oraz wzrost produkcji energii z OZE.

Zakres szczegółowy

1. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania:

1)   Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672).

2)   Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

3)   Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Treść niniejszej części jest integralnym elementem Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Oba te dokumenty należy czytać łącznie.

2. Beneficjenci:

1)   Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, stanowiących budynki mieszkalne albo będące użytkownikami lub współużytkownikami wieczystymi nieruchomości gruntowych, na których znajdują się należące do nich budynki mieszkalne w trakcie budowy, położonych na terenie województwa opolskiego. Z programu mogą korzystać również właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych oraz najemcy mieszkalnych lokali komunalnych, jeżeli istnieją techniczne i prawne możliwości montażu instalacji OZE.

2)   Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego budynku mieszkalnego, w którym planuje montaż instalacji, należy dla każdego z nich złożyć odrębny wniosek.

 3. Rodzaje przedsięwzięć:

1)   W ramach Programu OZE mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub będących w budowie domów i lokali mieszkalnych:

a) źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt

b) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,

c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt,

d) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

Dopuszcza się udzielenie pożyczki na zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła wymienionych w pkt 3.1) przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

2)   Na podstawie informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku o pożyczkę WFOŚiGW w Opolu wyliczy efekt ekologiczny przedsięwzięcia stosując wskaźniki podane w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE. Uzyskanie efektu rzeczowego będzie równoznaczne z osiągnięciem wyliczonego efektu ekologicznego.

3)   Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 01.01.2016 roku.

4)   Przez datę rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumie się datę zawarcia umowy z pierwszym wykonawcą lub datę wystawienia pierwszej faktury związanej z realizacją przedsięwzięcia, jeśli jest wcześniejsza.

5)   Przez datę zakończenia inwestycji rozumie się datę spisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru robót lub odbioru robót z usterkami umożliwiającymi prawidłową eksploatację całej instalacji.

6)   Data zakończenia przedsięwzięcia/inwestycji nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty zawarcia z WFOŚiGW w Opolu umowy pożyczki.

7)   Pożyczka może zostać udzielona na instalacje:

1)   w których wszystkie użyte urządzenia będą nowe fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, posiadają co najmniej 5 letnią gwarancję producenta, a także spełniają wymogi określone w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE;

2)   które będą posiadały liczniki niezbędne do prawidłowego prezentowania danych o wielkości produkcji ciepła i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, o ile konieczność ich instalacji wynika z załącznika nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE;

8)   Pożyczka może zostać wypłacona na instalacje, co do których wykonawca potwierdzi, że:

a)   instalacja została zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta;

b)   spełnione zostały wszystkie wymogi określone w  Programie;

c)   instalacja gwarantuje określoną przez niego wielkość rocznego uzysku energii, co może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii – dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych;

d)   ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji.

4. Wymagania techniczne dla instalacji oraz dla wykonawcy (instalatora)

1) Wymagania techniczne dot. montażu instalacji i urządzeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE.

2) Wymagania techniczne dla wykonawcy (instalatora):

Montażu instalacji, objętej dofinansowaniem w ramach Programu może dokonać wykonawca spełniający co najmniej jedno z wymagań:

a) może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj.: ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

b) jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię zamontowanego w instalacji lub jego autoryzowanego dystrybutora;

c) posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;

d) posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń.

5. Koszty kwalifikowane

1) Okres kwalifikowania kosztów liczony jest: od dnia 1.01.2016 r. lub od dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia, jeżeli jest późniejszy, do 3 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji.

2) Koszty kwalifikowane obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji spełniających kryteria określone w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE.

3) Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

4) Koszty przekraczające limity, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE (pkt III) nie będą uznane za kwalifikowane.

6. Załączniki do wniosku o pożyczkę

Załącznikami do wniosku o pożyczkę są:

a) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością, a w przypadku umowy najmu lokalu komunalnego, także zgoda właściciela na realizację inwestycji;

b) w przypadku, gdy budynek mieszkalny stanowi współwłasność kilku osób lub podmiotów i współwłaścicieli reprezentuje tylko jeden z nich, należy przedłożyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli budynku na realizację przedsięwzięcia i reprezentowanie ich przez jednego ze współwłaścicieli przy uzyskaniu i rozliczaniu pożyczki,

c) dokumenty przedstawiające dochody gospodarstwa domowego wnioskodawcy i poręczyciela (jeśli dotyczy) i/lub zestawienie dochodów i zobowiązań wnioskodawcy i poręczyciela (jeśli dotyczy),

d) kopie posiadanej dokumentacji technicznej oraz wszystkich wymaganych prawem pozwoleń lub zgłoszeń (jeśli dotyczy), w tym:

- projekt instalacji, zawierający w szczególności:

  • schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku nr 1),
  • opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń, w tym określenie producenta głównych urządzeń, ich ilość, powierzchnia w przypadku paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, moc zainstalowanych urządzeń, sprawność i uzysk energii,
  • kosztorys,

- kopię prawomocnego pozwolenia na budowę albo kopię zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych z potwierdzeniem jego złożenia właściwemu organowi lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie wykonywania robót budowlanych;

W przypadku kiedy nie jest wymagane pozwolenie budowlane ani zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych projekt może być sporządzony przez osobę nieposiadającą uprawnień budowlanych do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej. W przypadku kiedy montaż instalacji wymaga pozwolenia budowlanego oraz w przypadku montażu instalacji na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, Fundusz wymaga przedłożenia projektu budowlanego sporządzonego przez osobę posiadającą takie uprawnienia;

e) dokumenty potwierdzające zgodność projektowanych urządzeń z odpowiednimi normami technicznymi, o których mowa w pkt II załącznika nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE – jeśli dotyczy;

f) kopię umowy z wykonawcą przedsięwzięcia lub faktura/y lub rachunek/ki wystawione przez dostawcę/wykonawcę instalacji – jeśli dotyczy; 

g) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną – dokumenty wskazane przez Fundusz, niezbędne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej.

W ramach Programu pomoc publiczna wystąpi, gdy:

-  Beneficjent przewiduje możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej lub ciepła, nawet jeśli nadwyżki takie stanowią znikomą część wytwarzanej energii i mają charakter incydentalny,

-  Beneficjent nie będzie sprzedawał nadwyżek energii elektrycznej ani ciepła, ale wytwarzaną w instalacji energię lub ciepło wykorzystywać będzie w działalności gospodarczej prowadzonej na rynku otwartym na wymianę handlową między państwami Unii (np.: oferowanie lokali użytkowych przez wspólnotę mieszkaniową, oferowanie usług noclegowych, gastronomia),

Pomoc publiczna nie wystąpi, gdy beneficjent nie będzie sprzedawał nadwyżek energii ani ciepła, a wyprodukowaną energię elektryczną i/lub ciepło wykorzystywał będzie wyłącznie na swoje potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą lub na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej o ściśle lokalnym charakterze.

7. Dokumenty warunkujące rozliczenie i wypłatę pożyczki

Warunkiem wypłaty pożyczki jest ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty oraz przedłożenie następujących dokumentów:

a) kopii umowy z wybranym wykonawcą, zawierającej w szczególności zobowiązanie do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producentów urządzeń,

b) certyfikatu CE zamontowanego urządzenia – jeśli posiada,

c) protokołu odbioru częściowego lub końcowego przedsięwzięcia wraz z oświadczeniem wykonawcy instalacji,

d) faktur lub rachunków wystawionych przez wykonawcę instalacji,

e) potwierdzenia dokonanej zapłaty należnej kwoty - w przypadku refundacji,

f)  dokumentu potwierdzającego parametry zainstalowanego urządzenia, niezbędne do potwierdzenia uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia.

g) dokumenty potwierdzające posiadaną gwarancję na instalację będącą przedmiotem  wniosku (np. karta gwarancyjna, umowa gwarancji);

h) zdjęcia przedstawiające zrealizowane instalacje „przed i po”,

i)  kopii umowy sprzedaży prądu z zakładem energetycznym, w przypadku przyłączenia instalacji do sieci energetycznej - potwierdzenie zgłoszenia przyłączenia lub kopię umowy o dostawę energii;

j)  inne dokumenty określone przez Fundusz.

8. Umorzenie pożyczki

Zasady umorzenia pożyczki zostały opisane w pkt 7.3) i 13 części ogólnej Programu.

9. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w części 4 Programu zastosowanie mają zapisy części ogólnej.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla instalacji OZE

FAQ - najczęściej zadawane pytania

Program - zasady ogólne 

OZE wersja do wydruku

Wniosek o pożyczkę z załącznikami:

Wzór wniosku o pożyczkę obowiązuje od 07.03.2017 r.  

Wzór zaświadczenie o zatrudnieniu o osiąganych dochodach obowiązuje od 07.03.2017 r.  
Oświadczenie wykonawcy instalacji OZE obowiązuje od 21.03.2017 r.
Licznik odwiedzin:
124318