A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 630 561 529
OZE

PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM DLA OSÓB FIZYCZNYCH PRZY UDZIALE ŚRODKÓW WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

 

Część 4 - OZE

Poprawa jakości powietrza poprzez zakup i montaż odnawialnych źródeł energii

Zakres ogólny

Cel części 4 - OZE

1. Celem Programu OZE jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń do środowiska w opolskich strefach ochrony powietrza[1], w tym upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz wytwarzaniu energii cieplnej i elektrycznej.

2. Efektem ekologicznym części 4 Programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji szkodliwych gazów do atmosfery oraz wzrost produkcji energii elektrycznej i cieplnej z OZE.

Zakres szczegółowy

1. Podstawy prawne udzielenia dofinansowania:

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672).

2) Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

3) Program wspiera realizację postanowień Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE). Treść niniejszej części jest integralnym elementem Programu ograniczenia niskiej emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych, przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Oba te dokumenty należy czytać łącznie.

2. Beneficjenci:

1) Do korzystania z dofinansowania w ramach Programu uprawnione są osoby fizyczne (zwane dalej wnioskodawcą lub beneficjentem), będące właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości, stanowiących jednorodzinne budynki mieszkalne istniejące bądź w trakcie budowy / lub nieruchomości przeznaczonych do zabudowy jednorodzinnej położonych na terenie województwa opolskiego. Z programu mogą korzystać również właściciele/współwłaściciele lokali mieszkalnych, jeżeli istnieją techniczne i prawne możliwości montażu instalacji OZE.

2) Jeśli wnioskodawca jest właścicielem lub współwłaścicielem więcej niż jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, w którym planuje  montaż instalacji, należy dla każdego z nich złożyć odrębny wniosek.

 3. Rodzaje przedsięwzięć:

1)  W ramach Programu OZE mogą być finansowane przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej na potrzeby istniejących lub będących w budowie domów jednorodzinnych:

a) źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt

b) pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kW,

c) kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 40 kWt,

d) systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp,

e) małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe,

służących na potrzeby istniejących lub będących w budowie jednorodzinnych budynków mieszkalnych[2].

2) Dopuszcza się udzielenie pożyczki na zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub ciepła wymienionych w pkt 3.1) przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

3) Na podstawie informacji podanych przez wnioskodawcę we wniosku o pożyczkę WFOŚiGW w Opolu wyliczy efekt ekologiczny przedsięwzięcia stosując wskaźniki podane w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE. Uzyskanie efektu rzeczowego będzie równoznaczne z osiągnięciem wyliczonego efektu ekologicznego.

4) Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia, które zostały rozpoczęte nie wcześniej niż 01.01.2016 roku.

5) Przez datę rozpoczęcia przedsięwzięcia rozumie się datę zawarcia umowy z pierwszym wykonawcą lub datę wystawienia pierwszej faktury związanej z realizacją przedsięwzięcia, jeśli jest wcześniejsza.

6) Przez datę zakończenia inwestycji rozumie się datę spisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru robót lub odbioru robót z usterkami umożliwiającymi prawidłową eksploatację całej instalacji.

7) Data zakończenia przedsięwzięcia/inwestycji nie może być późniejsza niż 6 miesięcy od daty zawarcia z WFOŚiGW w Opolu umowy pożyczki.

8) Pożyczka może zostać udzielona na instalacje:

1) w których wszystkie użyte urządzenia będą nowe fabrycznie i zamontowane po raz pierwszy, posiadają co najmniej 5 letnią gwarancję producenta, a także spełniają wymogi określone w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE;

2) które będą posiadały liczniki niezbędne do prawidłowego prezentowania danych o wielkości produkcji ciepła i energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, o ile konieczność ich instalacji wynika z załącznika nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE;

3) co do których wykonawca potwierdzi, że:

a) instalacja została zamontowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta;

b) spełnione zostały wszystkie wymogi określone w  Programie;

c) instalacja gwarantuje określoną przez niego wielkość rocznego uzysku energii, co może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii – dotyczy tylko instalacji fotowoltaicznych oraz małych elektrowni wiatrowych;

d) ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w okresie 3 lat od daty uruchomienia instalacji.

4. Wymagania techniczne dla instalacji oraz dla wykonawcy (instalatora)

1) Wymagania techniczne dot. montażu instalacji i urządzeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE.

2) Wymagania techniczne dla wykonawcy (instalatora):

Montażu instalacji, objętej dofinansowaniem w ramach Programu może dokonać wykonawca spełniający co najmniej jedno z wymagań:

a) może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj.: ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

b) jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię zamontowanego w instalacji lub jego autoryzowanego dystrybutora;

c) posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;

d) posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń.

5. Koszty kwalifikowane

1) Okres kwalifikowania kosztów liczony jest: od dnia 1.01.2016 r. lub od dnia rozpoczęcia przedsięwzięcia, jeżeli jest późniejszy, do 3 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji.

2) Koszty kwalifikowane obejmują projekt instalacji, dokumentację niezbędną do uzyskania pozwoleń, koncesji, zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji spełniających kryteria określone w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE.

3) Podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT.

4) Koszty przekraczające limity, o których mowa w załączniku nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE (pkt III) nie będą uznane za kwalifikowane.

6. Załączniki do wniosku o pożyczkę

Załącznikami do wniosku o pożyczkę są:

a) dokumenty potwierdzające prawo własności istniejącego lub będącego w budowie  budynku mieszkalnego;

b) W przypadku, gdy budynek mieszkalny stanowi współwłasność kilku osób lub podmiotów i współwłaścicieli reprezentuje tylko jeden z nich, należy przedłożyć pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli budynku na realizację przedsięwzięcia i reprezentowanie ich przez jednego ze współwłaścicieli przy uzyskaniu i rozliczaniu pożyczki,

c) dokumenty przedstawiające dochody gospodarstwa domowego wnioskodawcy i poręczyciela (jeśli dotyczy) i/lub zestawienie dochodów i zobowiązań wnioskodawcy i poręczyciela (jeśli dotyczy),

d) kopie posiadanej dokumentacji technicznej oraz wszystkich wymaganych prawem pozwoleń lub zgłoszeń (jeśli dotyczy), w tym:

- projekt instalacji[3], zawierający w szczególności:

  • schemat przedmiotowej instalacji wraz z licznikiem energii (jeśli instalacja licznika wynika z wymagań określonych w załączniku nr 1),
  • opis instalacji wraz z parametrami technicznymi urządzeń, w tym określenie producenta głównych urządzeń, ich ilość, powierzchnia w przypadku paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych, moc zainstalowanych urządzeń, sprawność i uzysk energii,
  • kosztorys,

- kopię prawomocnego pozwolenia na budowę albo kopię zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych z potwierdzeniem jego złożenia właściwemu organowi lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie wykonywania robót budowlanych2;

e) dokumenty potwierdzające zgodność projektowanych urządzeń z odpowiednimi normami technicznymi, o których mowa w pkt II załącznika nr 1 do niniejszej części Programu Wymagania techniczne dla instalacji OZE – jeśli dotyczy;

f) kopię umowy z wykonawcą przedsięwzięcia lub faktura/y lub rachunek/ki wystawione przez dostawcę/wykonawcę instalacji – jeśli dotyczy; 

g) w przypadku, gdy dofinansowanie stanowić będzie pomoc publiczną[4] – dokumenty wskazane przez Fundusz, niezbędne do oceny dopuszczalności pomocy publicznej;

7. Dokumenty warunkujące rozliczenie i wypłatę pożyczki

Warunkiem wypłaty pożyczki jest ustanowienie zabezpieczenia jej spłaty oraz przedłożenie następujących dokumentów:

a) kopii umowy z wybranym wykonawcą, zawierającej w szczególności zobowiązanie do wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producentów urządzeń,

b) dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań technicznych dla wykonawcy, o których mowa w pkt. 4.2,

c) certyfikatu CE zamontowanego urządzenia – jeśli posiada,

d) protokołu odbioru częściowego lub końcowego przedsięwzięcia wraz z oświadczeniem wykonawcy instalacji (zgodnie z wzorami określonymi w Załącznik nr 2),

e) faktur lub rachunków wystawionych przez wykonawcę instalacji,

f)  potwierdzenia dokonanej zapłaty należnej kwoty - w przypadku refundacji,

g) dokumentu potwierdzającego parametry zainstalowanego urządzenia, niezbędne do potwierdzenia uzyskanego efektu rzeczowego i ekologicznego przedsięwzięcia.

h) dokumenty potwierdzające posiadaną gwarancję na instalację będącą przedmiotem  wniosku (np. karta gwarancyjna, umowa gwarancji);

i) zdjęcia przedstawiające zrealizowane instalacje „przed i po”,

j) kopii umowy sprzedaży prądu z zakładem energetycznym, w przypadku przyłączenia instalacji do sieci energetycznej - potwierdzenie zgłoszenia przyłączenia lub kopię umowy o dostawę energii;

k) inne dokumenty określone przez Fundusz.

8. Umorzenie pożyczki

Zasady umorzenia pożyczki zostały opisane w pkt 7.3) i 13 części ogólnej Programu.

9. Postanowienia końcowe

W kwestiach nieuregulowanych w części 4 Programu zastosowanie mają zapisy części ogólnej.

[1] na mocy odpowiednich uchwał Sejmiku Województwa Opolskiego, ustanowiono dwie strefy ochrony powietrza obejmujące cały obszar województwa

[2] przez budynek mieszkalny (jednorodzinny) należy rozumieć istniejący lub będący w budowie, budynek wolnostojący albo samodzielną część domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele mieszkaniowe w co najmniej 70% powierzchni całkowitej

[3] W przypadku kiedy nie jest wymagane pozwolenie budowlane ani zgłoszenie zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych projekt może być sporządzony przez osobę nieposiadającą uprawnień budowlanych do projektowania w odpowiedniej specjalności instalacyjnej. W przypadku kiedy montaż instalacji wymaga pozwolenia budowlanego oraz w przypadku montażu instalacji na podstawie zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, Fundusz wymaga przedłożenia projektu budowlanego sporządzonego przez osobę posiadającą takie uprawnienia.

[4] w ramach Programu pomoc publiczna wystąpi, gdy;

a) Beneficjent przewiduje możliwość sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej lub ciepła, nawet jeśli nadwyżki takie stanowią znikomą część wytwarzanej energii i mają charakter incydentalny,

b) Beneficjent nie będzie sprzedawał nadwyżek energii elektrycznej ani ciepła, ale wytwarzaną w instalacji energię lub ciepło wykorzystywać będzie w działalności gospodarczej prowadzonej na rynku otwartym na wymianę handlową między państwami Unii (np.: oferowanie lokali użytkowych przez wspólnotę mieszkaniową, oferowanie usług noclegowych, gastronomia),

Pomoc publiczna nie wystąpi, gdy beneficjent nie będzie sprzedawał nadwyżek energii ani ciepła, a wyprodukowaną energię elektryczną i/lub ciepło wykorzystywał będzie wyłącznie na swoje potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą lub na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej o ściśle lokalnym charakterze.

Załączniki:

Załącznik nr 1. Wymagania techniczne dla instalacji OZE

Załącznik nr 2. Protokół odbioru częściowego / końcowego odbioru i przekazania do eksploatacji wraz z zał.

                     Oświadczenie wykonawcy instalacji źródła energii

FAQ - najczęściej zadawane pytania
Licznik odwiedzin:
86470