A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 509 032 950
Prosument Opolski

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że środki przeznaczone w roku 2016 na realizację „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” -  PROSUMENT OPOLSKI uległy wyczerpaniu i nabór wniosków w ramach programu zostaje zamknięty z dniem 26.02.2016 r.

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu złożył wniosek do NFOŚiGW w Warszawie o przystąpienie do Programu pn. „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”.

Idąc naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych inwestorów oraz mając na celu upowszechnienie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji, wytwarzaniu energii cieplej i elektrycznej oraz wspieraniu inwestycji proekologicznych w regionie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przygotował program dający możliwości finansowania przedsięwzięć wspierających zakup i montaż instalacji wykorzystujących rozproszone, odnawialne źródła energii.

Program skierowany jest do osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub wieczystymi użytkownikami mieszkań i nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi położonych na terenie województwa opolskiego.

Wsparciem finansowym w formie dotacji, będą objęte przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii cieplnej lub energii elektrycznej takie jak:

  • pompy ciepła,
  • instalacje solarne,
  • systemy fotowoltaiczne,
  • małe elektrownie wiatrowe,

na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Jednocześnie informujemy, że Budżet Programu „Prosumenta Opolskiego” na rok 2016 określony w planie działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynosi 2,5 mln. zł.

Informujemy, że od 01.01.2016 r. obowiązuje nowy Regulamin wraz z Załącznikami „Programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu” zwany „Prosumentem Opolskim” oraz nowy wzór „Wniosku o udzielenie dotacji”. Nowe dokumenty umieszczono poniżej.

Regulamin obowiązujący od 29.02.2016

Załącznik nr 1 - Ogólne wymagania techniczne dla instalacji OZE - obowiązujący od 29.02.2016

Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonanwcy instalacji OZE - obowiązujący od 29.02.2016

Załącznik nr 3 - Wzór umowy dotacji - obowiązujący od 29.02.2016

Załącznik nr 4 - Wskaźniki i algorytm obliczania efektu ekologicznego - obowiązujący od 29.02.2016

Wzór wniosku o udzielenie dotacji obowiązujący od 01.01.2016

Zmiany Regulaminu i Załączników do Regulaminu -Programu PROSUMENT OPOLSKI - od 01.01.2016 r.

Regulamin obowiązujący do 31.12.2015

Załącznik nr 1 do Regulaminu obowiązujący do 31.12.2015

Załącznik nr 2 do Regulaminu obowiązujący do 31.12.2015

Załącznik nr 3 do Regulaminu obowiązujący do 31.12.2015

Załącznik nr 4 do Regulaminu obowiązujący do 31.12.2015

Wzór wniosku o udzielenie dotacji obowiązujący do 31.12.2015

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Najczęściej zadawane pytania  

Wykaz Gmin które podpisały Porozumienie współpracy w realizacji programu dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu

Dane do kontaktu:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

www.wfosigw.opole.pl, sekretariat@wfosigw.opole.pl

sekretariat tel. 77 45 37 611
Licznik odwiedzin:
62299