Negocjacje Strzeleczki Zdjęcie

Spotkanie negocjacyjne z przedstawicielami Gminy Strzeleczki

10 maja 2023

W dniu 20 kwietnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyło się spotkanie podczas którego negocjowano warunki pożyczki udzielonej Gminie Strzeleczki pn.: „Budowa kanalizacji ściekowej miejscowości Moszna” do kwoty 1 138 400,00 zł – pożyczka inwestycyjna oraz do kwoty 1 608 883,00zł – pożyczka płatnicza.

Realizacja zadania jest kontynuacją rozpoczętych działań zmierzających do skanalizowania gminy Strzeleczki. Miejscowość Moszna nie jest skanalizowana, a ścieki powstające w gospodarstwach domowych gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię ścieków. Ze względu na zły stan techniczny zbiorników, podjęto decyzję o budowie zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Planowana inwestycja poprawi stan środowiska na przyległych terenach, w szczególności w zakresie ochrony wód.

Zadanie polega na skanalizowaniu w systemie kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej części miejscowości Moszna, zamieszkałej przez 325 mieszkańców. Budowana kanalizacja obejmie 297 mieszkańców – 89 przyłączy.

Ścieki z wybudowanej kanalizacji sanitarnej odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Mosznej o przepustowości Qśrd = 150 m3/d. Obecnie do oczyszczalni dopływają ścieki z Zamku Moszna oraz Centrum Terapii Nerwic.

Gminę Strzeleczki zamieszkuje blisko 7 300 mieszkańców, z czego ponad 37% korzysta z kanalizacji.

?