Szkolenie pilotażowe dla kandydatów na energetyków gminnych

27 kwietnia 2023

W miesiącu czerwcu 2018r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jako Partner Projektu p.n. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020  zrealizował pierwszy cykl szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych.

W nieodpłatnym szkoleniu wzięło udział 15 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa opolskiego oraz dwie osoby skierowane przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska. Szkolenie skierowane było do osób, które pełnią lub które mogłyby w przyszłości pełnić rolę tzw. energetyka gminnego, co w efekcie ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE na terenie gminy, prowadząc tym samym do zmniejszenia emisyjności gospodarki zostało zrealizowane w terminach 04-05.06.2018r., 14-15.06.2018r. oraz 20-21.06.2018r. i obejmowało zagadnienia podzielone na trzy bloki tematyczne:

  • I blok- Uwarunkowania prawne (obowiązki i działania gmin wynikające z przepisów prawa),
  • II blok – Wiedza techniczna (z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii i transportu),
  • II blok – Finansowanie i realizacja inwestycji (wdrażanie inwestycji w wybranych obszarach efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii),

 a łączny wymiar szkolenia wyniósł 42 godziny szkoleniowe.

Planuje się przeprowadzenie kolejnych szkoleń dla zainteresowanych samorządów.

Szkolenie zostało sfinansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.