Zdjęcie Prezes Moja Woda Konferencja

Program „Moja Woda” właśnie wystartował.

28 kwietnia 2023

Maciej Stefański, prezes WFOŚiGW w Opolu: Jesteśmy bardzo zadowoleni z możliwości współpracy przy uruchomieniu kolejnego Programu, w którym beneficjenci będą mogli otrzymać dotację na inwestycje wspierające zwalczanie skutków zmian klimatycznych. Program „Moja Woda” to wieloletni, ogólnopolski Program z budżetem 100 mln zł!

W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowego Programu „Moja Woda”. Program został uruchomiany z dniem 01.07.2020 r. i dotyczy inwestycji  przeznaczonych na instalacje do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych.

Program realizowany będzie w latach 2020-2024, a ma on celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywania wody opadowej i roztopowej. Głównym celem strategicznym ww. Programu jest ochrona przed skutkami zmian, jakie zachodzą w klimacie.

Potencjalnym beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. Dofinansowanie udzielane będzie w formie dotacji, przy czym na jedno przedsięwzięcie  uzyskać można dofinansowanie nie większe niż 80% kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 5 tys. złotych.

Małgorzata Oleksiewicz, kierownik Zespołu Obsługi Programów dla Osób Fizycznych: Dofinansowanie dotyczy zadań niezakończonych na dzień złożenia wniosku i udzielone jest w formie refundacji na rachunek beneficjenta. Wypłata środków realizowana będzie przez Fundusz na podstawie złożonego wniosku o płatność, faktur, protokołu odbioru robót wykonawcy lub oświadczenia o realizacji własnymi siłami i dokumentacji fotograficznej.