Obrazek News

UWAGA – ZMIANA W ZASADACH DOFINANSOWANIA USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

02 sierpnia 2023

Nowe zasady udzielania dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o zmianie wysokości dotacji udzielanej ze środków Funduszu.

Nowe zasady udzielania dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o zmianie wysokości dotacji udzielanej ze środków Funduszu:

udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Opolu wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, uwzględniających wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G), przy czym kwota dofinansowania udzielanego ze środków WFOŚiGW w Opolu nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Dla wniosków składanych po dniu ogłoszenia niniejszej informacji należy stosować nowe formularze.

Nowe zasady dofinansowania obowiązują dla wniosków o dofinansowanie złożonych po dniu ogłoszenia niniejszej zmiany zasad dofinansowania, z możliwością ich zastosowania także do wniosków już złożonych, ale jeszcze nie rozpatrzonych przez Zarząd Funduszu, na pisemny wniosek zainteresowanej gminy.

Wiecej informacji pod linkiem….