Logotyp Ekologiczna Kula Ziemska

Ogłoszenie o unieważnieniu głosowania w Konkursie plastycznym Modelowe opolskie OZE wraz z rozpoczęciem nowego głosowania

12 października 2023

Ogłoszenie o unieważnieniu głosowania w Konkursie plastycznym Modelowe opolskie OZE wraz z rozpoczęciem nowego głosowania.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza zmianę Regulaminu Konkursu plastycznego pt. „Modelowe opolskie OZE”, skierowanego do młodzieży szkół ponadpodstawowych wraz ze zmianą terminu przeprowadzenia głosowania.

Konkurs realizowany w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W trakcie trwania konkursu do organizatora wpłynęła informacja, że część głosów oddanych na prace konkursowe jest kupiona, a po weryfikacji kont, z których oddano polubienia zaistniały uzasadnione wątpliwości, co do tożsamości lub istnienia ich właścicieli. W związku z tym, mając na względzie zasady uczciwej rywalizacji oraz współżycia społecznego, organizator zdecydował się doprecyzować postanowienia Regulaminu w zakresie głosowania przez użytkowników portalu Facebook.

Do regulaminu zostało dodane następujące postanowienie w § 7 ust. 6:

„6. Do wyników konkursu uwzględnianie będą tylko polubienia oddane na daną pracę nieodpłatnie, przez użytkowników z kont portalu Facebook, które nie budzą wątpliwości co do istnienia osób będących ich właścicielami, których dane mogą być obiektywnie weryfikowalne jako dane osób istniejących, nie noszące znamion kont fałszywych.  Jednocześnie organizator zastrzega sobie prawo do nieuwzględnienia polubień oddanych na pracę w taki sposób lub w takich okolicznościach, iż można z nich wyprowadzić wniosek, że zostały uzyskane odpłatnie lub pochodzą z kont osób, co do których istnieją poważne wątpliwości co do ich rzeczywistego istnienia lub których tożsamości nie da się obiektywnie zweryfikować.”

Ponadto zmianie uległ termin zakończenia głosowania oraz dostarczenia prac laureatów do siedziby Funduszu. Zakończone 19 maja 2023 r. głosowanie ulega unieważnieniu. Prace zostaną opublikowane ponownie z dniem dzisiejszym i poddane ponownemu głosowaniu z uwzględnieniem nowych zasad wprowadzonych do regulaminu.

  1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl i na portalu społecznościowym Funduszu – Facebook www.facebook.com/wfosigwopole/
  2. Głosowanie trwać będzie do 31 maja 2023 r. do godz. 10.00.
  3. Wręczenie nagród nastąpi w ramach Pikniku z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska – 5 czerwca 2023 r. – w Opolu.

Osobami do kontaktu w sprawie Konkursu są: Doradcy energetyczni Funduszu: Paweł Klimczak tel. 77 44 78 033, Dariusz Grabowiecki tel. 77 44 78 044, Mariusz Tekliński tel. 77 44 78041, e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl oraz Pani Paulina Pasierbek – specjalista Zespołu Organizacji Biura i Promocji tel. 77/44 78 011, email: p.pasierbek@wfosigw.opole.pl

Załączniki: