Konkurs fotograficzny dla młodych ekologów: „Energia przyszłości w obiektywie”

12 października 2023

Konkurs fotograficzny

dla młodych ekologów: „Energia przyszłości w obiektywie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza  do udziału w Konkursie fotograficznym pt. „Energia przyszłości w obiektywie”, skierowanym do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 Konkurs realizowany w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Poddziałanie 1.3.3 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i obejmuje młodzież uczęszczającą do szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa opolskiego, którzy w czasie trwania Konkursu przystąpią do niego zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Konkursu.

Celem Konkursu jest kształtowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim poprzez dbanie o czystość powietrza, racjonalne gospodarowanie energią, propagowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii, budowanie umiejętności współzawodnictwa, a także umożliwienie zaprezentowania indywidualnych zdolności twórczych uczestników konkursu.

  1. Konkurs ogłoszony jest na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.opole.pl i na portalu społecznościowym Funduszu – Facebook www.facebook.com/wfosigwopole/
  2. Fotografię konkursową wraz ze skanami lub zdjęciami wymaganych, wypełnionych i podpisanych załączników, należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: doradztwo@wfosigw.opole.pl  w terminie do 4 września 2023 r. do godz. 1500. Zgłoszenia przesłane po upływnie wskazanego terminu nie będą brać udziału w konkursie.
  3. Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród planowane jest w październiku 2023 r.

Osobami do kontaktu w sprawie Konkursu są: Doradcy energetyczni Funduszu: Mariusz Tekliński tel. 77 44 78 041, Paweł Klimczak tel. 77 44 78 033, Dariusz Grabowiecki tel. 77 44 78 044, , e-mail: doradztwo@wfosigw.opole.pl oraz Pani Paulina Pasierbek – specjalista Zespołu Organizacji Biura i Promocji tel. 77 44 78 011, email: p.pasierbek@wfosigw.opole.pl

Załączniki: