Ostatnie dni naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda

28 lutego 2024

Zakończenie naboru 29 lutego

Informujemy, że planowane jest zamknięcie naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego Moja Woda, zatem wnioski o dofinansowanie można składać tylko do końca lutego tj. 29 lutego 2024 r.

Dlatego też, osoby fizyczne zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach Programu najpóźniej 29.02.2024 r. muszą przesłać wniosek w wersji elektronicznej ze swojego konta na Portalu Beneficjenta.

Następnie wniosek o dofinansowanie przesłany przez Portal Beneficjenta należy złożyć w wersji podpisanej (papierowo lub podpisany profilem zaufanym poprzez e-puap) w terminie do 15 marca 2024 r. (liczy się data wpływu do WFOŚiGW w Opolu).

Ocenie podlegać będą tylko wnioski o dofinansowanie złożone do Funduszu w obu formach tj. elektronicznej do 29 lutego 2024 r.podpisanej do 15 marca 2024 r. 

UWAGA: Wnioski, które wpłyną po wyżej wskazanych terminach nie będą rozpatrywane!

Złożone już wnioski o dofinansowanie podlegają w dalszym ciągu procedurze oceny, aż do uzyskania pozytywnej lub negatywnej decyzji Zarządu Funduszu.  

Szczegółowe informacje dotyczące Programu znajdują się w zakładce Moja woda – WFOŚiGW w Opolu