A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Informacja o projekcie


 https://doradztwo-energetyczne.gov.pl


Film promujący Projekt


https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Projekt „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” (dalej Projekt) realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Beneficjent, Partner Wiodący) we współpracy z Partnerami na terenie całego kraju (wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz Urząd Marszałkowski w Lublinie).

Projekt finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach I Osi Priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (Instytucja Zarządzająca) wraz z Ministerstwem Gospodarki (Instytucja Pośrednicząca) oraz NFOŚiGW (Partner Wiodący) wypracowało w 2014 r. Koncepcję Projektu Doradztwa Energetycznego. Projekt wpisany został przez MIiR do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Komisja Europejska doceniła współpracę oceniając Projekt Doradztwa jako uzasadniony i dobrej jakości, co umożliwia dalszą realizację założeń Projektu.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 128 974 901,28 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 128.974.901,28 zł

 Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego dla Projektu

Nazwa wskaźnika

Jednostka miary

Wartość docelowa*

Rok osiągnięcia wartości docelowej*

I. Wskaźniki produktu

I. 1. Wskaźniki produktu istotne dla celów interwencji

Liczba udzielonych konsultacji 

 szt.

50 000 

2023

Liczba planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) objętych wsparciem doradczym

szt.

1 200

2023

Liczba utworzonych platform internetowych w zakresie wymiany doświadczeń *

szt.

1

2023

II. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

II. 1. Wskaźniki rezultatu bezpośredniego istotne dla celów interwencji

Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym 

szt.

800

2023

Liczba przeszkolonych doradców energetycznych przygotowanych do prowadzenia usług doradczych *

osoby

 85

2023

   * Za realizację wskaźnika odpowiada Partner Wiodący

CEL PROJEKTU

Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego UE 20/20/20.

Zgodnie z celem ogólnym Projektu wybór celów szczegółowych odpowiada obszarom, które mają podstawowe znaczenie dla wsparcia realizacji unijnego celu 20/20/20 (w przypadku Polski 20/20/15) i są adekwatne do zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz uwarunkowań dla konieczności wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnictwa, przemysłu oraz osób fizycznych, wynikającego z prawa UE i dokumentów programowych.

SZCZEGÓŁOWE CELE PROJEKTU

1. Zwiększenie świadomości w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej.

2. Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu PGN/SEAP.

3. Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji w zakresie efektywności energetycznej (EE) i OZE.

ZADANIA PROJEKTU

• Projekt doradczy ma za zadanie wyeliminowanie zidentyfikowanych barier rozwoju niskoemisyjnej gospodarki oraz wsparcie w dążeniu do pełnej realizacji zobowiązań Polski wynikających z dyrektyw UE.

• Wykorzystanie szablonów stosowanych w ramach inicjatywy KE do monitorowania przygotowania, wdrażania SEAP oraz monitorowania najlepszych praktyk, jak również identyfikowania projektów w zakresie efektywności energetycznej i OZE przewidzianych w strategiach adaptacji do zmian klimatu.

PRZEDSIĘWZIĘCIA W RAMACH PROJEKTU

Wdrożenie i rozwój systemu doradztwa:

• prowadzenie badań i analiz, w tym, w szczególności analiz doświadczeń wynikających z wdrażania aktualnych programów wspierania efektywności energetycznej i OZE (NFOŚiGW, PO IiŚ 2014-2020, LIFE, RPO, HORYZONT 2020),

• organizowanie konferencji zwiększających świadomość społeczności lokalnej na temat niskoemisyjnej gospodarki oraz inicjatywy Porozumienia Burmistrzów,

• udział w warsztatach, seminariach organizowanych przez Biuro Porozumienia Burmistrzów i inne instytucje europejskie, dotyczących przykładów przygotowania, finansowania, wdrażania projektów w zakresie efektywności i OZE,

• utworzenie bazy danych o dobrych praktykach.

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz działań informacyjnych:

• szkolenia i działania informacyjne skierowane do samorządów, przedsiębiorców, w tym MŚP i społeczności lokalnej w tym osób fizycznych, z zakresu efektywności energetycznej i OZE,

• informacja i wymiana doświadczeń z wykorzystaniem systemów informatycznych,

• przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń energetyków gminnych.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem PGN/SEAP:

• promowanie wśród gmin idei posiadania planów gospodarki niskoemisyjnej oraz wskazywanie na korzyści wynikające z realizacji PGN-ów,

• zachęcanie miast i gmin do przystępowania do Porozumienia Burmistrzów,

• wspieranie gmin w przygotowaniu PGN/SEAP, w tym m.in. przygotowania zakresu PGN, bazy inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych,

• identyfikacja projektów możliwych do wsparcia ze środków publicznych, w tym z funduszy UE.

Usługi doradcze związane z przygotowaniem i wdrożeniem inwestycji w zakresie EE i OZE:

• wsparcie w zakresie weryfikowania audytów energetycznych,

• wsparcie w zakresie wdrażania rekomendacji wynikających z audytów energetycznych,

• wsparcie w zakresie poprawnej realizacji zamówień publicznych,

• wsparcie w zakresie nowych wymogów KE dotyczących pomocy publicznej w sektorze energetyki,

• wsparcie w zakresie instrumentów finansowych.

Usługi doradcze w zakresie aplikowania o środki UE:

• informowanie o możliwych i najkorzystniejszych źródłach finansowania projektu,

• doradztwo w zakresie montażu finansowego projektu,

• doradztwo w zakresie stosowania wytycznych MIiR w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej o środki funduszy UE.

Usługa doradcza może być skierowana zarówno do dużego przedsiębiorcy, jak i MŚP, podmiotów będących dostawcami usług energetycznych (zgodnie z zapisem dyrektywy 2012/27), spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, państwowych jednostek terytorialnych (urzędy statystyczne, sądy, więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty), szkół wyższych, organów władzy publicznej oraz społeczności i przedstawicieli poszczególnych grup społecznych.

Usługa doradcza może mieć formę spotkania informacyjnego, porady telefonicznej, zapytania mailowego, konsultacji, doradztwa indywidualnego, szkolenia, konferencji, czy też webinaru.

  

Licznik odwiedzin:
679942