A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Znajdź formę dofinansowania
1. Wybierz Beneficjenta
osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej
przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna, inna jednostka wykonująca działalność gospodarczą (np. sektor MŚP, spółki prawa handlowego, spółdzielnie i gospodarstwa rolne, stowarzyszenia)
jednostka samorządu terytorialnego (z wyjątkiem publicznych ZOZ)
państwowa jednostka budżetowa
spółka komunalna
spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, wspólnota właścicieli lokali
kościelna osoba prawna
szpital publiczny
2. Wybierz formę dofinansowania
pożyczka
dotacja
umorzenie
preferencyjny kredyt
3. Wybierz dziedzinę
ochrona wód i gospodarka wodna
gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
ochrona atmosfery
inwestycje proekologiczne prowadzone przez przedsiębiorców z sektora MŚP
edukacja ekologiczna
odnawialne źródła energii
usuwanie azbestu
ochrona przyrody
wymiana pieca, termomodernizacja budynku mieszkalnego
Licznik odwiedzin:
735975