A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Dokumenty konkursowe – II nabór 2014 r.

Ogłoszenie o naborze

Regulamin konkursowego naboru wniosków

Wzór wniosku o udzielnie dotacji

Koszty kwalifikowane Zadań dla Spółek

Koszty kwalifikowane Zadań dla JST

Wykaz lokalizacji nieruchomości (zadań) dla Spółek - Załącznik Nr 2

Wykaz lokalizacji nieruchomości (zadań) dla JST - Załącznik Nr 2

Zasady doboru budynku wielorodzinnego do dofinansowania - Załącznik Nr 3

Karta informacyjna budynku wielorodzinnego - Załącznik Nr 4

Wskaźniki sezonowego zapotrzebowania budynku na ciepło - Załącznik Nr 5

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń służące dla wyznaczenia efektu ekologicznego - Załącznik Nr 6

Planowane efekty ekologiczne - Załącznik Nr 7 do 10

Karta realizowanego przedsięwzięcia - Załącznik Nr 11

Zabowiązanie podmiotu podlegającego ustawie PZP - Załącznik Nr 12

Zabowiązanie podmiotu niepodlegającego ustawie PZP - Załącznik Nr 13

Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu podlegającego ustawie PZP - Załącznik Nr 14

Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu niepodlegającego ustawie PZP - Załącznik Nr 15

Wzór umowy dotacji dla spółki prawa handlowego - Załącznik Nr 16

Wzór umowy dotacji dla JST - Załącznik Nr 17

Załącznik Nr 3 do Umowy dotacji - Wniosek o wypłatę dotacji

Załącznik Nr 4 do Umowy dotacji - Rozliczenie raty dotacji

Załącznik Nr 5 do Umowy dotacji - Protokół odbioru końcowego

Wniosek o udzielenie pomocy finansowej w formie pożyczki lub dotacji - część IV dotycząca pomocy publicznej

Instrukcja wypełniania części IV dotyczacej pomocy publicznej

Licznik odwiedzin:
642447