A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Informacja o zakwalifikowaniu do dofinansowania wniosków - II nabór 2014 r.

Są już środki na „Poprawę jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii” – KAWKA II.

Wnioski złożone przez:

  1. Energetykę Cieplną Opolszczyzny S.A.
  2. Miejskie Zakład Energetyki Cieplnej z Kędzierzyna-Koźla
  3. Miasto Strzelce Opolskie
  4. Miasto Opole
  5. Miasto Kędzierzyn-Koźle

zostały pozytywne zweryfikowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz zatwierdzone do dofinansowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Na finansowanie powyższych zadań Fundusz w Opolu zawarł z Narodowym Funduszem Umowę udostepnienia środków Nr 800/2014/WF/KU/US w dniu 16.11.2014 r., w związku z czym ww. Beneficjenci mogą otrzymać następujące dofinansownie.

Koszty ogółem

Koszt kwalifikowany

Wnioskowana dotacja NF + WF

Wnioskowana dotacja z NF

Wnioskowana dotacja z WF

ECO

6 235 155,67

3 340 840,62

2 805 820,05

535 020,57

MZEC

4 313 364,99

2 239 652,18

1 941 014,24

298 637,94

M. Strzelce Op.

231 757,00

127 466,35

104 290,65

23 175,70

M. Opole

590 800,00

324 940,00

265 860,00

59 080,00

M. K-Koźle

1 264 865,00

695 675,75

569 189,25

126 486,50

 

12 635 942,66

6 728 574,90

5 686 174,19

1 042 400,71

 

Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na  oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, w których występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych  zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Cel programu będzie osiągany, poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. Cel ten będzie osiągany poprzez likwidację tzw. niskiej emisji, czyli emisji z indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła opalanych węglem.

W wyniku realizacji zadań objętych wnioskami Beneficjentów zostanie osiągnięty efekt ekologiczny, określony jako zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w tym:

  • Pył PM10 -     19,34 Mg/rok (w tym PM2,5 – 18,24 Mg/r.);
  • CO2             - 2 526,00 Mg/rok;
  • SO2          -      22,59 Mg/rok;
  • NOx         -        3,24 Mg/rok

Udzielenie dotacji musi być poprzedzone podjęciem stosownych uchwał przez Zarząd i Radę Nadzorczą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Ponadto udzielenie dotacji spółkom nastąpi po wyjaśnieniu kwestii możliwości udzielenia pomocy publicznej, w świetle aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Licznik odwiedzin:
642445