A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Informacja - KAWKA III

Nawiązując do § 18 Regulaminu konkursowego naboru wniosków na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA” III nabór – 2015 Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że uchwałą Nr 424/16 z dnia 01.08.2016 r. odmówił udzielenia dotacji niżej wymienionym Wnioskodawcom:

  1. Miastu Opole,
  2. Gminie Strzelce Opolskie,
  3. Gminie Krapkowice
  4. Miejskiemu Zakładowi Energetyki Cieplnej z Kędzierzyna-Koźla
  5. Energetyce Cieplnej Opolszczyzny S.A.

Powyższą uchwałę podjęto w oparciu o otrzymane w dniu 28.07.2016 r. pismo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie znak NFOŚIGW-DR.4310.123.2016 którym zostaliśmy poinformowani, że Zarząd NFOŚiGW uchwałą nr B/32/5/2016 z dnia 12 lipca 2016 r. nie wyraził zgody na udostępnienie środków Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację wszystkich zadań objętych wnioskiem Wojewódzkiego Funduszu w Opolu złożonym do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Fundusz w Warszawie powołał się na § 14 ust. 1 oraz ust. 3 Regulaminu wniosków o udostępnienie środków, który stanowi, że uchwałę w sprawie udostępnienia środków albo odmowie udostępnienia środków podejmuje Zarząd NFOŚiGW. Podjęcie uchwały o odmowie udostępnienia środków nie wynika z negatywnej oceny wniosków.

W związku z tym, powołując się na zapisy § 11 ust. 2 Regulaminu konkursowego naboru wniosków na dofinansowanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przedsięwzięć związanych z „Likwidacją niskiej emisji wspierającą wzrost efektywności energetycznej  i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii – KAWKA” III nabór – 2015 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu nie mógł udzielić Wnioskodawcom dotacji na ww. zadanie.

Licznik odwiedzin:
642446