A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
Dokumenty konkursowe - VIII konkurs

Ogloszenie o naborze

Regulamin konkursu na realizację przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Zmieniony Regulamin konkursu na realizację przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest – tekst jednolity z 20.07.2017 r.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu - Formularz " Wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego

Załącznik Nr 1 do Regulaminu konkursu - Formularz " Wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego – korekta z dnia 20.07.2017 r.

Załącznik Nr 1.1 do Wniosku - Wykaz nieruchomości objętych wnioskiem

Załącznik Nr 1.2 do Wniosku - Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu podlegającego ustawie pzp

Załącznik Nr 1.3 do Wniosku - Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu niepodlegajacedo ustawie pzp

Załącznik Nr 1.4 do Wniosku - Oświadczenie o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia

Załącznik Nr 2 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy dotacji

Załącznik Nr 2.1 Wykaz nieruchomości zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach zadania

Załącznik Nr 2.2 Zestawienie kart przekazania odpadu zawierającego azbest w celu jego unieszkodliwienia na odpowiednim składowisku odpadów niebezpiecznych

Załącznik Nr 2.3 Oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego

Załącznik Nr 2.4 Wykaz nieruchomości na terenie których wykonano prace związane z demontażem, zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest

Załacznik Nr 2.5 Protokół odbioru

Harmonogram konkursu azbestowego

Licznik odwiedzin:
493371