A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Ekopracownia 2023

OGŁOSZENIE O KONKURSOWYM NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

część pn. „Ekopracownia 2023”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

      I.  Cel Programu

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

     II. Forma dofinansowania oraz budżet naboru

1. Program obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2. Budżet naboru wynosi łącznie: 1 500 000,00 zł.
3. Nabór obejmuje finansowanie zadań z następujących obszarów:
    - OZE
    - Tematyka przyrodnicza

    III. Termin naboru i sposób składania wniosku

1. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym dwu etapowo:

2. I etap – nabór wstępny w terminie od dnia 28.02.2023 r. do dnia 17.03.2023 r. do godziny 15:00

Wstępne wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu osobiście lub za pośrednictwem e‑puap, poczty/usługi kurierskiej do biura Funduszu do dnia zakończenia naboru.

W przypadku wniosków wysłanych za pośrednictwem poczty/kuriera, o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu, w terminie nie późniejszym, niż termin zakończenia naboru.

 3. II etap – nabór ostateczny – dotyczy tylko wniosków wyłonionych w I etapie.

 4. Szczegółowy sposób składania wniosków oraz ich rozpatrywania zostały określone w Regulaminie naboru konkursowego wniosków.

     IV. Koszty kwalifikowane oraz okres realizacji zadań

1 Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa opolskiego.
2. Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku wstępnego do 02.10.2023 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku ostatecznego.
3. Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego.
4. Katalog kosztów kwalifikowanych wyszczególniony został w Regulaminie naboru konkursowego wniosków.

      V. Warunki dofinansowania

    Do 90% kosztów kwalifikowanych projektu z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dofinansowania w formie dotacji nie może  być większa niż:

    -  50 000,00 zł dla Ekopracowni o tematyce przyrodniczej,

    -  75 000,00 zł dla Ekopracowni  o tematyce OZE.

REGULAMIN NABORU

Program Priorytetowy

Katalog Kosztów Kwalifikowanych i tabela kosztów

Dokumenty dotyczące etapu I

Formularz wniosku wstępnego Ekopracownia 2023

Wstępna deklaracja organu prowadzącego szkołę do złożenie wniosku

Regulamin Kapitły Ekopracownie

zał 1 do regulaminu Kapituły Ekopracownie

Dokumenty dotyczące etapu II

Formularz wniosku ostatecznego Ekopracownia 2023

Oświadczenie o dokonaniu wybory wykonawcy dla podpiotu podlegajacego PZP

Oświadczenie o dokonaniu wybory wykonawcy dla podpiotu nie podlegajacego PZP

Zobowiazanie podpiotu podlegajacego PZP

Zobowiazanie podpiotu nie podlegajacego PZP

Wykaz jednostek organizacyjnych

Licznik odwiedzin:
710641