A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Konkursowy nabór wniosków w ramach w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” - Cześć 2

INFORMACJA

 

Informujemy, że podpisanie  umów dotacji z jednostkami,  które zakwalifikowały się  do dofinansowania w ramach konkursowego naboru do Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2)2023 nastąpi w czerwcu 2023 r.

                   O terminie i miejscu podpisywania umów każda jednostka zostanie powiadomiona  odrębnie.

Lista wnioskodawców zakwalifikowanych do dofinansowaniaw ramach konkursowego naboru doOgólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 2) 2023 r.

OGŁOSZENIE O KONKURSOWYM NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Celem Programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (jako link do wykazu).

Możliwe dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 20 000,00 zł.

Wnioski od ochotniczych straży pożarnych wraz z załącznikami przyjmowane będą przyjmowane w terminie:            

od 9.02.2023 r. do 28.02.2023 r. przy czym w dniu 9.02.2023 r. w godzinach od 12:00 do 14:00 a od 10.02.2023 r do 28.02.2023 r w godzinach od 8:00 do 14:00 .

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku w Funduszu do 31.12.2023 r.

Jednocześnie zawiesza się możliwość ubiegania się o dotację zgodnie z pkt. 13 lit. i) i pkt 14 lit. c) „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem konkursowego naboru i oceny wniosków w WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu osobiście lub za pośrednictwem e‑puap, poczty/usługi kurierskiej do biura Funduszu do dnia zakończenia naboru do godziny 14:00.

W przypadku wniosków wysłanych za pośrednictwem poczty / kuriera, o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu, nie później, niż do terminu zakończenia naboru.

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały ocenie!

Dokumenty do konkursu

REGULAMIN NABORU OPFSR Cz.2 2023
Wniosek o dotację OPFSR Cz.2 2023
Załącznik nr 1 do wniosku o dotację

Ogolnopolski_program_finansowania_służb_ratowniczych

Dokumenty na etapie realizacji zadania

Wzór umowy dotacji OPFSR Cz.2 2023
Załącznik nr 1 do umowy Wniosek o wypłatę środków
Załącznik nr 2 do umowy Rozliczenie końcowe finansowe zadania
Załącznik nr 3 do umowy Projekt tablicy OSP

Licznik odwiedzin:
735678