A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Konkursowy nabór wniosków w ramach w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” - Cześć 2

Informacja w sprawie wznowienia naboru wniosków

o dofinansowanie w formie dotacji ze środków własnych Funduszu

 

 

Fundusz informuje, że z dniem 2.09.2022 r. wznowił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji, składanych w ramach § 9 pkt. G pkt 3 Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zakup sprzętu na doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych oraz wodnego ochotniczego pogotowia ratunkowego w sprzęt niezbędny do działań związanych z ratownictwem ekologicznym.


WYNIKI KONKURSOWEGO NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE 

w ramach Programu Priorytetowego:„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Zakończono ocenę 271 wniosków na dotację dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”, których łączna kwota opiewała na blisko  5,3 mln zł.

Zaplanowany budżet na realizacją w/w Programu wynosił 2 mln zł, przewidujący wsparcie dla ok 100 jednostek OSP. Jednakże w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedmiotowym dofinansowaniem, Zarząd WFOŚiGW w Opolu podjął decyzję o zwiększeniu puli środków do 3,4 mln zł, co przełożyło się na zakwalifikowanie 174 jednostek OSP wg załączonej listy

Lista jednostek OSP zakwalifikowanych do dofinansowania

Jednocześnie informujemy, że nadal zawieszona jest możliwość ubiegania się o dotację zgodnie z § 9 pkt. G pkt 3 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.


OGŁOSZENIE O KONKURSOWYM NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Priorytetowego:„Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW  pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Celem Programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Możliwe dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 20 000,00 zł.

Wnioski od ochotniczych straży pożarnych wraz z załącznikami przyjmowane będą przyjmowane w terminie:

od 09.05.2022 r. do 16.05.2022 r. w godzinach od 8:00 do 14:00 każdego dnia naboru konkursowego.

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku w Funduszu do 31.12.2022 r.

Jednocześnie zawiesza się możliwość ubiegania się o dotację zgodnie z § 9 pkt. G pkt 3 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Złożone wnioski będą rozpatrywane zgodnie z Regulaminem konkursowego naboru i oceny wniosków w WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu osobiście lub za pośrednictwem e‑puap, poczty/usługi kurierskiej do biura Funduszu do dnia zakończenia naboru do godziny 14:00.

W przypadku wniosków wysłanych za pośrednictwem poczty / kuriera, o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu, nie później, niż do terminu zakończenia naboru.

Wnioski złożone przed lub po terminie naboru nie będą podlegały ocenie!

Dokumenty do konkursu

REGULAMIN NABORU OPFSR Cz.2 2022
Wniosek o dotację OPFSR Cz.2 2022
Załącznik nr 1 do wniosku o dotację

Ogolnopolski_program_finansowania_służb_ratowniczych
Lista jednostek OSP z terenu woj. opolskiego, które przekazały sprzęt na Ukrainę

Dokumenty na etapie realizacji zadania

Wzór umowy dotacji OPFSR Cz.2 2022
Załącznik nr 1 do umowy Wniosek o wypłatę środków
Załącznik nr 2 do umowy Rozliczenie końcowe finansowe zadania
Załącznik nr 3 do umowy Projekt tablicy OSP

Licznik odwiedzin:
735677