A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
Nabór wniosków w ramach w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” - Cześć 2


WSTRZYMANIE NABORU WNIOSKÓW!!!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje, że ze względu na duży napływ wniosków oraz ograniczoną ilość środków przeznaczoną na realizację

Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych - Część 2

zmuszony jest do wstrzymania naboru.

Fundusz w chwili obecnej przystępuje do oceny złożonych wniosków i w momencie pojawienia wolnych środków wznowi ponownie nabór.

Bardzo dziękujemy wszystkim za tak duże zainteresowanie programem.


OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

w ramach Programu Priorytetowego: „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”

Część 2 Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2 Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Celem Programu jest doposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w

Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Możliwe dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 20 000,00 zł, w tym:

- nie więcej niż 16 000,00 zł ze środków NFOŚiGW

oraz

- nie więcej niż 4 000,00 zł ze środków WFOŚiGW w Opolu.

Wnioski od ochotniczych straży pożarnych wraz z załącznikami przyjmowane będą 

od dnia 08.03.2021r. do 31.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków przeznaczonych na realizację niniejszego programu.

Okres kwalifikowalności kosztów: od dnia złożenia wniosku w Funduszu do 31.12.2021 r.                                  

W trakcie obowiązywania niniejszego naboru wniosków zostaje zawieszona możliwość ubiegania się o dotację zgodnie z § 9 pkt. G ust. 3 „Zasad udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Jednocześnie Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, informuje, że możliwość otrzymania dofinansowania maja tylko OSP które nie otrzymały wsparcia w roku 2020 w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.       

Z uwagi na ogłoszony stan epidemii zaleca się nadanie wniosku pocztą lub przesyłką kurierską lub poprzez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej – ePUAP (decyduje data i kolejność wpływu do Funduszu).

Wzór wniosku oraz Program Priorytetowy do pobrania ze strony internetowej Funduszu.

Wzór wniosku

Program Priorytetowy

Licznik odwiedzin:
493371