A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 088 972 008
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023

Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Dofinansowaniem mogą być objęte:

  1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem, lub powiatu, na którego terenie się znajduje);
  2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Wnioskodawcami mogą być gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na ich terenie, przy czym dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW, udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu

1. Udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW w Opolu działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW.
2. Zgodnie z programem i założeniami przyjętymi przez Fundusz, dotacja powinna zostać wyliczona wg następującego algorytmu:

a) podstawa dofinansowania jest równa kosztom kwalifikowanym pomnożonym przez wskaźnik dopuszczalnego dofinansowania, właściwy dla wartości wskaźnika G, o którym mowa w pkt 7.3.2 „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,

b) dotacja wynosi do 85% podstawy dofinansowania wyliczonej zgodnie z zasadą opisaną w lit. a), przy czym:

- udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 50% kwoty, o której mowa w lit.a), przy czym kwota dofinansowania udzielanego ze środków NFOŚiGW nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest,

- udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW wynosi do 35% kwoty, o której mowa w lit.a), przy czym kwota dofinansowania udzielanego ze środków NFOŚiGW nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

        3. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

4. Zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowany.

5. W przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Okres kwalifikowalności kosztów, rozumiany jako data wystawienia faktury:

od 01.01.2021 r. do 15.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie może zostać zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski w wersji papierowej lub za pośrednictwem ePUAP przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia naboru do 30 listopada 2022 r.

Dodatkowe informacje:

  1. W roku 2021 każda gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast w roku 2022 – nie więcej niż dwa wnioski.
  2. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do przedsięwzięcia realizowanego w okresie dłuższym niż rok.
  3. Niniejszy nabór jest ostatnim naborem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z wykorzystaniem środków NFOŚiGW.

 

Prosimy o pobranie aktualnych wzorów dokumentów ze strony internetowej Funduszu: www.wfosigw.opole.pl

Kalkulator pomocniczy – do obliczania poziomu dofinansowania

Dokumenty do pobrania:

Wzór nr 1 - Wykaz nieruchomości

Wzór Nr 2 - Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy

Wzór Nr 3 - Oświadczenie o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia

Wzór nr 4 - Zestawienie kart przekazania odpadu

Wzór Nr 5 - Protokół odbioru

Wzór Nr 6 - Oświadczenie o weryfikacji dokonania zgłoszeń

Wzór umowy dotacji - azbest 2021-2023

Wzór Wniosku o dofinansowanie

Zał nr 1 do umowy dotacji - Wykaz nieruchomości

Program azbest


Licznik odwiedzin:
587933