A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ogłasza nabór uzupełniający wniosków na rok 2023

w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów

zawierających azbest

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom gmin oraz w związku z aktualizacją Programu, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu zaprasza gminy do złożenia wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem w 2023 roku wyrobów zawierających azbest w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest. Część 1) Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Nabór dotyczy realizacji przedsięwzięć w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, z wyłączeniem przedsięwzięć realizowanych w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Zwraca się uwagę na okres kwalifikowalności kosztów, rozumiany jako data wystawienia faktury: od 01.01.2021 r. do 15.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie może zostać zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

 

Zobowiązania, rozumiane jako podpisywanie umów z beneficjentami końcowymi (jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami), podejmowane będą do 31.10.2023 r.

Wnioski w wersji papierowej lub za pośrednictwem ePUAP przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia niniejszego naboru do 31 lipca 2023 r. Decyzje o udzieleniu dofinansowania w formie dotacji będą podejmowane przez Zarząd Funduszu w oparciu o wnioski złożone do tej daty.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z aktualną wersją Programu i korzystanie z aktualnych formularzy.

Program azbest 2023

Wzór Wniosku o dofinansowanie VII 2023

Oświadczenie o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia


Nowe zasady udzielania dofinansowania w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu informuje o zmianie wysokości dotacji udzielanej ze środków Funduszu:

udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Opolu wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, uwzględniających wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie (wskaźnik G), przy czym kwota dofinansowania udzielanego ze środków WFOŚiGW w Opolu nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Dla wniosków składanych po dniu ogłoszenia niniejszej informacji należy stosować nowe formularze.

Nowe zasady dofinansowania obowiązują dla wniosków o dofinansowanie złożonych po dniu ogłoszenia niniejszej zmiany zasad dofinansowania, z możliwością ich zastosowania także do wniosków już złożonych, ale jeszcze nie rozpatrzonych przez Zarząd Funduszu, na pisemny wniosek zainteresowanej gminy.

Wzór umowy dotacji azbest 2021 2023 od 02 2022

Wzór Wniosku o dofinansowanie od 02 2022

Kalkulator pomocniczy – do obliczania poziomu dofinansowania


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w latach 2021-2023

Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Dofinansowaniem mogą być objęte:

  1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem, lub powiatu, na którego terenie się znajduje);
  2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Wnioskodawcami mogą być gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na ich terenie, przy czym dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW, udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu

1. Udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW w Opolu działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW.
2. Zgodnie z programem i założeniami przyjętymi przez Fundusz, dotacja powinna zostać wyliczona wg następującego algorytmu:

a) podstawa dofinansowania jest równa kosztom kwalifikowanym pomnożonym przez wskaźnik dopuszczalnego dofinansowania, właściwy dla wartości wskaźnika G, o którym mowa w pkt 7.3.2 „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”,

b) dotacja wynosi do 85% podstawy dofinansowania wyliczonej zgodnie z zasadą opisaną w lit. a), przy czym:

- udział środków udostępnionych przez NFOŚiGW wynosi do 50% kwoty, o której mowa w lit.a), przy czym kwota dofinansowania udzielanego ze środków NFOŚiGW nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest,

- udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW wynosi do 35% kwoty, o której mowa w lit.a), przy czym kwota dofinansowania udzielanego ze środków NFOŚiGW nie może przekroczyć iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

        3. W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

4. Zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowany.

5. W przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Okres kwalifikowalności kosztów, rozumiany jako data wystawienia faktury:

od 01.01.2021 r. do 15.11.2023 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie może zostać zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioski w wersji papierowej lub za pośrednictwem ePUAP przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia ogłoszenia naboru do 30 listopada 2022 r.

Dodatkowe informacje:

  1. W roku 2021 każda gmina może złożyć jeden wniosek o dofinansowanie, natomiast w roku 2022 – nie więcej niż dwa wnioski.
  2. Wnioskodawca może złożyć wniosek o dofinansowanie do przedsięwzięcia realizowanego w okresie dłuższym niż rok.
  3. Niniejszy nabór jest ostatnim naborem na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z wykorzystaniem środków NFOŚiGW.

 

Prosimy o pobranie aktualnych wzorów dokumentów ze strony internetowej Funduszu: www.wfosigw.opole.pl

Kalkulator pomocniczy – do obliczania poziomu dofinansowania

Dokumenty do pobrania:

Wzór nr 1 - Wykaz nieruchomości

Wzór Nr 2 - Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy

Wzór Nr 3 - Oświadczenie o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia

Wzór nr 4 - Zestawienie kart przekazania odpadu

Wzór Nr 5 - Protokół odbioru

Wzór Nr 6 - Oświadczenie o weryfikacji dokonania zgłoszeń

Wzór umowy dotacji - azbest 2021-2023

Wzór Wniosku o dofinansowanie

Zał nr 1 do umowy dotacji - Wykaz nieruchomości

Program azbest


Licznik odwiedzin:
771520