A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
1 993 610 312
Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest w roku 2020.

Celem programu jest wzrost ilości unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Dofinansowaniem mogą być objęte:

  1. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu
    i wyrobów zawierających azbest (dopuszcza się, by gmina uznała jako równoważny gminnemu programowi usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest program związku międzygminnego, którego jest członkiem, lub powiatu, na którego terenie się znajduje);
  2. Przedsięwzięcia w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej.

Wnioskodawcami mogą być gminy, związki międzygminne i powiaty, działające na rzecz właścicieli lub posiadaczy obiektów budowlanych na ich terenie, przy czym dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin
w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

Warunki dofinansowania z udziałem środków NFOŚiGW udzielanego przez WFOŚiGW w Opolu

1. Udzielając dotacji ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW, WFOŚiGW w Opolu działa we własnym imieniu na rzecz NFOŚiGW.

2. Kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosi odpowiednio:

1)   do100% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G[1] określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku nie większej niż 1500[2];

2)   do 70% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku w przedziale powyżej 1500 do 20002;

3)   do 40% jego kosztów kwalifikowanych dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok złożenia wniosku powyżej 20002.

3. Udział udostępnionych środków wynosi do 50% kwoty dofinansowania ze środków NFOŚiGW oraz do 50% kwoty dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Opolu.

4. Kwota dofinansowania udzielanego ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Opolu w ramach realizacji umowy udostępnienia środków nie może przekroczyć (dla każdego Funduszu) iloczynu 350 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest (z zastrzeżeniem pkt 5).

5. Udział środków udostępnionych przez WFOŚiGW w Opolu wynosi nie mniej niż 35% kwoty dofinansowania.

6. W przypadku gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej.

7. W przypadku dofinansowania przekazywanego za pośrednictwem jednostki samorządu terytorialnego, zasady pomocy publicznej stosowane są w odniesieniu do ostatecznych odbiorców korzyści. Podmiotem udzielającym pomocy ostatecznemu odbiorcy, zobowiązanym do zapewnienia zgodności pomocy publicznej z zasadami jej udzielania oraz realizacji innych obowiązków podmiotu udzielającego pomocy jest w takiej sytuacji dotowana jednostka samorządu terytorialnego.

8. W przypadku przedsięwzięć realizowanych na obszarach dotkniętych klęską żywiołową lub dotkniętych zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej, kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2020 r. do 30.10.2020 r.

Termin złożenia końcowego rozliczenia finansowego zadania ustala się do dnia 30 października 2020 r.

Wnioski w wersji papierowej przyjmowane będą do dnia 17 kwietnia 2020 r. (piątek)
w siedzibie Funduszu w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, pok. nr 1 (parter) do godz. 15.00.

UWAGA: Prosimy o pobranie nowych wzorów dokumentów ze strony internetowej Funduszu:

Wzór Nr 1 - Wykaz nieruchomości
Wzór Nr 2 - Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy
Wzór Nr 3 - Oświadczenie o realizacji zadania przez wykonawców posiadających odpowiednie decyzje i zezwolenia
Wzór Nr 4 - Zestawienie kart przekazania odpadu
Wzór Nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o prawidłowym wykonaniu prac
Wzór Nr 6 - Protokół odbioru
Wzór Nr 7 - Oświadczenie o weryfikacji dokonania zgłoszeń
Wzór Wniosku o dofinansowanie


[1] G – wskaźnik  dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.).

[2] przy czym dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty 
i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

 [1] G – wskaźnik  dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w gminie, o którym mowa w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.).

[2] przy czym dla określenia poziomu kwalifikowalności kosztów przedsięwzięć realizowanych przez powiaty
i związki międzygminne brana pod uwagę będzie najwyższa wartość wskaźnika G spośród gmin w powiecie albo gminy wchodzącej w skład związku gmin.

Licznik odwiedzin:
493371