A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Zmiana zasad finansowania Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Na podstawie zawartych aneksów do umowy na realizację w/w Programu posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5, będą mogli się ubiegać o dotację, na zakup:

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),
  2. do dnia 15 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów,
  3. od dnia 16 lipca 2022 r. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Maksymalna kwota dotacji może wynieść odpowiednio:

  1. dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych:                                                                                                                                   do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)
  2. dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych:                                                                                                    do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)
  3. dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha:                                                                                                                                                                            do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)

przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego.

Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej może być udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.

Zakupiona ilość nawozu powyżej zapotrzebowania nie zostanie dofinansowana. W przypadku zakupu nawozu w ilości poniżej zapotrzebowania wskazanego w zaleceniach nawozowych, dofinansowanie zostanie naliczone proporcjonalnie do zawartości czystego składnika.

Wnioski o dofinansowanie w ramach przedmiotowego programu należy składać na aktualnym formularzu wniosku o dofinansowanie do właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Stacje dokonują weryfikacji, oceny i kwalifikacji do dofinansowania złożonych wniosków. Stacja po przyjęciu wniosku w wersji papierowej i elektronicznej oraz sprawdzeniu jego poprawności i zgodności obu wersji, przesyła go do Funduszu zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej. Tylko taka forma przekazania dokumentów jest w dalszej kolejności procedowana przez Fundusz.

Nowa wersja formularza wniosku (3.7.0) obowiązywać będzie od 16.11.2022 r.

W okresie przejściowym będą obowiązywały wersje 3.6.0 oraz 3.7.0.

 Wszelkie informacje dostępne są na stronach internetowych właściwych miejscowo stacji chemiczno – rolniczych, w przypadku województwa opolskiego, pod następującym adresem:

https://opole.oschr.gov.pl/news/170-wznowienie-og%C3%B3lnopolskego-programu-regeneracji-%C5%9Brodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie.html

Wzory dokumentów do pobrania na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej: https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Załączniki:

  1.   Regulamin naboru
  2.   FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

W CELU WYPEŁNIENIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPISAĆ GO NA DYSKU KOMPUTERA. FORMULARZ WNIOSKU OBSŁUGIWANY JEST PRZEZ PROGRAM ADOBE READER. OTWARCIE ICH BEZPOŚREDNIO W PRZEGLĄDARCE NIE JEST MOŻLIWE.

Licznik odwiedzin:
771489