A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
FAQ - najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania:

1. W podprogramach EKO-PIEC i EKO-DOM wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem o pożyczkę dokumentu potwierdzającego prawidłowy dobór źródła ciepła. Co należy rozumieć pod tym pojęciem?

Dokument potwierdzający prawidłowy dobór źródła ciepła to każdy dokument, z którego wynika zapotrzebowanie budynku/mieszkania na ciepło i dobór pieca odpowiadającego temu zapotrzebowaniu. Należy zwrócić uwagę, żeby nowy piec nie był "przewymiarowany", ponieważ konsekwencją używania takiego pieca może być większe od niezbędnego zużycie opału, mniejsza sprawność pieca i trudności w jego obsłudze, zwłaszcza pieca na paliwo stałe.

Dokumentem tym może być w szczególności:

- dokumentacja projektowa,

- obliczenia projektanta/sprzedawcy pieca.

2. W podprogramach EKO-TERM i EKO-DOM wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem o pożyczkę dokumentu potwierdzającego prawidłowy dobór ocieplenia. Co należy rozumieć pod tym pojęciem?

Dokument potwierdzający prawidłowy dobór ocieplenia to każdy dokument zawierający wyliczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody po wykonanym ociepleniu.

Dokumentem tym może być w szczególności:

- audyt energetyczny (jeżeli wnioskodawca jest w jego posiadaniu, przy czym nie jest on obowiązkowy w ramach ubiegania się o pożyczkę),

- dokumentacja projektowa,

- obliczenia projektanta,

- wydruki z kalkulatorów współczynników przenikania, dostępnych na stronach internetowych producentów materiałów izolacyjnych i portali budowlanych (podpisane przez wnioskodawcę).

3. W podprogramach EKO-TERM i EKO-DOM wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem o pożyczkę dokumentów potwierdzających prawidłowy dobór okien i drzwi spełniających wymogi Programu. Co należy rozumieć pod tym pojęciem?

Dokumentami, o których mowa w pytaniu, mogą być certyfikaty/zaświadczenia uzyskane od producenta/sprzedawcy okien lub drzwi, potwierdzające wartości współczynników przenikania ciepła. Jeżeli z certyfikatu CE, o którym mowa w pkt 6 k) Programu EKO-TERM i EKO-DOM, wynika spełnienie wymogu dotyczącego wartości współczynnika przenikania ciepła, certyfikat ten będzie dokumentem wystarczającym dla potwierdzenia prawidłowego doboru okien i drzwi.

4. W podprogramach EKO-PIEC i EKO-DOM wymagane jest złożenie wraz z wnioskiem o wypłatę pożyczki dokumentu potwierdzającego demontaż lub trwałe odłączenie starego źródła ciepła, zawierającego informacje o terminie i liczbie trwale odłączonych palenisk lub likwidacji kotłowni na paliwo stałe starej generacji. Jakiego rodzaju mogą to być dokumenty?

Dokumentem potwierdzającym demontaż pieca może być m.in.:

- protokół demontażu wykonanego przez firmę zewnętrzną,

- pokwitowanie oddania zdemontowanego pieca do punktu skupu złomu lub odbioru odpadów albo odebrania starego pieca przez firmę odbierającą odpady,

- protokół odbioru wykonanego montażu nowego źródła wraz z demontażem starego, jeżeli wykonawca dokonywał łącznie obu czynności.

Dokumentem potwierdzającym trwałe odłączenie źródła ciepła (bez jego demontażu) może być w szczególności:

- protokół odłączenia wykonanego przez firmę zewnętrzną,

- protokół odbioru wykonanego montażu nowego źródła wraz z odłączeniem starego, jeżeli wykonawca dokonywał łącznie obu czynności.

5. Czy w ramach podprogramów EKO-PIEC i EKO-DOM można wymienić awaryjny piec na ekogroszek na nowy piec opalany ekogroszkiem lub innym paliwem stałym, płynnym lub gazowym?

Podprogramy EKO-PIEC i EKO-DOM dotyczą wymiany źródeł ciepła o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne o wyższej sprawności. Wymiana pieca na ekogroszek jest zatem możliwa tylko w przypadku wykazania, że sprawność tego pieca, deklarowana przez producenta, jest niższa od wymaganej w ww. podprogramach, tj. 85%. Istnieje jednak możliwość zakupu i montażu nowego pieca na biomasę zgodnie z warunkami wskazanymi w podprogramie OZE.

6. Czy w ramach podprogramów EKO-PIEC i EKO-DOM można wymienić piec olejowy lub gazowy na nowy?

Podprogramy EKO-PIEC i EKO-DOM dotyczą wymiany źródeł ciepła o niskiej sprawności energetycznej, opalanych paliwem stałym, na nowoczesne o wyższej sprawności. Wymiana pieca olejowego lub gazowego jest zatem niemożliwa w ramach ww. podprogramów.

7. Czy jest możliwe w ramach Programu uzyskanie pożyczki na zakup materiałów ociepleniowych lub pieca, z montażem własnym, wykonanym przez wnioskodawcę?

Zgodnie z pkt 6.7 części ogólnej Programu, nie jest możliwe uzyskanie pożyczki na takie materiały, jeżeli montaż wykonany zostanie siłami własnymi.

8. W jaki sposób wypłacana jest pożyczka?

Pożyczka wypłacana jest przelewem bankowym na rachunek:

- wykonawcy - jeżeli do rozliczenia przedłożono niezapłaconą fakturę,

- beneficjenta - tylko w przypadku, gdy faktura została przez niego opłacona w całości. Pożyczka stanowi wtedy refundację kosztów.

9. Czy w ramach Programu można ubiegać się o pożyczkę na pompę ciepła w budynku mieszkalnym będącym w trakcie budowy?

Tak, w ramach Podprogramu OZE istnieje możliwość uzyskania pożyczki na zakup i montaż pompy ciepła zarówno w budynku będącym w trakcie budowy jak i w budynku już istniejącym.

10. Czy faktury wystawione przed dniem złożenia wniosku o pożyczkę mogą kwalifikować się do dofinansowania ze środków Programu?

Tak, o ile faktury nie zostały wystawione przed datą 01.01.2016 r., a sam wniosek o pożyczkę złożono po zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą Funduszu zmian do Programu,  tj. nie wcześniej niż  28.11.2016 r.

11. Czy w ramach Programu o pożyczkę może się ubiegać osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą?

Tak, należy jednak zaznaczyć, że w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w budynku, którego dotyczy inwestycja, powierzchnia wydzielona do prowadzenia działalności gospodarczej nie może przekroczyć 30%  powierzchni całkowitej budynku.

12. Czy w przypadku wniosków na dofinansowanie kotłów na biomasę, pomp ciepła, słonecznych systemów grzewczych i systemów fotowoltaicznych obligatoryjne jest dostarczenie ważnego certyfikatu wykonawcy instalacji, wystawionego przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, zgodnie z art. 136 ust. 2 ustawy o odnawialnych źródłach energii, potwierdzającego uprawnienia  zawodowe wykonawcy instalacji?

Wykonawca instalacji powinien posiadać uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą Prawo budowlane, ustawą Prawo energetyczne, oraz ustawą o odnawialnych źródłach energii. Certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego nie jest jedynym obligatoryjnym dokumentem uprawniającym do wykonania ww. instalacji. Wykonawca instalacji powinien spełniać przynajmniej jeden  z niżej wymienionych warunków:

- może sprawować samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, tj. ma uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności instalacyjnej: w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o czym jest mowa w Rozdziale 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.);

- jest przedstawicielem producenta głównego urządzenia wytwarzającego energię lub jego autoryzowanego dystrybutora;

- posiada świadectwo kwalifikacyjne, uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru lub eksploatacji, wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 r. Nr 89, poz. 828 z późniejszymi zmianami) – w zakresie niezbędnym dla montowanej instalacji;

- posiada ważny certyfikat wystawiony przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego odpowiednio w zakresie instalowania danego rodzaju urządzeń.

Licznik odwiedzin:
642456