A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
PRACOWNIA POD CHMURKĄ

OGŁOSZENIE

O KONKURSOWYM NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

W RAMACH PROGRAMU KONKURSOWEGO „PRACOWNIA POD CHMURKĄ”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie utworzenia przestrzeni przeznaczonej na prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu przyrody, biologii, ekologii, geologii na terenie zewnętrznym, należącym do placówki oświatowej na terenie województwa opolskiego.

 

I. Cele Programu

-  uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych,

-  rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie przyrody i edukacji ekologicznej,

- podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody.

 

II. Warunki dofinansowania

  1. Program obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji ze środków udostępnionych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, lecz nie więcej niż 40 000,00 zł.
  2. Okres kwalifikowalności kosztów, rozumiany jako data wystawienia faktury: od dnia złożenia wniosku do 31.10.2024 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku.
  3. Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego.
  4. Katalog kosztów kwalifikowanych wyszczególniony został w Programie konkursowym.

 

III. Beneficjent:

Organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki oświatowe na terenie województwa opolskiego.

 

IV. Tryb i termin naboru wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać do 29.09.2023 r. do godz.1500.

 

Komplet dokumentów należy dostarczyć w jednej z poniższych form:

- w formie papierowej za pośrednictwem usług pocztowych lub kurierskich, lub osobiście w godzinach pracy Funduszu do jego siedziby pod adresem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

- w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

 

Dniem złożenia wniosku jest dzień jego dostarczenia do siedziby Funduszu.

 

V. Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o:

Program konkursowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu pn. „PRACOWNIA POD CHMURKĄ”.

 

IV. Dokumenty do pobrania:

Program konkursowy WFOŚiGW w Opolu pn. „PRACOWNIA POD CHMURKĄ”.

Formularz wniosku z załącznikami.

1. Wzór wniosku PRACOWNIA POD CHMURKĄ

    1a. Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu podlegajacego pzp 

    1b. Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy dla podmiotu niepodlegajacego pzp 

    1c. Zobowiazanie podmiotu podlegajacego PZP

    1d. Zobowiazanie podmiotu niepodlegajacego PZP

    1e. Wykaz jednostek organizacyjnych

2. HRF PRACOWNIA POD CHMURKĄ

3. Wniosek PRACOWNIA POD CHMURKĄ cz dot. pomocy publicznej de minimis

    3a. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

4. Status prawny wnioskodawcy do wniosku o dofinansowanie

5. Instrukcja potwierdzania za zgodnosc z oryginalem

Licznik odwiedzin:
771492