A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Program „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie

w ramach Programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”.

 

I. Cel programu:

Celem naboru jest wybór i dofinansowanie zadań dotyczących wsparcia odbudowy ekosystemu rzeki Odry m.in. poprzez zarybianie oraz inne systemowe działania dotyczące odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry, które przyczyniają się do lepszego zarządzania żywymi zasobami rzeki oraz lepszej ich ochrony.

 II. Warunki dofinansowania:

Wybrane zadania będą dofinansowane ze środków Funduszu w formie dotacji, do 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

Kwota alokacji środków na finansowanie Programu wynosi 3 000 000,00 zł.

III. Beneficjent:

Beneficjentami mogą być podmioty uprawnione do zarybiania wód wskazane w ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

IV. Tryb i termin naboru wniosków:

Wnioski należy składać do 30.06.2025 r. do godz. 15:00 lub do wyczerpania kwoty alokacji środków przeznaczonej na realizację Programu.

Komplet dokumentów należy dostarczyć w jednej z poniższych form:

- w formie papierowej za pośrednictwem usług pocztowych, lub kurierskich, lub osobiście w godzinach pracy Funduszu do jego siedziby pod adresem:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

- w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), na elektroniczną skrzynkę podawczą WFOŚiGW.

 

V. Wnioski rozpatrywane będą w oparciu o:

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry” wraz z załącznikami.

 

VI. Dokumenty do pobrania:

Program WFOŚiGW w Opolu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry”

Formularze wniosków: (część I ogólna wniosku z załącznikami, część II ekologiczno-techniczna z załącznikiem, część IV dotycząca pomocy publicznej z załącznikami).

Regulamin naboru wniosków - ODRA

Program Odbudowy ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry

Częsc I ogólna wniosek o udzielenie pomocy finansowej

1a. Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy/dostawcy (dla podmiotu podlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych)

1b. Oświadczenie o dokonaniu wyboru wykonawcy/dostawcy (dla podmiotu niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych)

1c. Zobowiązanie podmiotu podlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych

1d. Zobowiązanie podmiotu niepodlegającego ustawie Prawo zamówień publicznych 

1e. Status prawny wnioskodawcy do I Cześci ogolnej wniosku o dofinansowanie

Część II._Ekologiczno - techniczna w dziedzinie ochrona przyrody oraz krajobrazu i leśnictwo

2a. Harmonogram rzeczowo finansowy

Część IV dotycząca pomocy publicznej z załącznikami

Licznik odwiedzin:
771527