A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

INFORMACJA O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór uzupełniający dla wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej dla obszarów:

- Przeciwdziałanie emisjom,

- OZE i efektywność ebergetyczna,

- Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

 

Termin naboru składania wniosku

Zostaje wydłużony termin składania wniosków do dnia 2.06.2023 r. do godziny 15:00.

 

Zachęcamy do składania wniosków!

 


OGŁOSZENIE O KONKURSOWYM NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór konkursowy wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

     I.            Cel Programu

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

    II.           Forma dofinansowania oraz budżet naboru

 1. Program obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji przez WFOŚiGW w Opole ze środków własnych oraz ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie.
 2. Budżet naboru wynosi łącznie: 4 500.000,00 zł, w tym:
 • do wykorzystania w roku 2023: 2 800.000,00 zł   
 • do wykorzystania w roku 2024: 1 700.000,00 zł  

        3. Nabór obejmuje finansowanie zadań z następujących obszarów tematycznych z odpowiednim budżetem na dany rok:

      III. Termin naboru i sposób składania wniosku

 1. Nabór wniosków odbywa się w trybie konkursowym w terminie od dnia 02.01.2023 r. do dnia 17.02.2023 r.
 2. Sposób składania wniosków oraz ich rozpatrywania zostały określone w Regulaminie naboru wniosków.
 3. W przypadku niewystarczającej liczby wniosków złożonych w naborze umożliwiających osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego lub niewystarczającej liczby ocenionych pozytywnie wniosków, WFOŚiGW w Opolu przedłuży termin składania wniosków lub ogłosi edycję uzupełniającą naboru.

      IV. Koszty kwalifikowane oraz okres realizacji zadań

 1. Dofinansowanie będzie udzielane dla przedsięwzięć realizowanych na terenie województwa opolskiego.
 2. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2022 r. do 30.06.2025 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
 3. Koszty kwalifikowane muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i niezbędne do jego realizacji oraz osiągnięcia efektu ekologicznego.
 4. Katalog kosztów kwalifikowanych wraz z tabelą standaryzowanych jednostkowych kosztów kwalifikowanych stanowi załącznik do Programu Priorytetowego.

       V. Warunki dofinansowania

 1. Intensywność dofinansowania w formie dotacji wynosi do 90% kosztów kwalifikowanych.
 2. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 150 000 zł.

       VI.  Beneficjenci 

Beneficjentami są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną
i zgodnie z art. 331 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych.

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu osobiście lub za pośrednictwem e‑puap, poczty/usługi kurierskiej do biura Funduszu do dnia zakończenia naboru do godziny 15.00.

W przypadku wniosków wysłanych za pośrednictwem poczty / kuriera, o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu,
w terminie nie późniejszym, niż termin zakończenia naboru
.

 1. Program priorytetowy
 2. Katalog kosztów kwalifikowanych
 3. Regulaminu konkursowego naboru i oceny wniosków w WFOŚiGW w Opolu
 4. Wzoru wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji
 5. Harmonogramu rzeczowo-finansowego
 6. Tabeli dotyczącej efektywności kosztowej zadania
 7. Zobowiązania podmiotu niepodlegającego ustawie Pzp
 8. Zobowiązania podmiotu podlegającego ustawie Pzp
 9. Oświadczenia podmiotu niepodlegającego ustawie Pzp
 10. Oświadczenia podmiotu podlegającego ustawie Pzp
 11. Części dotyczącej pomocy publicznej „de minimis”
 12. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 13. Lista rankingowa
Licznik odwiedzin:
771521