A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
„Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2) Fundusz Ekologii”

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE

w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2) Fundusz Ekologii

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór ciągły wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych dla podmiotów prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową z terenu województwa opolskiego w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.

 

        I.   Cel Programu

Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej, upowszechnianie wiedzy, aktywizacja społeczna, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa (w tym dzieci i młodzieży) w zakresie tematyki: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

     II.    Forma dofinansowania oraz budżet naboru

   1. Program obejmuje udzielanie dofinansowania w formie dotacji przez WFOŚiGW w Opole ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW z siedzibą w Warszawie.
   2. Budżet naboru wynosi łącznie: 1 000 000,00 zł.
   3. Intensywność dofinansowania: maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta końcowego wynosi 8 000 zł.

  III.     Termin naboru i sposób składania wniosku

   1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym w terminie od dnia 11.07.2023 r. do wyczerpania środków.
   2. Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu osobiście lub za pośrednictwem e‑puap, lub poczty/usługi kurierskiej do biura Funduszu do dnia zakończenia naboru..
   3. W przypadku wniosków wysłanych za pośrednictwem poczty / kuriera, o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Funduszu, w terminie nie późniejszym, niż termin zakończenia naboru.

  IV.       Beneficjenci

Beneficjentami są osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 331 k.c. stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzące publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.

 Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego naboru zostały zawarte w „Regulaminie naboru i oceny wniosków w WFOŚiGW w Opolu na dofinansowanie zadań w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – część 2) Fundusz Ekologii

 

Dokumenty:

 1. Program Priorytetowy,
 2. Regulamin naboru i oceny wniosków,
 3. Formularz wniosku o dofinansowanie,
 4. Harmonogram rzeczowo – finansowy,
 5. Oświadczenie o podmiotach powiązanych,
 6. Oświadczenie o dokonaniu wybory wykonawcy dla podpiotu podlegąjacego ustawie PZP
 7. Oświadczenie o dokonaniu wybory wykonawcy dla podpiotu niepodlegąjacego ustawie PZP
 8. Zobowiazanie podpiotu podlegajacego ustawie PZP 
 9. Zobowiazanie podpiotu niepodlegajacego ustawie PZP
 10. wykaz jednostek organizacyjnych

Wszystkie dokumenty dotyczące pomocy publicznej dostępne są do pobrania w linku poniżej: https://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/zasady-dzialania-funduszu/wzory-wnioskow-i-drukow-do-pobrania/czesc-iv-dotyczaca-pomocy-publicznej

Licznik odwiedzin:
771513