A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Regulamin

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Opolu

Nr 10/2016 z dnia 29.02.2016 r.

REGULAMIN udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

 Zasady ogólne

§ 1

  1. Regulamin określa szczegółowe warunki udzielania pożyczek dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków przekazanych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, dalej „Fundusz”, na realizację projektu: „Ochrona środowiska szansą rozwoju sektora MSP w województwie opolskim - utworzenie funduszu pożyczkowego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013, oś priorytetowa 1, działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości.
  2. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie zapisy „Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”.

Pożyczkobiorcy

§ 2

1. O pożyczkę mogą się ubiegać przedsiębiorcy należący do kategorii mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców zgodnie z definicją zawartą w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r., str. 1)

2. Pożyczki udzielane są przedsiębiorcom:

- posiadającym siedzibę na terenie województwa opolskiego na działalność lub realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa
opolskiego;

- spoza województwa opolskiego na realizację inwestycji oraz przedsięwzięć nieinwestycyjnych na terenie województwa opolskiego;

3. Pożyczkobiorca musi posiadać zdolność do spłaty pożyczki wraz z odsetkami w proponowanym terminie.

 Wkład własny i wysokość pożyczek

§ 3

1. Maksymalna kwota udzielonej pożyczki wynosi 1 000 000 zł;

2. Maksymalna koncentracja środków u jednego przedsiębiorcy z tytułu zobowiązań wynikających z zawartych umów pożyczek nie może przekroczyć 1 150 000 zł.

3. Fundusz udziela pożyczek stosując karencję w spłacie rat kapitałowych nie dłuższą niż 6 miesięcy, liczoną od terminu uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia,   

4. Maksymalny okres spłaty pożyczki (łączny okres pożyczkowy – liczony od dnia wypłaty I raty pożyczki) wynosi:

4.1. na cele inwestycyjne zakupowe (maszyn, urządzeń, pojazdów, ciągników, wyposażenia lokali, biur i gabinetów) - 60 miesięcy;

4.2. na cele inwestycyjne: budowa, przebudowa i remont budynków i budowli oraz zakup nieruchomości wraz z remontem - 120 miesięcy;

4.3. na cele nieinwestycyjne obejmujące zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji - 36 miesięcy.

5. Minimalny wkład własny podmiotu ubiegającego się o pożyczkę wynosi 5% kosztu przedsięwzięcia netto.

 Przeznaczenie pożyczek

§ 4

1. Pożyczki udzielane są na cele inwestycyjne i nieinwestycyjne bezpośrednio związane z podejmowaniem, prowadzeniem i rozwijaniem działalności gospodarczej przez wnioskodawcę.

2. Pożyczka nie może być udzielona na zakupy o charakterze konsumpcyjnym i na inwestycje objęte wsparciem ze środków europejskich, zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia instrumentom inżynierii finansowej” dotyczących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Działanie 1.2 Zapewnienie dostępu do finansowania przedsiębiorczości (dokument przyjęty przez Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3637/09 z dnia 16 lipca 2009 r. z późniejszymi zmianami).

3. Pożyczka może być udzielona na zadanie spełniające „Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” z przeznaczeniem na:

3.1. Cele inwestycyjne:

a) budowę, przebudowę i remont budynków i budowli;

b) zakup nieruchomości wraz z remontem;

c) zakup maszyn, urządzeń, pojazdów i ciągników;

d) zakup wyposażenia lokali, biur i gabinetów;

3.2. Cele nieinwestycyjne:

a) zakup materiałów i surowców związanych z nowo uruchamianą produkcją lub powiększeniem jej skali w wyniku realizowanej inwestycji;

b) zakup produktów i towarów handlowych związanych z rozwojem prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Wykorzystanie pożyczki musi być zgodne ze złożonym przez pożyczkobiorcę i zaakceptowanym przez Fundusz wnioskiem pożyczkowym.

5. Wypłata pożyczki następuje:

a) na rachunek bankowy sprzedawcy wskazany w fakturze VAT lub innym dokumencie finansowym przedkładanym przez pożyczkobiorcę zaakceptowanym przez Fundusz. Inna forma wykorzystania pożyczki lub jej części musi uzyskać akceptację Zarządu Funduszu;

b) po udokumentowaniu wniesienia wkładu własnego;

c) po udokumentowaniu opłacenia podatku VAT;

d) po skutecznym ustanowieniu zabezpieczenia pożyczki i zaakceptowaniu przedłożonych dokumentów przez Fundusz.

Oprocentowanie

§ 5

1. Pożyczki oprocentowane są według stopy procentowej ustalonej w umowie pożyczki.

2. Oprocentowanie pożyczek liczone jest w skali roku od wypłaconej kwoty pożyczki według zmiennej stopy procentowej w wysokości stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, jednakże oprocentowanie nie może być niższe niż 3,5% w stosunku rocznym, powiększonej każdorazowo o stałą marżę ustaloną przez Fundusz po dokonaniu oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej pożyczkobiorcy oraz poziomu prawnych zabezpieczeń.

Wielkość stosowanej marży przedstawia poniższa tabela:

MARŻA POŻYCZEK W PUNKTACH BAZOWYCH

Ocena pożyczkobiorcy wg metody punktowej, w zależności od formy opodatkowania

Poziom zabezpieczeń

Wysoki

Standardowy

Niski

 Wysoka - ilość punktów:

 od 40 pkt. do 65 pkt. – księga przychodów i rozchodów, ryczałt

 od 34 pkt. do 57 pkt.– karta podatkowa

 1 < W < 2 oraz W ≥ 2 – pełna księgowość

 60

(0,6%)

 75

(0,75%)

 100

(1,0%)

 Zadawalająca - ilość punktów:

 od 27 pkt. do 39 pkt. – księga przychodów i rozchodów, ryczałt

 od 22 pkt. do 33 pkt.- karta podatkowa

 0 < W < 1 oraz W = 1 – pełna księgowość

 100

(1,0%)

 220

(2,2%)

 400

(4,0%)

 Zła/Trudności finansowe - ilość punktów :

od 0 pkt. do 26 pkt. - księga przychodów i rozchodów, ryczałt

 od 0 pkt. do 21 pkt. - karta podatkowa

 W=0 oraz W < 0 – pełna księgowość

 400

(4,0%)

 650

(6,5%)

 1000

(10,0%)

3. Fundusz może udzielić pożyczki stosując oprocentowanie niższe od stopy referencyjnej z zastosowaniem przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 października 2011r. w sprawie udzielania pomocy ze środków instrumentów inżynierii finansowej w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz.U. Nr 245, poz. 1461, z późń. zm.).

W przypadku udzielenia pomocy publicznej oprocentowanie pożyczek liczone jest w skali roku od wypłaconej kwoty pożyczki według zmiennej stopy procentowej w wysokości 0,82 stopy bazowej, określanej przez Komisję Europejską dla PL, publikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnoty Europejskiej, jednakże oprocentowanie nie może być niższe niż 2,5% w stosunku rocznym.

4. Fundusz nie pobiera prowizji i dodatkowych opłat od udzielanych pożyczek.

5. Wzór umowy określa Zarząd Funduszu i jest on dostępny na stronie internetowej lub w biurze Funduszu.

Zabezpieczenia

§ 6

1. Obowiązkową formą zabezpieczenia spłat należności z tytułu pożyczki jest weksel własny „in blanco” pożyczkobiorcy opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją
wekslową. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą pojedynczo lub w formie spółek osobowych - weksel własny „in blanco” opatrzony klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową wystawioną przez osobę fizyczną lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, poręczony przez małżonków tych osób.

2. Dodatkową formą zabezpieczenia spłaty pożyczki może być w szczególności:

a) gwarancja bankowa lub gwarancja bankowa częściowa tzw. „krocząca”;

b) poręczenie według prawa cywilnego lub poręczenie wekslowe (awal) udzielone przez inne podmioty (np.: fundusze poręczeń kredytowych, fundusze ubezpieczeniowe, spółki prawa handlowego, osoby fizyczne);

c) blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym Pożyczkobiorcy;

d) hipoteka;

e) zastaw rejestrowy/przewłaszczenie rzeczy ruchomych;

f) zastaw rejestrowy na zbywalnym prawie majątkowym;

g) przelew (cesja) wierzytelności;

h) ubezpieczenie pożyczki.

3. Ostateczną decyzję o wymaganym zabezpieczeniu podejmuje Zarząd Funduszu, kierując się rekomendacją Zespołu oceniającego wniosek.  

4. Koszty związane z ustanowieniem prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki ponosi Pożyczkobiorca.

 Wniosek o pożyczkę

§ 7

1. Wzór wniosku o pożyczkę wraz z załącznikami określa Zarząd Funduszu i jest on dostępny na stronie internetowej lub w biurze Funduszu.

2. Wnioski mogą być składane w dowolnym czasie i rozpatrywane są na bieżąco.

3. Na podstawie złożonego wniosku i załączników dokonywana jest jego ocena oraz ocena bieżącej i perspektywicznej sytuacji finansowo-ekonomicznej wnioskodawcy, jego zdolności do spłaty pożyczki wraz z odsetkami a także ocena zabezpieczenia spłaty pożyczki.

4. Na podstawie oceny wniosku o udzielenie pożyczki, organy Funduszu podejmują decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wnioskodawca otrzymuje informację o możliwości zawarcia umowy pożyczki.

O odmowie udzielenia pożyczki wnioskodawca informowany jest na piśmie, wraz z uzasadnieniem decyzji bez udzielania wnioskodawcy informacji dotyczących wewnętrznych procedur działalności Funduszu.

5. W przypadku odmowy udzielenia pożyczki wnioskodawca ma prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Zarządu Funduszu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji o odmowie udzielenia pożyczki. Zarząd Funduszu rozpatruje odwołanie wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, zawiadamiając niezwłocznie wnioskodawcę na piśmie o treści podjętej decyzji.

6. Maksymalny okres od daty złożenia prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku o pożyczkę do dnia podjęcia decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia pożyczki wynosi 30 dni.

Postanowienia końcowe

§ 8

Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią:

1. Wzór umowy pożyczki

2. Wzór wniosku o pożyczkę

§ 9

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ustalenia.

Licznik odwiedzin:
653179