A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Wzory wniosków i druków do pobrania

Przy ubieganiu się o udzielenie dofinansowania ze środków Funduszu należy wypełnić i podpisać przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy następujące dokumenty:


Część I. ogólna wniosku o dofinansowanie – wspólna dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć, za wyjątkiem przedsięwzięć realizowanych przez PJB (część ogólna wniosku dostępna jest w okienku pn. „Wniosek kierownika państwowej jednostki budżetowej o przekazanie środków”)


Część II. Ekologiczno – techniczna - odpowiednia dla danej dziedziny, której dotyczy przedsięwzięcie.


Część III – Ekonomiczna – finansowa – odpowiednia dla wnioskowanej formy dofinansowania przedsięwzięcia (pożyczka) i rodzaju wnioskodawcy


Część IV. Pomoc Publiczna – dotyczy podmiotów, które ubiegają się o pomoc publiczną i de minimis.


Do ww. formularzy należy dołączyć wymagane załączniki w oryginale (jeśli wymagane) lub potwierdzone „za zgodność z oryginałem” wg instrukcji.

Licznik odwiedzin:
735681