Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Lista przedsięwzięć priorytetowych

Na liście przedsięwzięć priorytetowych ujęte są przede wszystkim przedsięwzięcia (zadania, inwestycje, projekty), związane ze spełnieniem wymogów Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej w zakresie środowiska oraz wykorzystaniem europejskich funduszy pomocowych w okresie programowania 2007-2013, z uwzględnieniem przedsięwzięć realizowanych w ramach: „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, „Programu ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektyw do 2014 roku”, „Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” oraz programów ochrony powietrza uchwalonych przez Sejmik Województwa Opolskiego.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/zasady-dzialania-funduszu/lista-przedsiewziec-priorytetowych