Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Program priorytetowy - Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych

PROGRAM PRIORYTETOWY

 

Tytuł programu:  Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych.

1.    Cel programu

Wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń. 

2.    Wskaźnik osiągnięcia celu programu

Stopień realizacji celu programu mierzony jest za pomocą wskaźnika osiągnięcia celu pn.

Liczba zakupionego sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (szt.)

Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 50 szt.

3.    Budżet

Do ustalenia między NFOŚiGW a wfośigw po wpłynięciu ostatecznej i zatwierdzonej przez MSWiA i MŚ listy zadań.

4.    Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2018–2021, przy czym:

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do 31.12.2020 r.,

2) środki wydatkowane przez Beneficjenta będą do 31.03.2021  r. 

5.    Terminy i sposób składania wniosków 

1) Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

2) Wnioski beneficjentów mogą być przyjmowane i obsługiwane przez WFOŚiGW, które zawrą z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków.

3) Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone zostaną w ogłoszeniu o naborze, które zamieszczone będzie na stronie internetowej www.nfosigw.gov.pl i stronie internetowej właściwego WFOŚiGW. 

6.    Koszty kwalifikowane 

1) Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.05.2018 r. do 31.03.2021 r., z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

2) Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

3) Koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że niekwalifikowane są koszty nabycia środków trwałych w formie leasingu. 

7.    Formy i warunki udzielania dofinansowania

7.1     Formy dofinansowania 

Dotacja.

7.2     Intensywność dofinansowania 

Do 50 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW i wfośigw. 

7.3     Warunki dofinansowania 

1) Wnioski o dofinansowanie składane w ramach realizacji Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska – na podstawie uzgodnień pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrem Środowiska.

2) W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, jest ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. 

7.4     Beneficjenci

Podmioty (z wykluczeniem państwowych jednostek budżetowych) znajdujące się na liście w ramach porozumienia wskazanego w pkt. 7.3, zaakceptowanej przez Ministra Środowiska.

7.5     Rodzaje przedsięwzięć: 

Zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. samochodów ratowniczo-gaśniczych, specjalistycznego sprzętu pływającego itd.

8.    Szczegółowe kryteria wyboru przedsięwzięć 

  1. Kryteria dostępu 

KRYTERIA DOSTĘPU

Lp.

Nazwa kryterium

TAK

NIE

1.

Wniosek jest złożony w terminie określonym w regulaminie naboru.

 

 

2.

Wniosek jest złożony na obowiązującym formularzu i w wymaganej formie

 

 

3.

Wniosek jest kompletny i prawidłowo podpisany, wypełniono wszystkie wymagane pola formularza wniosku oraz dołączono wszystkie wymagane załączniki.

 

 

4.

Wnioskodawca i przedsięwzięcie zostały wskazane w ramach Porozumienia Ministrów: Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30.10.2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

 

 

5.

W ciągu ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku NFOŚiGW nie wypowiedział Wnioskodawcy lub nie rozwiązał z nim umowy 
o dofinansowanie – za wyjątkiem rozwiązania za porozumieniem stron – 
z przyczyn leżących po stronie Wnioskodawcy

 

 

6.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań publicznoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów

 

 

7.

Wnioskodawca wywiązuje się z zobowiązań cywilnoprawnych na rzecz NFOŚiGW, właściwych organów, czy też podmiotów

 

 

8.

Cel i rodzaj przedsięwzięcia jest zgodny z programem priorytetowym.

 

 

9.

Realizacja przedsięwzięcia nie została zakończona przed dniem złożenia wniosku.

 

 

10.

Okres realizacji przedsięwzięcia i wypłaty dofinansowania są zgodne z programem priorytetowym.

 

 

11.

Forma i intensywność wnioskowanego dofinansowania jest zgodna 
z programem priorytetowym.

 

 

Niespełnienie któregokolwiek z kryteriów dostępu powoduje odrzucenie wniosku.

9.    Postanowienia dodatkowe

1. Okres trwałości wynosi 5 lat od zakończenia przedsięwzięcia.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/nabory-i-konkursy/ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych/program-priorytetowy-ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych