Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2022.

 O dofinansowanie w postaci dotacji, na zakup: 

  1. wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego
    w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r.
    w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji
    o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 122);
  2. środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, 

będą mogli ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa opolskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nie przekraczającej 75 ha. 

Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania. 

Dofinansowaniem będą objęte wnioski wraz z wymaganymi załącznikami, przyjęte przez właściwą miejscowo Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą w systemie ciągłym w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. lub do wyczerpania alokacji środków. W przypadku wyczerpania środków decyduje data wpływu wniosku do OSChR. 

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków. 

Dodatkowe  informacje można uzyskać we właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. 

Wzory dokumentów do pobrania na stronie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej: https://schr.gov.pl/p,222,ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie

Załączniki:

Regulamin naboru

FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE 

W CELU WYPEŁNIENIA WNIOSKU PROSZĘ ZAPISAĆ GO NA DYSKU KOMPUTERA. FORMULARZ WNIOSKU OBSŁUGIWANY JEST PRZEZ PROGRAM ADOBE READER. OTWARCIE ICH BEZPOŚREDNIO W PRZEGLĄDARCE NIE JEST MOŻLIWE.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/nabory-i-konkursy/ogolnopolski-program-regeneracji-srodowiskowej-gleb-poprzez-ich-wapnowanie