Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Zalecenia do aktualizacji PGN

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Partner Wiodący Projektu Doradztwa Energetycznego - wspólnie z Partnerami z 16 województw, wypracował nowe zalecenia do aktualizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej po 2020 roku.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) z założenia jest dokumentem otwartym, dlatego każdy kolejny dokument zmieniający, niezależnie czy będzie aktualizacją PGN czy też nowym PGN, powinien stanowić kontynuację pierwotnego dokumentu. Dlatego aktualizację/nowy PGN należy sporządzić z zastrzeżeniem, że wcześniejszy PGN (o ile dotyczy) stanowi integralny załącznik dla nowego dokumentu (łącznie z aktualizacjami zatwierdzonymi przez Rady Miejskie/Gminne).

Zaleca się, aby przed zatwierdzeniem aktualizacji PGN przez Radę Miasta/Gminy, dokument został wstępnie zweryfikowany przez Doradcę Energetycznego.

Wytyczne do opracowania PGN obowiązujące od 2021 roku:

1)      Aktualizacja PGN weryfikowanego w latach ubiegłych:

-  Ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030,

-  Europejskiego zielonego ładu, dyrektyw z dziedziny polityki energetycznej i jakości powietrza oraz krajowych (wskazać aktualne na dzień sporządzania dokumentu strategie i polityki obowiązujące na poziomie krajowym,

ü  W przypadku aktualizacji należy przedstawić podsumowanie dotyczące BEI (bazowa inwentaryzacja emisji) z poprzednio przyjętego PGN, z podaniem roku bazowego i ewentualnie wskazać jej aktualizację.

ü  Przedstawić informację z monitoringu celów i wskaźników, które były planowane do osiągnięcia w podstawowym PGN (np. do końca okresu planowania 2020 r.) oraz wskazać trendy po realizacji wykazu działań celem prawidłowej aktualizacji nowych założeń do PGN (opcjonalnie).

 

2)      W przypadku gdy PGN został zakończony w 2020 r. i nie ma możliwości jego aktualizacji zaleca się m.in.:

 

3)      Dla wszystkich aktualizacji PGN:

ü  Dopuszcza się dokument/oświadczenie potwierdzające realizację procedur dotyczących strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zaktualizowanego Planu. Oświadczenie Wójta/Burmistrza/Prezydenta Miasta powinno informować, że zadanie było już tematycznie konsultowane i nie wymaga powtórnej procedury OOŚ.

 

4)      Opracowanie Planów Adaptacji do Zmian Klimatu jako Aktualizacji PGN nie jest działaniem prawidłowym (zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW):

Zakres PGN i Planów Adaptacji do Zmian Klimatu jest zdecydowanie różny. Doradztwo energetyczne skupia się na opiniowaniu wyłącznie tej części dokumentów wprost wpisanych w zakres kwalifikacji działań Projektu Doradztwa Energetycznego, czyli efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, poprawa jakości powietrza, gospodarka niskoemisyjna. Plany Adaptacji do Zmian Klimatu nie powinny stanowić aktualizacji PGN, natomiast PGN powinien być bazą do ich tworzenia, podobnie jak innych strategii miasta/gminy. Doradztwo energetyczne może opiniować te części dokumentów, wprost wpisane w zakres kwalifikacji działań Projektu Doradztwa Energetycznego, które prowadzą do dążenia do gospodarki niskoemisyjnej poprzez efektywność energetyczną, zwiększanie wytwarzania energii z OZE oraz poprawę jakości powietrza.

Lista sprawdzająca dla aktualizacji PGN

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/doradztwo-energetyczne/pgn-seap-sump/zalecenia-do-aktualizacji-pgn