Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Oświadczenia, informacje o pomocy publicznej

Oświadczenie majątkowe osoby fizycznej udzielającej poręczenia pożyczki - wzór

Oświadczenie (dla podmiotu podlegającego ustawie o zamówieniach publicznych) - wzór

Oświadczenie (zgodność planowanej inwestycji) - wzór

Wzór formularza informacji o otrzymanej pomocy publicznej de minimis

Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - wzór

Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie - wzór

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/pozostale-programy/zasady-dzialania-funduszu/wzory-wnioskow-i-drukow-do-pobrania/o-udzielenie-pozyczki-lub-dotacji/oswiadczenia-informacje-o-pomocy-publicznej