Opublikowane na Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu (http://www.wfosigw.opole.pl)

Wniosek kierownika państwowej jednostki budżetowej o przekazanie środków

Zgodnie z przyjętą przez Zarząd Funduszu zmianą "Procedury składania i rozpatrywania wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych o przekazanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu" wnioski kierowników PJB o przekazanie środków w następnym roku budżetowym, należy składać na obowiązującym w Funduszu wzorze do dnia 15 marca poprzedzającego realizację zadania.

wniosek kierownika państwowej jednostki budżetowej

Zał. 1 do umowy - plan rzeczowo-finansowy

Zał. 2 do umowy - sprawozdanie z postępów realizacji zadania

Zał. 3 do umowy - sprawozdanie końcowe z realizacji zadania

Zał. 4 do umowy - zbiorcze zestawienie faktur

Wzory wniosków Ministerstwa Środowiska do rezerwy celowej poz. 59

wniosek o uruchomienie środków z rezerwy celowej - Zał. nr 2

wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej - Zał. nr 3

wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej - Zał. 4.1

uzasadnienie wniosku - Zał. 4.2

wniosek o korektę decyzji Ministra Finansów o zapewnieniu finansowania/dofinansowania zadania z rezerwy celowej - Zał. nr 5

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ul. Krakowska 53, 45-018 Opole
Adres źródła: http://www.wfosigw.opole.pl/portal-beneficjenta/zasady-dzialania-funduszu/wzory-wnioskow-i-drukow-do-pobrania/wniosek-kierownika-panstwowej-jednostki-budzetowej-o-przekazanie-srodkow