A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Dokumenty Programu Agroenergia

Program Priorytetowy Agroenergia - nabór od 01.10.2021 r.

do wyczerpania środków w ramach I naboru

 

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Cel programu?

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.

Termin naboru wniosków: nabór ciągły od dnia ogłoszenia informacji o uruchomieniu naboru na stronie WFOŚiGW w Opolu do czasu rozdysponowania puli środków.

Dla kogo?

Beneficjentem Programu jest:

 • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne

 

 • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

 

W przypadku składania Wniosku jako dzierżawca wraz z wnioskiem o dofinansowanie należy przedłożyć dokument potwierdzający prowadzenie gospodarstwa rolnego lub działalności rolniczej lub działalności gospodarczej w zakresie usług rolniczych.

 

Jakie wsparcie?

 1. Dofinansowanie udzielane w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych,
  w szczególności
  :
 • dla instalacji o mocy od 10 do 30 kW do 20 %, nie więcej niż 15 000 zł,
 • dla instalacji o mocy od 30 do 50 kW do 13%, nie więcej niż 25 000 zł.

 

 1. Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wyliczane jest na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 000zł 

 

 1. Dofinansowanie do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia takiego wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

 

Co obejmuje dofinansowanie?

 1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 

a)      instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

b)      instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,

c)      pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,

d)      instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ (dofinansowaniu podlegają również instalacje hybrydowe o sumarycznej mocy urządzeń wytwórczych powyżej 50 kW, przy czym moce poszczególnych jednostek wytwarzania energii nie mogą przekraczać 50 kW), przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła,

służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.

 1. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).

 

UWAGA! Dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii).

 

Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po dacie zakończenia inwestycji.
W przypadku przedsięwzięć dotyczących zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych
i wiatrowych data zakończenia realizacji przedsięwzięcia rozumiana jest jako data zawarcia umowy kompleksowej z Przedsiębiorstwem energetycznym. W przypadku przedsięwzięć dotyczących pomp ciepła, magazynów energii oraz systemów off-grid, datą zakończenia realizacji przedsięwzięcia jest data zakończenia robót wskazana w protokole odbioru końcowego realizacji przedsięwzięcia.

Kiedy ponosić wydatki?

Okres kwalifikowalności kosztów od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do 30.06.2027 r.

 

UWAGA! Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie do WFOŚiGW (decyduje data wpływu). Przez rozpoczęcie przedsięwzięcia należy rozumieć zamówienie lub zakup urządzeń (pomp ciepła, magazynów
i innych instalacji, których dotyczy wniosek o dofinansowanie), a także zawarcie umowy na ich montaż lub zlecenie tego montażu w innej formie.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji określone zostały w treści Programu Priorytetowego oraz w Regulaminie naboru wniosków, stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia na dole strony.

Sposób składania wniosków

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

 1. Założyć konto w Portalu beneficjenta Portal Beneficjenta (nie dotyczy podmiotów posiadających już konto w portalu beneficjenta). Po aktywacji konta będzie można się zalogować i korzystać
  z portalu. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Portalu beneficjenta
  w sekcji Pytania i odpowiedzi. W przypadku osób prawnych konto zakłada osoba reprezentująca podmiot i w tym przypadku do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający reprezentację oraz niezbędne dokumenty formalno-prawne podmiotu.
 2. Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie. Wniosek dostępny jest po zalogowaniu w Portalu Beneficjenta po lewej stronie
  w „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW)” odnośnik „Programy i konkursy”. Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

Uwaga!

Plik – wniosek o dofinansowanie nie otwiera się w przeglądarce internetowej –

należy go pobrać na dysk komputera i otworzyć wyłącznie

w darmowej aplikacji Adobe Reader 

 

 1. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej w portalu beneficjenta.
 2. Wydrukować wypełniony formularz wniosku, podpisać i dostarczyć wraz z załącznikami do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53.
 3. Dopuszcza się złożenie wniosku jedynie w wersji elektronicznej pod warunkiem złożenia wniosku poprzez Portal Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym. W tym przypadku należy pobrać z Portalu beneficjenta aktywny pdf wniosku o dofinansowanie, a następnie wypełniony wniosek wysłać do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF” w Portalu Beneficjenta, a następnie poprzez ePUAP.

Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu do Funduszu papierowej formy wniosku lub datę przesłania wniosku za pomocą ePUAP.

 

DOKUMENTY PROGRAMU:

Ogłoszenie o naborze wniosków Programu Priorytetowego Agroenergia

Regulain naboru wniosków Programu Priorytetowego Agroenergia

Zalecenia uproszczonego audytu energetycznego dla projektów dotyczących pomp ciepła realizowanych w ramach Programu Priorytetowego Agroenergia

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Agroenergia prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się w zakładkacha: Agroenergia oraz w zakładce Portal Beneficjenta

Oświadczenie współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie przez współmałżonka zobowiązań wynikających z umowy

Oświadczenie współwłaściciela/wszystkich pozostałych współwłaścicieli nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego „Agroenergia

Pismo informujace o udzieleniu dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Agroenergia

Wniosek o platnosc w ramach Programu Priorytetowego Agroenergia

Protokol odbioru koncowego Programu Priorytetowego Agroenergia

Program Priorytetowy Agroenergia

Licznik odwiedzin:
771490