A A A
A A A
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu
Do tej pory przeznaczyliśmy
na ochronę środowiska:
2 157 767 915
Regulamin Konferencji W TROSCE O ŚRODOWISKO

Załącznik do Uchwały Zarządu WFOŚiGW

w Opolu Nr 40/14 z dnia 12.03.2014 r.

R E G U L A M I N

wyróżnienia „W Trosce o Środowisko”

§ 1

1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnienia:

1) beneficjentom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu;

2) ustępującym członkom Rady Nadzorczej i Zarządu oraz wieloletnim pracownikom Funduszu.

2. Wyróżnienie stanowi statuetka, której wzór określa Załącznik Nr 1 do Regulaminu oraz okolicznościowy list.

§ 2

1. Beneficjentom Funduszu wyróżnienie przyznawane jest raz w roku w następujących kategoriach:

1) samorząd terytorialny;

2) gminna spółka komunalna;

3) instytucja, organizacja pozarządowa, inna jednostka;

4) firma;

5) pro publico bono.

2. W jednej edycji przyznaje się nie więcej niż trzy wyróżnienia w każdej z kategorii.

3. Dopuszcza się możliwość nieprzyznania wyróżnienia w jednej lub więcej kategoriach.

4. Wyróżnienia mogą być przyznawane wielokrotnie tej samej jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej lecz nie częściej niż raz na trzy lata.

5. Wszystkie przyznane wyróżnienia mają charakter równorzędny.

6. Ustępujący członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Funduszu otrzymują wyróżnienie w związku z zakończeniem pełnienia funkcji, a wieloletni pracownicy Funduszu w związku z zakończeniem pracy i przejściem na emeryturę. Przyznanie wyróżnienia nie wymaga dodatkowego uzasadnienia.

7. Fundusz prowadzi rejestr wyróżnionych.

§ 3

Wyróżnienie w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 1, przyznawane jest corocznie jednostkom organizacyjnym - beneficjentom Funduszu, którzy w wyniku podejmowanych działań uzyskali znaczące efekty ekologiczne oraz osobom fizycznym, które swoją aktywnością i zaangażowaniem przyczyniły się do poprawy stanu środowiska lub świadomości ekologicznej lokalnych społeczności oraz w prawidłowy sposób współpracują z Funduszem.

§ 4

1. Wyróżnienie przyznaje Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, zwany dalej Zarządem, w oparciu o zasady określone Regulaminem.

2. Szczegółowy tryb nominowania obejmuje:

1) przygotowanie przez koordynatorów FP, OS i ZE wstępnej listy kandydatów do nominowania w kategoriach określonych w  § 2 ust 1 pkt. 1-4 i dyrektora biura dla pkt. 5, która może zawierać większą liczbę kandydatów niż wynosi limit określony w § 2 ust.1 i 2 Regulaminu; lista sporządzana jest wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu;

2) wskazanie przez Zarząd nominowanych do wyróżnienia Statuetką;

3) sporządzenie przez koordynatorów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 i dyrektora biura szczegółowych charakterystyk nominowanych i ich osiągnięć;

4) zapoznanie przez Zarząd Rady Nadzorczej z listą nominowanych,

5) przyznanie wyróżnień przez Zarząd Funduszu.

3. Kryteria wyboru kandydatów do nominowania:

1) ocenie poddaje się beneficjentów, którzy w roku poprzedzającym rok wręczenia Statuetki korzystali ze środków Funduszu i osoby, które w tym okresie czynnie współpracowały z Funduszem;

2) w ocenie uzyskanych efektów rzeczowych i ekologicznych uwzględnia się wyłącznie okres trzech lat poprzedzających rok wręczenia Statuetki, biorąc pod uwagę zadania zakończone i rozliczone;

3) z oceny wyklucza się jednostki, które w ocenianym okresie nie wywiązały się z warunków zawartej umowy pożyczki/dotacji, np. nieterminowo zakończono zadanie, wystąpiły opóźnienia w spłacie pożyczek i/lub odsetek, nieterminowo rozliczono zadanie, utracono prawo do częściowego umorzenia pożyczki;

4) Koordynatorzy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1 i dyrektora biura, bez zgody Zarządu, mogą odstąpić od oceny beneficjenta jeżeli ogląd jego osiągnięć we współpracy z Funduszem, wskazuje, że osiągnięcia te są marginalne w stosunku do pozostałych ocenianych beneficjentów w tej samej kategorii.

§ 5

1. Wyróżnienia w kategoriach, o których mowa w § 2 ust. 1,  wręczane są podczas konferencji prezentującej działalność Funduszu. Pozostałe wyróżnienia wręczane są po zakończeniu pełnienia funkcji lub pracy w Funduszu, podczas okolicznościowych spotkań.

2. Konferencja może być organizowana w różnych miejscowościach i obiektach województwa opolskiego,  np. zamki, pałace, izby leśne, sale muzealne itp.

3. Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele beneficjentów Funduszu, władze regionalne i lokalne oraz inni zaproszeni goście.

4. Konferencji mogą towarzyszyć inne przedsięwzięcia – wystawy, konferencje prasowe, okolicznościowe wydawnictwa itp.

§ 6

Informacja o wyróżnionych beneficjentach będzie opublikowana na stronie internetowej, w dokumentach sprawozdawczych Funduszu oraz w środkach masowego przekazu (mediach).

§ 7

Wyróżnieni mają prawo do wykorzystania informacji o przyznaniu i symbolach wyróżnienia do promocji własnej jednostki.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem rozstrzyga Zarząd.

Licznik odwiedzin:
642444