Spotkania negocjacyjne

10 maja 2023

W dniu 14 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyły się spotkania z przedstawicielami Gminy Jemielnica, Gminy Pakosławice, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krapkowicach, Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. oraz Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Sp. z o.o., podczas których negocjowano warunki umów pożyczek pn.:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela” dla Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Krapkowicach do kwoty 1 006 500,00 zł – pożyczka inwestycyjna, do kwoty 2 397 395,24 zł – pożyczka płatnicza.

Zadanie jest kontynuacją porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Krapkowice. Miejscowość objęta wnioskiem nie posiada kanalizacji sanitarnej. W etapie zaplanowanym do realizacji zostanie skanalizowana część miejscowości Żużela. Ścieki nowobudowanym rurociągiem tłoczone będą do istniejącej kanalizacji w Ligocie-Żywocicach, a następnie odprowadzane będą do oczyszczalni „BIOKRAP” w Krapkowicach.

Realizacja zadania pozwoli na odprowadzanie do oczyszczalni ścieków w ilości Qśrd= 40 m3/d.

Gminę Krapkowice zamieszkuje blisko 22 400 mieszkańców, z czego ponad 85 % korzysta z kanalizacji. Po skanalizowaniu miejscowość Żużela osiągnie stopień skanalizowania w wysokości 76 %, a gminy Krapkowice blisko 88 %.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jemielnica – etap Vd: ulica Parkowa” dla Gminy Jemielnica do kwoty 250 000,00 zł pożyczka inwestycyjna, do kwoty 516 548,00 zł – pożyczka płatnicza.

Zadanie stanowi kontynuację porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jemielnica. Dotychczas skanalizowana została wieś Centawa oraz część wsi Jemielnica. W etapie Vd zostanie skanalizowana dalsza część miejscowości Jemielnica – ul. Parkowa w systemie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

Planowanym efektem ekologiczny jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w części miejscowości Jemielnica i przyjęcie do kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych z 12 posesji, a następnie poddanie ich procesom oczyszczania na oczyszczalni ścieków w Strzelcach Opolskich.

Gminę Jemielnica zamieszkuje ponad 7 270 mieszkańców, z czego 81,5 % korzysta z kanalizacji.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Klisino I etap” dla Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Głubczycach do kwoty 1 088 000,00 zł – pożyczka inwestycyjna, do kwoty 1 963 386,00 zł – pożyczka płatnicza.

Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w części miejscowości Klisino oraz budowie oczyszczalni ścieków BIOKUBE o przepustowości Qśrd=103,6 m3/d.

Planowanym efektem ekologicznym jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w części miejscowości Klisino i przyjęcie do kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych z 26 posesji. Odprowadzane ścieki zostaną poddane procesowi oczyszczania na nowobudowanej oczyszczalni ścieków w Klisinie. 

Gminę i miasto Głubczyce zamieszkuje blisko 21 900 mieszkańców, z czego 81,57 % korzysta z kanalizacji. Spółka jednocześnie, w ramach II etapu będzie realizowała budowę kanalizacji sanitarnej w pozostałej części Klisina. Po zakończeniu miejscowość ta zostanie skanalizowana w 100 %.

4. „Budowa odcinka rozdzielczej sieci wodociągowej ze Śmiłowic do Rzymian wraz z hydrofornią w miejscowości Śmiłowice” dla Gminy Pakosławice do kwoty 484 900,00 zł.

Realizacja zadania polega na budowie odcinka sieci wodociągowej umożliwiającej dostarczenie mieszkańcom miejscowości Rzymiany wody z istniejącego wodociągu publicznego w miejscowości Śmiłowice wraz z wybudowaniem hydroforni kontenerowej w miejscowości Śmiłowice, która zapewni bezawaryjne zaopatrzenie w wodę mieszkańców Rzymian.

Planowanym efektem ekologicznym będzie dostarczanie 169 mieszkańcom miejscowości Rzymiany wody o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kłodnica w Kędzierzynie-Koźlu” dla Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Kędzierzynie-Koźlu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością do kwoty 3 897 300,00 zł.Zadanie polega na skanalizowaniu osiedla Kłodnica w Kędzierzynie-Koźlu w systemie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej.Gminę Kędzierzyn-Koźle zamieszkuje blisko 58 800 mieszkańców ponad 99% korzysta z kanalizacji. Realizacja zadania pozwoli na wzrost ogólnego wskaźnika skanalizowania gminy o 0,39 %.Planowanym efektem ekologicznym jest uporządkowanie gospodarki ściekowej na osiedlu Kłodnica w Kędzierzynie – Koźlu wzdłuż ulicy K. Dunikowskiego, Olszowej, S. Wyspiańskiego oraz prof. Karola Joncy i przyjęcie do kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych z 95 posesji. Odprowadzane ścieki zostaną poddane procesom oczyszczania na oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie –Koźlu.