Szkolenie pilotażowe dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej

10 maja 2023

W dniu 9 listopada br. w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu ekspert z NFOŚiGW w Warszawie – Małgorzata Kijowska oraz doradcy energetyczni z WFOŚIGW w Opolu- Barbara Lesik i Dariusz Grabowiecki przeprowadzili szkolenie pilotażowe dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Szkolenie odbyło się w ramach Programu „Czyste Powietrze”, który został w dniu 17 stycznia 2017r. przyjęty przez Radę Ministrów i w oparciu o Działanie 7 tego Programu zgodnie z którym zapisano zadanie polegające na włączeniu pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań. Resortem wiodącym do realizacji tego działania jest Ministerstwo rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Ministerstwami: Energii ( w tym URE), Infrastruktury i Budownictwa oraz Środowiska.

Proces szkolenie pracowników socjalnych został podzielony na dwa etapy:

I etap – szkolenia pilotażowe które zostaną zrealizowane w 2017r, po jednym w każdym województwie,

II etap –  realizowany w 2018r. dedykowany dla wszystkich pracowników socjalnych w kraju,

Szkolenia pracowników socjalnych w całości przygotowali i prowadzą Doradcy energetyczni w ramach realizacji celów i działań Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.

Szkolenie pilotażowe obejmowało następującą tematykę:

1. Poprawa jakości powietrza. Aspekty ochrony środowiska – uwarunkowania prawne dla osób fizycznych.

2. Przykłady nieprawidłowego postępowania w zakresie zaopatrzenia w ciepło lub zużycia energii i skutki takich zachowań (spalanie odpadów, nieefektywne źródła).
Jak odczytywać dane na fakturach za energię. Grupowe zamówienia na energię. Obniżenie kosztów zużycia energii.
Dobre przykłady zachowań, prowadzące do oszczędności energii i likwidacji j emisji w gospodarstwach domowych.

3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych, w tym ogrzewanie, wentylacja, ciepła woda użytkowa, oświetlenie wewnętrzne.

4. Aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów (mikroklimat mieszkań).

5. Ciepło systemowe – sieć miejska.

6. Rozproszone, odnawialne źródła energii w sektorze  mieszkaniowym: kolektory słoneczne, instalacje PV,  mikrowiatraki in.

7. Możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w budownictwie; oferty dla osób fizycznych.

Doświadczenia i wnioski z I Etapu szkolenia posłużą do weryfikacji programu szkolenia – zakresu tematycznego i sposobu prowadzenia ich prowadzenia.