Spotkania negocjacyjne zdjęcie

Spotkania negocjacyjne

10 maja 2023

W dniu 30 listopada br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyły się spotkania z przedstawicielami Gminy Lasowice Wielkie, Gminy Otmuchów, Gminy Głogówek, Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku i Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., podczas których negocjowano warunki umów pożyczek pn.:

1. „Poprawa jakości gospodarki ściekowej na terenie gminy Kluczbork” dla Wodociągów i Kanalizacji „HYDROKOM” Sp. z o.o. w Kluczborku do kwoty 1 445 000,00 zł.

zadanie polegać będzie na:

– ulepszeniu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Paderewskiego oraz ul. Grunwaldzkiej w Kluczborku odprowadzającej ścieki od ok. 1 085 mieszkańców. Wybudowane zostaną instalacje do pompowania ścieków, które zastąpią istniejące syfony kanalizacyjne przechodzące pod Kanałem Miejskim. Realizacja zadania pozwoli na  zlikwidowanie konieczności wywozu osadów z syfonu na oczyszczalnię ścieków, częste powstawanie zatorów kanalizacyjnych, awarii i nieszczelności oraz wyeliminuje emisje substancji złowonnych do atmosfery;

– montażu hermetycznej tłoczni ścieków w miejsce awaryjnej, przestarzałej technologicznie przepompowni ścieków w Gotartowie. Przepompownia docelowo umożliwi odprowadzenie ścieków od ok. 980 mieszkańców. Realizacja zadania pozwoli na zlikwidowanie lokalnego węzła usuwania skratek, wyeliminuje odory i pozwoli na bieżące monitorowanie pracy urządzeń.

Planowany efekt ekologiczny:

– usprawnienie funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Kluczbork poprzez wyeliminowanie powstawania zatorów kanalizacyjnych i zagniwania ścieków oraz eliminację emisji do atmosfery substancji złowonnych.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Jasienie” dla Gminy Lasowice Wielkie do kwoty 1 000 000,00 zł pożyczka inwestycyjna i 1 972 286,00 zł pożyczka płatnicza.

Realizowana inwestycja przebiega etapowo, I etap zadania ukończony został w styczniu 2017 roku przy udziale środków finansowych WFOŚiGW w Opolu i polegał na wybudowaniu tranzytu kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z miejscowości Lasowice Wielkie do Jasienia. Kolejny etap inwestycji obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym w miejscowości Jasienie, zamieszkałej przez blisko 850 mieszkańców. Budowa kanalizacji obejmuje 610 mieszkańców – 152 przyłącza. W ramach zadania wybudowana zostanie tłocznia ścieków PJ, która umożliwi przetłoczenie ścieków do istniejącego układu kanalizacyjnego wsi Lasowice Wielkie i dalej do gminnej oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie o przepustowości Qśrd = 200 m3/d, będącej w trakcie rozbudowy.

Planowany efekt ekologiczny:

– uporządkowanie gospodarki ściekowej w części miejscowości Jasienie i przyjęcie do kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych ze 152 posesji. Odprowadzane ścieki zostaną poddane procesom oczyszczania na oczyszczalni ścieków w Trzebiszynie.

3. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Klisino II etap” dla Głubczyckich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. do kwoty 5 562 000,00 zł.

Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w części miejscowości Klisino w ramach II etapu realizacji zadania. Ścieki odprowadzane będą na budowaną w ramach I etapu oczyszczalnię ścieków w Klisinie. Po zrealizowaniu II etapu do oczyszczalni będą dopływać ścieki w ilości Qśrd =103,6 m3/d.

Ścieki z terenu gminy Głubczyce odprowadzane są z 12 miejscowości do oczyszczalni ścieków w Głubczycach  o przepustowości Qśrd = 6 915 m3/d. Z 7 miejscowości ścieki odprowadzane są do lokalnych oczyszczalni, a z miejscowości Nowe Sady do oczyszczalni znajdującej się na terenie gminy Pawłowiczki.

Klisino zamieszkuje ponad 600 mieszkańców. Po zakończeniu II etapu zadania miejscowość będzie skanalizowana w 100 %. Miejscowość Klisino nie jest objęta aglomeracją.

Planowany efekt ekologiczny:

– uporządkowanie gospodarki ściekowej w części miejscowości Klisino i przyjęciu do kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych z 125 posesji, a następnie poprzez kanalizację wykonaną w etapie I, odprowadzenie ich na oczyszczalnię ścieków w Klisinie.

4. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów gm. Otmuchów” dla Gminy Otmuchów do kwoty 239 600,00 zł pożyczka inwestycyjna i 419 283,52 zł pożyczka płatnicza.

Realizacja zadania polegać będzie na budowie 44 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubiatów położonej w północno-zachodniej części gminy Otmuchów, niedaleko jeziora Otmuchowskiego. Nieruchomości w ww. miejscowości wyposażone są w zbiorniki bezodpływowe, z których ścieki wywożone są do punktu zlewnego znajdującego się przy przepompowni w Otmuchowie. Ze względu na zły stan techniczny zbiorników oraz odległość miejscowości do najbliższego kolektora znajdującego się w Otmuchowie, odprowadzającego ścieki systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni ścieków w Nysie, Gmina Otmuchów przystępuje do uporządkowania gospodarki ściekowej w miejscowości Lubiatów poprzez montaż przydomowych oczyszczalni ścieków. Planowane przedsięwzięcie obejmuje montaż kompletnych przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w technologii osadu czynnego lub złoża biologicznego.

5. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla odbioru ścieków z miejscowości Rzepcze do oczyszczalni ścieków w Głogówku” dla Gminy Głogówek do kwoty 1 252 300,00 zł.

Ze względu na zły stan techniczny zbiorników wybieralnych i problemy związane z wywozem ścieków gmina Głogówek w roku 2017 rozpoczęła porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Rzepcze. I etap projektu realizowany w bieżącym roku ukończono w listopadzie 2017 r. II etap będący przedmiotem wniosku polegać będzie na budowie rurociągów tłocznych oraz sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami. Po realizacji inwestycji miejscowość Rzepcze będzie skanalizowana w 100 %.

Planowany efekt ekologiczny:

– uporządkowanie gospodarki ściekowej w części miejscowości Rzepcze i przyjęcie do kanalizacji ścieków bytowo–gospodarczych z 77 posesji