Spotkania negocjacyjne zdjęcie

Spotkania negocjacyjne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

10 maja 2023

W dniu 21 grudnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu odbyły się spotkania z przedstawicielami Gminy Otmuchów, Gminy Wilków oraz Usług Wodno-Kanalizacyjnych HYDRO-LEW Sp. z o.o. z siedzibą w Lewinie Brzeskim, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji EKOWOD Sp. z o.o. z siedzibą w Namysłowie i „Wodociągów” Spółki z o.o. z siedzibą w Głuchołazach podczas których negocjowano warunki umów pożyczek pn.:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Lewin Brzeski „osiedle Mickiewicza”, Przecza, Raski, Skorogoszcz, Chróścina” dla Usług Wodno-Kanalizacyjnych HYDRO-LEW Spółka z o.o. w Lewinie Brzeskim do kwoty 4 260 400 zł – pożyczka inwestycyjna, do kwoty 2 738 126,46 zł – pożyczka płatnicza.

Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Lewin Brzeski „osiedle Mickiewicza” oraz w miejscowościach Przecza, Raski, Skorogoszcz i Chróścina. Wybudowanie kanalizacji sanitarnej pozwoli na odprowadzenie ścieków na oczyszczalnię w Lewinie Brzeskim w ilości Q śrd = 154,16 m3/d.

Gminę Lewin Brzeski zamieszkuje blisko 12 900 mieszkańców, z czego ponad 63 %) korzysta z kanalizacji. Na 23 sołectwa wchodzące w skład gminy Lewin Brzeski, obecnie skanalizowane są 4 sołectwa w 100 %, a częściowo 1 sołectwo – Skorogoszcz. Pozostałe sołectwa nie posiadają kanalizacji.

Zadanie realizowane jest w aglomeracji Lewin Brzeski, w której zamieszkuje ponad 8 270 mieszkańców.

2. „Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Brzeskiej w Namysłowie i kanalizacji sanitarnej tranzytowej Bukowa Śląska – Rychnów” dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD Sp. z o.o. w Namysłowie do kwoty 629 800,00 zł.

realizowana inwestycja obejmuje budowę:

– sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-ciśnieniowym na osiedlu przy ul. Brzeskiej w Namysłowie. Obecnie mieszkańcy odprowadzają ścieki do przydomowych zbiorników bezodpływowych, często nieszczelnych i w złym stanie technicznym;

– rurociągu tranzytowego kanalizacji sanitarnej z miejscowości Bukowa Śląska do miejscowości Rychnów, który stanowi II etap budowy kanalizacji dla wsi Bukowa Śląska. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w bieżącym roku przyznał środki finansowe i zawarł stosowną umowę na realizację I etapu budowy kanalizacji dla tej miejscowości. Wybudowanie odcinka sieci tranzytowej umożliwi odbiór ścieków z miejscowości Bukowa Śląska i odprowadzanie ich do miejskiej oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

Realizacja zadań pozwoli na odprowadzenie ścieków, a następnie poddanie ich procesom oczyszczania na oczyszczalni ścieków w Namysłowie.

Z 32 sołectw w Gminie Namysłów obecnie skanalizowane jest 15 miejscowości oraz miasto Namysłów. Do roku 2020 gmina planuje skanalizowanie kolejnych 3 miejscowości (Pawłowice Namysłowskie, Głuszynę i Woskowice Małe II etap). Pozwoli to osiągnąć stopień skanalizowania gminy na poziomie blisko 86%.

3. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Otmuchowie – etap III i IV” dla Gminy Otmuchów do kwoty 1 600 000,00 zł 

Realizacja zadania będzie przebiegała etapowo i polega na rozbudowie systemu kanalizacyjnego w mieście Otmuchów w ulicach dotychczas nieskanalizowanych tj. Warszawskiej, M. Reja, B. Prusa – etap III oraz A. Mickiewicza, Parkowej, J. Kossaka, J. Matejki, Lipowej, 1-go Maja, Opolskiej – etap IV. W ramach realizacji etapu IV przy ulicy Mickiewicza i Opolskiej wybudowany zostanie również odcinek sieci wodociągowej do nowo powstałych posesji oraz nastąpi przebudowa krótkiego odcinka sieci wodociągowej, na której dochodzi do częstych awarii spowodowanych starym orurowaniem.

Zadanie umożliwi korzystanie z systemu kanalizacyjnego miasta Otmuchów 402 mieszkańcom i osiągnięcie stopnia skanalizowania miasta w 98,60 %.

Do roku 2019 w gminie Otmuchów planuje się wybudować tranzyt do osiedla „Lato Kwiatów” w Otmuchowie, dokończenie kanalizowania wsi Maciejowice oraz skanalizowanie miejscowości Sarnowice i osiągnięcie stopnia skanalizowania w 52,52 %.

4. „Budowa oczyszczalni ścieków w Maciejowicach” dla Gminy Otmuchów do kwoty 499 000,00 zł – pożyczka inwestycyjna oraz do kwoty 873 135,89 zł – pożyczka płatnicza.

realizacja zadania polega na budowie, w miejscowości Maciejowice gm. Otmuchów, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF o przepustowości 60 m3/d (300 RLM).

Miejscowość Maciejowice w chwili obecnej nie posiada zbiorczego systemu odprowadzania ścieków, za wyjątkiem Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle” w Maciejowicach, która posiada lokalną oczyszczalnię ścieków bytowych o przepustowości 100 m3/d. Z uwagi na starość i niską sprawność urządzeń oczyszczających ww. oczyszczalni Gmina Otmuchów zdecydowała o wybudowaniu nowej oczyszczalni ścieków, która pozwoli na przejęcie ścieków z istniejącej zabudowy mieszkaniowej i sklepu Lewiatan oraz z planowanego do rozbudowy systemu kanalizacyjnego z miejscowości Maciejowice.

Przejęcie ścieków nastąpi poprzez wybudowany odcinek sieci kanalizacyjnej od istniejącej przepompowni ścieków do oczyszczalni, który będzie realizowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Otmuchowie Sp. z o.o. z początkiem roku 2018.

Gminę Otmuchów zamieszkuje ponad 13 620 mieszkańców, z czego blisko połowa korzysta z kanalizacji. Z 32 sołectw wchodzących w skład gminy Otmuchów system kanalizacji sanitarnej obejmuje swym zasięgiem 4 sołectwa (skanalizowane częściowo) tj. Rysiowice (kiedyś będący przysiółkiem m. Grądy), Kałków, Maciejowice i Wójcice.

5. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Las i Nowy Las – etap II” dla „Wodociągów” Spółka z o.o. w Głuchołazach  do kwoty 2 659 300,00 zł. i  „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Las i Nowy Las” dla „Wodociągów” Spółka z o.o. w Głuchołazach  do kwoty 994 500,00 zł – pożyczka inwestycyjna, do kwoty 1 740 000,00 zł – pożyczka płatnicza.

Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Stary Las i Nowy Las w ramach etapu II. Obie miejscowości są wyposażone częściowo w system kanalizacji sanitarnej. Na terenie Starego Lasu występuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna połączona z systemem tłocznym.  Ścieki kierowane są do kolektora Nysa-Głuchołazy i dalej na oczyszczalnię  ścieków w Nysie. System obsługuje 65 % mieszkańców miejscowości. Na terenie Nowego Lasu występuje system kanalizacji grawitacyjnej  i ścieki trafiają do kanalizacji miejscowości Głuchołazy i kolektorem do oczyszczalni w Nysie. System obejmuje 7 % mieszkańców miejscowości. Na pozostałym obszarze tych miejscowości ścieki sanitarne gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Nysie. Ze względu na zły stan techniczny zbiorników wybieralnych i problemy związane z wywozem, ścieki w nich gromadzone mogą stanowić źródło zanieczyszczenia wód podziemnych.

Po zakończeniu zadania w Starym Lesie z kanalizacji korzystać będzie 74,7% mieszkańców, a w Nowym Lesie 83,1%.

Planowanym efektem ekologicznym jest uporządkowanie gospodarki ściekowej w części miejscowości Stary Las i Nowy Las i przyjęcie do kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych ze 106 posesji. 

6. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pągów wraz z tranzytem Pągów – Wilków” dla Gminy Wilków do kwoty 2 749 500,00 zł.

Zadanie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Pągów oraz wybudowaniu tranzytu ścieków z miejscowości Pągów do miejscowości Wilków. Obecnie ścieki sanitarne z tej części miejscowości gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i wywożone na oczyszczalnię ścieków w Namysłowie. Ze względu na zły stan techniczny zbiorników wybieralnych i problemy związane z wywozem, ścieki w nich gromadzone mogą stanowić źródło zanieczyszczenia wód podziemnych.

Ścieki z miejscowości Pągów będą odprowadzane tranzytem do istniejącej kanalizacji w miejscowości Wilków, a następnie do oczyszczalni ścieków w Namysłowie. Wybudowanie kanalizacji w Pągowie pozwoli na odprowadzenie do oczyszczalni ścieków w ilości Qśrd = 35 m3/d.

Realizacja zadania pozwoli na korzystanie z kanalizacji 434 mieszkańcom, a stopień skanalizowania miejscowości wyniesie 98 %.