Informacja Uwaga Azbest

UWAGA – nabór wniosków azbest

10 maja 2023

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego

Beneficjentami środków mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego podejmujące realizację przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest, które:

a) przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest;

b) posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, a przedsięwzięcie jest z nim zgodne.

Kwota środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu przeznaczona na dotacje w ramach niniejszego naboru: do 1 500 000 zł, w tym:

  • Prowizja i inne koszty: nie dotyczy
  • Termin składania wniosków: do 16.04.2018 r.
  • Termin złożenia rozliczenia końcowego: do 15.12.2018 r.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane !

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Regulaminie konkursu, który można pobrać z witryny internetowej (www.wfosigw.opole.pl).

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2018 r.

Kontakt z Zespołem Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska tel. 77/45 67 872 wew.  139.