Konkursowy nabór wniosków w ramach Programu dotacyjnego EKO EDUKACJA to społeczna akcja!

10 maja 2023

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

Ogłasza w roku 2018 konkursowy nabór wniosków w ramach Programu dotacyjnego EKO EDUKACJA to społeczna akcja!

Beneficjentami środków mogą być wyłącznie gminne jednostki samorządu terytorialnego zlokalizowane na terenie województwa opolskiego, które realizują zadania z dziedziny Edukacja ekologiczna w zakresie: bioróżnorodności, zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ograniczenia niskiej emisji, gospodarowania odpadami.

  • W ramach niniejszego naboru przeznaczono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu kwotę do 250 000 zł.
  • Wysokość dofinansowania wynosi: 100  % kosztów kwalifikowanych, przy czym kwota dotacji nie może być wyższa niż 10 000 zł dla jednego Projektu. Uczestnikami Projektu są: Publiczne Szkoły będące autorami i realizatorami Projektu.
  • Jeden wnioskodawca może w danym roku złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie dotacji dotyczący tylko jednego Projektu.  
  • Termin składania wniosków: do 30.06.2018 r.
  • Termin rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników Konkursu: do 31.07.2018 r.
  • Termin podpisania umów dotacji: do 31.08.2018 r.
  • Termin zakończenia realizacji Projektów: do 31.10.2018 r.
  • Termin zakończenia sprawozdania z realizacji Projektów: do 15.11.2018 r.
  • Termin przyjęcia rozliczenia końcowego udzielonej dotacji przez Zarząd WFOŚiGW w Opolu: do 31.12.2018 r.
  • Pozostałe szczegółowe warunki dofinansowania zawarte są w Programie dotacyjnym.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane !

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Programie konkursu, który można pobrać z ze strony internetowej www.wfosigw.opole.pl.

Nie przewiduje się ogłaszania kolejnych naborów w 2018 r.

Kontakt z Zespołem Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska tel. 77/45 67 873 wew. 124 lub 147.