RODO – przetwarzanie danych przez WFOŚiGW w Opolu

27 kwietnia 2023

Klauzula o RODO


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), które jest podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.

W związku z powyższym poniżej przedstawiamy informację do zapoznania się.

Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z RODO

Cel wprowadzenia RODO:

Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Zmiana przepisów sprawi, że przepisy w  zakresie ochrony danych osobowych na terenie UE będą jednolite.

Tożsamość Administratora Twoich danych osobowych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, mający siedzibę w Opolu (45-018) przy ul. Krakowskiej 53, reprezentowany przez prezesa Zarządu.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych w WFOŚiGW w Opolu (IODO):

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w WFOŚiGW w Opolu jest osoba, z którą możesz się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Twoich praw związanych z przetwarzaniem danych.

Z IODO możesz skontaktować się email: iodo@wfosigw.opole.pl lub listownie na adres:

Inspektor Ochrony Danych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu

ul. Krakowska 53

45-018 Opole

Przepisy, na podstawie których przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa unijnego i krajowego w szczególności, gdy:

 • osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
  na administratorze;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

 • dostępu do danych osobowych jej dotyczących;
 • żądania ich sprostowania;
 • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych po okresie, o którym mowa poniżej;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • przeniesienia danych.

Osoba, której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres:

iodo@wfosigw.opole.pl

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych:

Dane osobowe przetwarzane przez WFOŚiGW w Opolu przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi m.in. przez ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217), Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Odbiorcy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe:

Zebrane dane osobowe mogą zostać udostępniane podmiotom/osobom uprawnionym do przeprowadzania w WFOŚiGW w Opolu czynności kontrolnych i audytowych oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane przekazywane będą również podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu czynności polegających na obsłudze systemów teleinformatycznych lub udostępnianiu Funduszowi narzędzi teleinformatycznych.

Przetwarzane przez WFOŚiGW w Opolu dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

WFOŚiGW w Opolu podejmuje środki prawne, techniczne i organizacyjne, jakie uważa
za niezbędne do zachowania bezpieczeństwa Twoich danych osobowych oraz przestrzega odpowiednich obowiązków i wyjątków określonych w obowiązujących przepisach.

Prawo wniesienia skargi, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone:

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – na niezgodne z RODO przetwarzanie Twoich danych osobowych przez WFOŚiGW w Opolu. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: 22 531 03 00