Szkolenie pilotażowe dla kandydatów na energetyków gminnych

27 kwietnia 2023

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jako Partner Projektu p.n. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach POIiŚ 2014-2020 przystępuje do realizacji szkolenia pilotażowego dla kandydatów na energetyków gminnych.

Szkolenie skierowane jest do osób, które pełnią lub które mogłyby w przyszłości pełnić rolę tzw. energetyka gminnego, co w efekcie ma przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz rozwoju OZE na terenie gminy, prowadząc tym samym do zmniejszenia emisyjności gospodarki.

Szkolenie pilotażowe odbędzie się w dniach 04-05.06.2018r., 14-15.06.2018r. oraz 20-21.06.2018r. i weźmie w nim udział 17 osób zgłoszonych przez JST z terenu województwa opolskiego.

Zakres tematyczny szkolenia będzie obejmuje m.in. takie zagadnienia jak efektywność energetyczna w budownictwie, ciepłownictwie, poprawa jakości powietrza, w tym transport niskoemisyjny, oświetlenie uliczne, kogeneracja, przygotowanie inwestycji, odnawialne źródła energii, magazynowanie energii, Plany Gospodarki Niskoemisyjnej, klastry energii oraz planowanie energetyczne.

Po przeprowadzeniu pilotażu oraz zebraniu informacji zwrotnych od uczestników szkolenia, planuje się przeprowadzenie kolejnych szkoleń dla zainteresowanych samorządów.

Szkolenie jest finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.3.