lpp

Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2019

27 kwietnia 2023

Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Uchwałą Nr 44/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. zatwierdziła „Listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2019”.

Na stronie internetowej Funduszu www.bip.wfosigw.opole.pl została opublikowana „Lista przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na rok 2019.

Lista przedstawia wachlarz przedsięwzięć, które Fundusz będzie realizował w ramach ciągłego naboru wniosków, do momentu wykorzystania wydzielonych środków. Nadrzędnym priorytetem będzie wspieranie przedsięwzięć zmierzających do pełnego wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi, przeznaczonych na ochronę środowiska oraz wspieranie projektów służących poprawie jakości powietrza, ograniczenia zużycia energii i wzrostowi wykorzystania energii odnawialnych źródeł tj. Priorytet I Ochrona atmosfery.

Nabór wniosków w ramach przedmiotowej listy nastąpi od 2 stycznia 2019 r., rozpatrywane będą zgodnie z obowiązującymi w danym czasie dokumentami tj. „Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu”, „Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu” oraz odpowiednimi dla danego działania programami.