Nabór wniosków w ramach Programu pożyczkowego „EKO oświetlenie uliczne”

27 kwietnia 2023

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W OPOLU

ul. Krakowska 53, 45-018 Opole

Ogłasza w roku 2018 nabór wniosków w ramach Programu pożyczkowego

„EKO oświetlenie uliczne”

 1. Celem programu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięć w zakresie oświetlenia energooszczędnego, a w konsekwencji ograniczenie emisji dwutlenku węgla (CO2).
 2. Nabór adresowany jest do:
  a) Jednostek samorządu terytorialnego (JST);
  b) Przedsiębiorstw realizujących inwestycje na rzecz oświetlenia ulicznego, będącego własnością JST, w formule ESCO/EPC.
 3. W ramach niniejszego naboru przeznaczono ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu kwotę do 10 000 000 zł.
 4. Wysokość dofinansowania wynosi: do 95% kosztów kwalifikowanych zadań netto lub brutto (jeśli podatek VAT jest kosztem).
 5. Program realizowany będzie w latach 2018-2019, przy czym przyjmuje się:
  a) termin złożenia wniosków o pożyczkę do 30.06.2019 r.,
  b) termin podpisania umów pożyczek do 30.09.2019 r.,
  c) termin wypłaty środków do 31.12.2019 r.
 6. Warunki pomocy finansowej:
  a) oprocentowanie pożyczki nie może być niższe niż 0,4 stopy redyskonta weksli, lecz nie mniej niż 1% w stosunku rocznym. Odsetki z tytułu oprocentowania spłacane są na bieżąco w okresach miesięcznych.
  b) pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 10 lat, liczony jako czas od planowanej daty wypłaty pożyczki lub jej pierwszej transzy do dnia całkowitej jej spłaty.
  c) karencja w spłacie rat kapitałowych pożyczki nie może być dłuższa niż 6 miesięcy od daty uzyskania efektu rzeczowego przedsięwzięcia określonego w umowie.
  d) pożyczka może podlegać częściowemu umorzeniu po spłacie 90% wypłaconej kwoty pożyczki za wyjątkiem pożyczek spłaconych w całości przed złożeniem wniosku o częściowe umorzenie.
 7. Pozostałe szczegółowe warunki dofinansowania zawarte są w Programie pożyczkowym „EKO oświetlenie uliczne” oraz „Regulaminie naboru wniosków o udzielenie pożyczki na zadanie w ramach Programu „EKO oświetlenie uliczne”.

Wnioski, które wpłyną po terminie naboru wniosków nie będą rozpatrywane!

Wszystkie wnioski powinny spełniać wymagania określone w Programie, który można pobrać ze strony internetowej www.wfosigw.opole.pl.

Kontakt z Zespołem Obsługi Programów Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony Środowiska tel. 77/45 67 871 wew. 105 lub 120.