W dniach 11-13 marca 2019 roku w Kamieniu Śląskim miała miejsce Ogólnopolska Konferencja pn. „BEZPIECZEŃSTWO ENERGETYCZNE I POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA”

27 kwietnia 2023

Organizatorem konferencji był  WFOŚiGW w Opolu przy współudziale NFOŚiGW.

Wydarzenie, to zgromadziło w jednym miejscu wielu specjalistów, z dziedziny bezpieczeństwa energetycznego, poprawy jakości powietrza oraz odnawialnych źródeł energii, którzy wzbogacili konferencję swoimi wykładami oraz  panelami  tematycznymi. Rangę całemu wydarzeniu nadał gość specjalny – Minister Środowiska, pan Henryk Kowalczyk

Bardzo ważnym i podniosłym akcentem konferencji było uroczyste wręczenie statuetek Funduszu w Opolu przez pana Henryka Tylaka Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Opolu oraz Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka .

Wyróżnieni statuetkami to:

 • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole – za efektywną realizację zadań na rzecz ochrony środowiska oraz dotychczasową współpracę na przestrzeni 25-letniej działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
 • ksiądz prof. dr hab. Zygfryd Glaeser – Przewodniczący Rady Nadzorczej Instytutu Naukowo-Badawczy Księdza Sebastiana Kneippa Zespołu Rehabilitacyjno-Wypoczynkowego „Sebastianeum Silesiacum” w Kamieniu Śląskim
 • ksiądz dr Albert Glaeser  – Dyrektor Instytutu Naukowo-Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa w Zespole Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym „Sebastianeum Silesiacum” w Kamieniu Śląskim – dla pionierów we wdrażaniu nowoczesnych technologii w zakresie efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

Podczas konferencji zostały wygłoszone następujące wykłady:

 1. W dążeniu do samowystarczalności energetycznej – studium przypadku na przykładzie inwestycji zrealizowanych m.in. ze środków POIiŚ i WFOŚiGW w Opolu,  poprawy  efektywności energetycznej i wykorzystanie OZE w Zespole obiektów w Kamieniu Śląskim: Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Instytutu Naukowo-Badawczego  Księdza Sebastiana Kneippa oraz Zespołu Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego Sebastianeum Silesiacum – prelegent ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser.
 2. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dostosowanie się aktywów Elektrowni Opole do konkluzji BAT/BREF – prelegent pan Bernard Ptaszyński  Dyrektor Oddziału Elektrowni Opole.
 3. Energetyk Gminny – gwarancją rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i zasobooszczędnej – prelegent pani  Anna Trudzik Kierownik Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW.  
 4. Programy NFOŚiGW „Ciepłownictwo Powiatowe” oraz „Energia Plus” – prelegent pan Wiesław Jamiołkowski z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW.
 5. Perspektywy rozwoju energetyki, polityka  klimatyczna w Polsce – prelegent pan Grzegorz Peczkis Senator RP IX kadencji  

Następnie, po zakończonej sesji wykładowej odbyły się równolegle cztery panele dyskusyjne, prowadzone przez wybranych ekspertów w  danej dziedzinie. Uczestnicy konferencji mogli uczestniczyć w jednym, dowolnie wybranym, panelu dyskusyjnym, a mianowicie:

PANEL Nr 1: poświęcony był tematyce związanej z omówieniem obecnych programów przyczyniających się do poprawy jakości powietrza oraz zaprezentowaniem zasad funkcjonowania klastrów energii m.in. jako narzędzi wspierających poprawę jakości powietrza. Panel ten został poprzedzony wykładem wprowadzającym pt. klastry energii jako pionierzy innowacyjnych technologii, który przedstawiła pani Agnieszka Spirydowicz Koordynator Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej

Moderatorem spotkania była pani Barbara Lesik – starszy  specjalista ds. doradztwa energetycznego WFOŚiGW w Opolu, natomiast panelistami byli:

 • Krzysztof Reinert – Zastępca Burmistrza Gogolina,
 • Mirosław Libront – Zastępca Burmistrza Białej – członek Klastra Energii Biała Energetyka,
 • Justyna Przybysz – Doradca Wydziału Czystego Powietrza NFOŚiGW,
 • Agnieszka Zagrodzka – Ekspert Wydziału PDE NFOŚiGW,
 • Tomasz Cichorski – Dyrektor Centrum Biznesowego we Wrocławiu BOŚ Bank S.A.   

PANEL Nr 2poświęcony był tematyce elektromobilności jako szansy dla rozwoju m.in. ekoturystyki i wpływu na poprawę jakości powietrza. Panel tenotworzyłpan Wojciech Jendroska Kierownik Zespołu ds. Koordynacji Wdrażania Projektów Rozwojowych przy RDLP w Katowicach poprzez wykład wprowadzający nt. elektromobilności jako szansy  rozwoju m.in. ekoturystyki i  wpływu na poprawę jakości powietrza. W trakcie panelu zaprezentowano PROJEKT „LAS ENERGII” Elektromobilność, OZE oraz Zintegrowany Zakup Energii.

Moderatorem spotkania był pan  Jerzy Fijas – Manager Projektu Energetycznego LP (Las Energii), a panelistami byli:

 • Wiesław Jamiołkowski – Główny Specjalista Departamentu Współpracy Regionalnej NFOŚiGW,
 • Tomasz Marzęda – zarządzający Spółką PGE Nowa Energia,
 • Agnieszka Wójcik – Prezes Tauron Dystrybucja Serwis S.A.,
 • Damian Koziol – Prezes Zarządu MEB Technical GmbH Sp. Z O.O.,
 • Albert Gryszczuk – Prezes Zgorzeleckiego Klastra Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej.

PANEL Nr 3 obejmował tematykę działań na rzecz  zmniejszenia zużycia energii w gminach, panel ten został otwarty przez pana Waldemara Jemiołę dyrektora ds. majątku oświetleniowego TAURON Dystrybucja Serwis S.A. wykładem  wprowadzającym nt. efektywności energetycznej w oświetleniu ulicznym i działań na rzecz zmniejszenia zużycia energii w gminach.

Moderatorem spotkania był pan  Dariusz Grabowiecki – starszy specjalista  ds. doradztwa energetycznego WFOŚiGW w Opolu, a panelistami byli:

 • Andrzej Wiktorowicz – starszy specjalista Wydziału PDE NFOŚiGW,
 • Waldemar Jemioła – dyrektor ds. majątku oświetleniowego TAURON Dystrybucja Serwis S.A.,
 • Burmistrz Białej – Edward Plicko,
 • Daniel Kiełkiewicz – energetyk gminny Urzędu Miasta w Kędzierzynie – Koźlu   

PANEL Nr 4dotyczył termomodernizacji w obiektach sakralnych oraz w obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Wykład wprowadzający nt. termomodernizacji obiektów sakralnych oraz w obiektów wpisanych do rejestru zabytków został zaprezentowany przez panią Elżbietę Molak – Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W trakcie tego panelu przedstawiony również został Program NFOŚiGW – „Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”

Moderatorem spotkania był pan Sebastian Nowak – specjalista Wydziału Budownictwa NFOŚiGW, a panelistami byli:

 • Elżbieta Molak – Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • ks. Ginter Żmuda – ekonom Diecezji Opolskiej
 • Agnieszka Węsiora – Wicedyrektor Biura Koordynacji Projektów Diecezji Opolskiej

Po zakończonych panelach dyskusyjnych była możliwość uczestnictwa w wizycie studyjnej dedykowanej inwestycjom zrealizowanym przy pomocy środków NFOŚiGW, WFOŚiGW oraz UE w celu zwiększenia efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Pod przewodnictwem ks. prof. dr hab. Zygfryda Glaesera. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z efektami zrealizowanych inwestycji w zespole obiektów w Kamieniu Śląskim: Sanktuarium św. Jacka Centrum Kultury i Nauki Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Naukowo-Badawczego Księdza Sebastiana Kneippa oraz Zespołu Rehabilitacyjno – Wypoczynkowego – Sebastianeum Silesiacum.

Na zakończenie konferencji  w dniu 13 marca br. odbyła się wizyta studyjna poświęcona efektywności energetycznej w przemyśle, na przykładzie zrealizowanych inwestycji w Elektrowni Opole.